preferente crediteur / preferente schuldeiser / (mv.) preferente crediteuren / preferente schuldeisers (1 gevonden)

Dutch preferente crediteur / preferente schuldeiser / (mv.) preferente crediteuren / preferente schuldeisers / beoorrechte schuldeisers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - schuldeiser wiens vordering een bij de wet geregelde voorrang heeft.


tegenstelling concurrente crediteuren / concurrente schuldeisers

Artikel 163 Fw:

[1.] Het bedrag, waarop geverifieerde schuldeischers, krachtens een erkend voorrecht, aanspraak kunnen maken, alsmede de kosten van het faillissement, moeten in handen van den curator worden gestort, tenzij deswege door den schuldenaar zekerheid wordt gesteld. Zoolang hieraan niet is voldaan, is de curator verplicht alle goederen en gelden tot den boedel behoorende onder zich te houden, totdat dit bedrag en de bedoelde kosten aan de daarop rechthebbenden zijn voldaan.
[2.] Wanneer ééne maand na het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis van homologatie is verloopen, zonder dat vanwege den schuldenaar de voldoening van een en ander is geschied, zal de curator daartoe overgaan uit de voorhanden baten des boedels.
[3.] Het bedrag in het eerste lid bedoeld, en het deel daarvan, aan ieder schuldeischer krachtens zijn recht van voorrang toe te kennen, wordt desnoodig door den rechter-commissaris begroot.





Deel deze pagina met: