proeftijd (2 gevonden)

Dutch proeftijd English probationary period

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - aanvangsperiode van maximaal twee maanden waarbinnen werknemer en werkgever het dienstverband kunnen toetsen en zonder meer onmiddellijk kunnen beƫindigen.


nadere verklaring arbeidsovereenkomst / (mv.) arbeidsovereenkomsten / arbeidscontract / (mv.) arbeidscontracten

nadere verklaring arbeidsbescherming

Artikel 652 Boek 7 BW:

1. Indien partijen een proeftijd overeenkomen, is deze voor beide partijen gelijk.
2. De proeftijd wordt schriftelijk overeengekomen.
3. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste twee maanden.
4. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste:
a. een maand, indien de overeenkomst is aangegaan voor korter dan twee jaren;
b. twee maanden, indien de overeenkomst is aangegaan voor twee jaren of langer.
5. Indien het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet op een kalenderdatum is gesteld, kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste een maand.
6. Van de leden 4, onder a, en 5, kan slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele van de werknemer.
7. Elk beding waarbij de proeftijd niet voor beide partijen gelijk is dan wel op langer dan twee maanden wordt gesteld, alsmede elk beding waarbij door het aangaan van een nieuwe proeftijd de gezamenlijke proeftijden langer dan twee maanden worden, is nietig.

Deel deze pagina met:      
Dutch proeftijd English probationary period

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - door de rechter vastgestelde tijd, na een voorwaardelijke veroordeling, waarin verdachte zich dient te onthouden van het plegen van strafbare feiten en zich dient te houden aan eventuele door de rechter opgelegde bijzondere voorwaarden. Gebeurt dit niet, dan kan de voorwaardelijk opgelegde straf alsnog ten uitvoer worden gelegd. De officier van justitie moet daartoe een vordering tenuitvoerlegging indienen, waarop de rechter een beslissing neemt.


nadere verklaring arbeidsovereenkomst / (mv.) arbeidsovereenkomsten / arbeidscontract / (mv.) arbeidscontracten

nadere verklaring arbeidsbescherming

14b WvSr.
Deel deze pagina met: