straffen (13 gevonden)

Dutch alternatieve straffen English alternative penalty

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - werk- of leerstraffen. Vroeger kwamen ~ in de plaats van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden.


onderdeel leerstraf

onderdeel werkstraf


icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Artikel 22c WvSr:

1. Het vonnis vermeldt of de taakstraf bestaat uit een werkstraf, een leerstraf of een combinatie van beide, alsmede het aantal uren dat de straf zal duren. Het vonnis kan de aard van de te verrichten werkzaamheden of het te volgen leerproject vermelden.
2. Het aantal uren dat de taakstraf duurt bedraagt ten hoogste vierhonderdentachtig, waarvan niet meer dan tweehonderdenveertig uren werkstraf.
3. De termijn binnen welke de taakstraf moet worden voltooid bedraagt een jaar na het onherroepelijk worden van het vonnis. Het openbaar ministerie kan ambtshalve of op verzoek van de veroordeelde deze termijn eenmaal met een jaar verlengen. Het zendt hiervan zo spoedig mogelijk een kennisgeving aan de veroordeelde.
4. De termijn binnen welke de taakstraf moet worden verricht wordt verlengd met de tijd dat de veroordeelde rechtens zijn vrijheid is ontnomen alsmede met de tijd dat hij zich aan zodanige vrijheidsontneming heeft onttrokken.

Deel deze pagina met:      
Dutch cumulatie van hoofdstraffen English cumulation of principle punishments

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - opeenstapeling van hoofdstraffen. ~ is sinds 1995 toegestaan: naast een gevangenisstraf kan de rechter bijv. ook een geldboete opleggen.


Artikel 9 WvSr:

1. De straffen zijn:
a. hoofdstraffen:
1°. gevangenisstraf;
2°. hechtenis;
3°. taakstraf;
4°. geldboete;
b. bijkomende straffen:
1°. ontzetting van bepaalde rechten;
2°. verbeurdverklaring;
3°. openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.
2. Ten aanzien van misdrijven die worden bedreigd met een vrijheidsstraf of een geldboete of ten aanzien van overtredingen die worden bedreigd met een vrijheidsstraf kan de rechter in de plaats daarvan een taakstraf opleggen. Een taakstraf bestaat uit een werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid, of een leerstraf, zijnde het volgen van een leerproject, of een combinatie van beide.
3. In geval van veroordeling tot gevangenisstraf, tot hechtenis, vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, of tot taakstraf kan de rechter tevens een geldboete opleggen.
4. In geval van veroordeling tot gevangenisstraf of tot hechtenis, vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, waarvan het onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen deel ten hoogste zes maanden bedraagt, kan de rechter tevens een taakstraf opleggen.
5. Een bijkomende straf kan, in de gevallen waarin de wet haar oplegging toelaat, zowel afzonderlijk als te zamen met hoofdstraffen en met andere bijkomende straffen worden opgelegd.

Deel deze pagina met:      
Dutch geldstraffen English monetary fine

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - straf die bestaat uit het betalen van een geldbedrag. Bijv. geldboete.


onderdeel geldboete

tegenstelling lijfstraffen

Artikel 23 WvSr:

1. Hij die tot een geldboete is veroordeeld is verplicht tot betaling van het bij de rechterlijke uitspraak vastgestelde bedrag aan de staat binnen de termijn door het openbaar ministerie dat met de tenuitvoerlegging van het vonnis of arrest is belast, te stellen.
2. Het bedrag van de geldboete is ten minste EUR 2.
3. De geldboete die voor een strafbaar feit ten hoogste kan worden opgelegd, is gelijk aan het bedrag van de categorie die voor dat feit is bepaald.
4. Er zijn zes categorieën:
de eerste categorie, EUR 225;
de tweede categorie, EUR 2 250;
de derde categorie, EUR 4 500;
de vierde categorie, EUR 11 250;
de vijfde categorie, EUR 45 000;
de zesde categorie, EUR 450 000.
5. Voor een overtreding, onderscheidenlijk een misdrijf, waarop geen geldboete is gesteld, kan de rechter een geldboete opleggen tot ten hoogste het bedrag van de eerste, onderscheidenlijk de derde categorie.
6. Voor een overtreding, onderscheidenlijk een misdrijf, waarop een geldboete is gesteld, maar waarvoor geen boetecategorie is bepaald, kan de rechter een geldboete opleggen tot ten hoogste het bedrag van de eerste, onderscheidenlijk de derde categorie, indien dit bedrag hoger is dan het bedrag van de op het betrokken strafbare feit gestelde geldboete.
7. Bij veroordeling van een rechtspersoon kan, indien de voor het feit bepaalde boetecategorie geen passende bestraffing toelaat, een geldboete worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag van de naast hogere categorie.
8. Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing bij veroordeling van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, maatschap of doelvermogen.

Deel deze pagina met:      
Dutch hoofdstraffen English principle punishments

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - gevangenisstraf, hechtenis, taakstraf en geldboete. Naast de ~ bestaan er bijkomende straffen.


Artikel 9 WvSr:

1. De straffen zijn:
a. hoofdstraffen:
1°. gevangenisstraf;
2°. hechtenis;
3°. taakstraf;
4°. geldboete;
b. bijkomende straffen:
1°. ontzetting van bepaalde rechten;
2°. verbeurdverklaring;
3°. openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.
2. Ten aanzien van misdrijven die worden bedreigd met een vrijheidsstraf of een geldboete of ten aanzien van overtredingen die worden bedreigd met een vrijheidsstraf kan de rechter in de plaats daarvan een taakstraf opleggen. Een taakstraf bestaat uit een werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid, of een leerstraf, zijnde het volgen van een leerproject, of een combinatie van beide.
3. In geval van veroordeling tot gevangenisstraf, tot hechtenis, vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, of tot taakstraf kan de rechter tevens een geldboete opleggen.
4. In geval van veroordeling tot gevangenisstraf of tot hechtenis, vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, waarvan het onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen deel ten hoogste zes maanden bedraagt, kan de rechter tevens een taakstraf opleggen.
5. Een bijkomende straf kan, in de gevallen waarin de wet haar oplegging toelaat, zowel afzonderlijk als te zamen met hoofdstraffen en met andere bijkomende straffen worden opgelegd.


Artikel 45 WvSr:

1. Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard.
2. Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij poging met een derde verminderd.
3. Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, dan wordt gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste vijftien jaren.
4. De bijkomende straffen zijn voor poging dezelfde als voor het voltooide misdrijf.

Deel deze pagina met:      
Dutch jeugdstraffen / kinderstraffen (oneigen.)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - straffen en maatregelen die in plaats van de op een feit gestelde straffen kunnen worden opgelegd aan degene die ten tijde van het begaan van een strafbaar feit tussen de 12 en 18 jaar oud was.


Artikel 77g WvSr:

1. In plaats van de op een feit gestelde straffen worden de straffen en maatregelen opgelegd, in deze Titel voorzien.
2. Naast de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen wordt voor hetzelfde feit geen geldboete of een taakstraf opgelegd, behoudens het bepaalde in artikel 77x, tweede lid.
3. In geval van veroordeling tot een geldboete of jeugddetentie, vervangende jeugddetentie daaronder niet begrepen, waarvan het onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen deel ten hoogste drie maanden bedraagt, kan de rechter tevens een taakstraf opleggen.


77h WvSr.
Deel deze pagina met:      
Dutch lijfstraffen English corporal punishment

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - straffen aan het lichaam voltrokken. ~ onder zijn te verdelen in verminkende straffen (bijv. verminking van neus, oren en ogen) en straffen aan huid en haar (bijv. geseling).


onderdeel verminkende straffen

tegenstelling vrijheidsstraffen


Deel deze pagina met:      
Dutch lijfstraffen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - straffen aan het lichaam voltrokken. ~ onder te verdelen in verminkende straffen (bijv. verminking van hand, oren en ogen) en straffen aan huid en haar (bijv. geseling).


onderdeel verminkende straffen

tegenstelling vrijheidsstraffen


Deel deze pagina met:      
Dutch onterende straffen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - verbod op foltering en onterende straffen. Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.


Artikel 5 UVRM:

Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Deel deze pagina met:      
Dutch straffen English punishment

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - sancties die op een misdrijf of overtreding staan, die door de officier van justitie worden ge√ęst en de strafrechter opgelegd; er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om sommige strafbare feiten af te doen zonder tussenkomst van een rechter. Het gaat dan om misdrijven waarop een maximum straf is gesteld van niet meer dan zes jaar. Het is de bedoeling dat de werklast van rechters hierdoor afneemt. Indien de verdache het niet eens is met een strafbeschikking, kan hij in verzet gaan bij de strafrechter en volgt een gewone volledige behandeling van de zaak op zitting. (dec. 2004);boetedoeningen in de vorm van gevangenisstraf, hechtenis, taakstraf, boete, ontzetting van bepaalde rechten, verbeurdverklaring en openbaarmaking van een rechterlijke uitspraak.


nadere verklaring requisitoir / requisitorium

tegenstelling ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR)

nadere verklaring materieel strafrecht

tegenstelling terbeschikkingstelling (TBS)

Artikel 9 WvSr:

1. De straffen zijn:
a. hoofdstraffen:
1°. gevangenisstraf;
2°. hechtenis;
3°. taakstraf;
4°. geldboete;
b. bijkomende straffen:
1°. ontzetting van bepaalde rechten;
2°. verbeurdverklaring;
3°. openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.
2. Ten aanzien van misdrijven die worden bedreigd met een vrijheidsstraf of een geldboete of ten aanzien van overtredingen die worden bedreigd met een vrijheidsstraf kan de rechter in de plaats daarvan een taakstraf opleggen. Een taakstraf bestaat uit een werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid, of een leerstraf, zijnde het volgen van een leerproject, of een combinatie van beide.
3. In geval van veroordeling tot gevangenisstraf, tot hechtenis, vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, of tot taakstraf kan de rechter tevens een geldboete opleggen.
4. In geval van veroordeling tot gevangenisstraf of tot hechtenis, vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, waarvan het onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen deel ten hoogste zes maanden bedraagt, kan de rechter tevens een taakstraf opleggen.
5. Een bijkomende straf kan, in de gevallen waarin de wet haar oplegging toelaat, zowel afzonderlijk als te zamen met hoofdstraffen en met andere bijkomende straffen worden opgelegd.

Deel deze pagina met:      
Dutch taakstraffen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - deze straf bestaat uit het verrichten van onbetaalde arbeid of het volgen van een verplicht programma. Ook is een combinatie van beide mogelijk. De taakstraf kan als zelfstandige hoofdstraf worden opgelegd en heeft een aantal voordelen. Bijv. de straf is snel uitvoerbaar en geeft de gestrafte betere kansen op een succesvolle terugkeer in de samenleving.Deel deze pagina met:      
Dutch tenuitvoerlegging van straffen English execution of punishment

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - wanneer het Openbaar Ministerie de door de rechter opgelegde straf ten uitvoer legt, moet de veroordeelde zijn boete betalen, naar de gevangenis vertrekken of aan zijn taakstraf beginnen.


nadere verklaring onvoorwaardelijke straf

hierarchische verhouding hoger gevangenisstraf


Deel deze pagina met:      
Dutch verminkende straffen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- lijfstraffen aan het lichaam voltrokken met verminking als gevolg. Met de ~ kwam naar voren een vergeldende gerechtigheid of het weerspiegelen van het begane delict in de vorm van de straf. Bijv. afhakken van ledenmaten of het afknippen van de tong van de godslasteraar. (bron: Van Binsbergen).


hierarchische verhouding hoger lijfstraffen

tegenstelling vrijheidsstraffen


Deel deze pagina met:      
Dutch vermogensstraffen English property punishments

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - straffen die het vermogen van de veroordeelde treffen. Bijv. verbeurdverklaring, geldboete, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, onttrekking aan het verkeer en de waarborgsom.


nadere verklaring verbeurdverklaring

tegenstelling vrijheidsstraffen

Artikel 23 WvSr:

1. Hij die tot een geldboete is veroordeeld is verplicht tot betaling van het bij de rechterlijke uitspraak vastgestelde bedrag aan de staat binnen de termijn door het openbaar ministerie dat met de tenuitvoerlegging van het vonnis of arrest is belast, te stellen.
2. Het bedrag van de geldboete is ten minste EUR 2.
3. De geldboete die voor een strafbaar feit ten hoogste kan worden opgelegd, is gelijk aan het bedrag van de categorie die voor dat feit is bepaald.
4. Er zijn zes categorieën:
de eerste categorie, EUR 225;
de tweede categorie, EUR 2 250;
de derde categorie, EUR 4 500;
de vierde categorie, EUR 11 250;
de vijfde categorie, EUR 45 000;
de zesde categorie, EUR 450 000.
5. Voor een overtreding, onderscheidenlijk een misdrijf, waarop geen geldboete is gesteld, kan de rechter een geldboete opleggen tot ten hoogste het bedrag van de eerste, onderscheidenlijk de derde categorie.
6. Voor een overtreding, onderscheidenlijk een misdrijf, waarop een geldboete is gesteld, maar waarvoor geen boetecategorie is bepaald, kan de rechter een geldboete opleggen tot ten hoogste het bedrag van de eerste, onderscheidenlijk de derde categorie, indien dit bedrag hoger is dan het bedrag van de op het betrokken strafbare feit gestelde geldboete.
7. Bij veroordeling van een rechtspersoon kan, indien de voor het feit bepaalde boetecategorie geen passende bestraffing toelaat, een geldboete worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag van de naast hogere categorie.
8. Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing bij veroordeling van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, maatschap of doelvermogen.


33 Sr.
Deel deze pagina met: