scheiding van tafel en bed (2 gevonden)

Dutch scheiding van tafel en bed / scheiden van tafel en bed / gescheiden van tafel en bed English judicial separation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (echtscheidingsrecht) - opheffing van de samenwoningsverplichting tussen echtgenoten op grond van duurzame ontwrichting van het huwelijk. De ~ eindigt door de verzoening van de echtgenoten. Zij dienen dan wel de opheffing in te schrijven in het huwelijksgoederenregister.


tegenstelling echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden

hierarchische verhouding hoger ontbinding van het huwelijk / ontbinden van het huwelijk / ontbonden huwelijk

nadere verklaring samenwoning / samenwonen / samengewoond / samenwoningsverplichting

hierarchische verhouding hoger hertrouwen / hertrouwd

Artikel 169 Boek 1 BW:

1. Scheiding van tafel en bed kan worden verzocht op dezelfde grond en op dezelfde wijze als echtscheiding.
2. De artikelen 151, 154 tot en met 159a zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de termijnen, bedoeld in artikel 157, derde tot en met zesde lid, aanvangen op de dag waarop de beschikking tot scheiding van tafel en bed is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister, aangewezen in artikel 116, en dat de duur van het huwelijk wordt berekend tot die dag.
3. Een verplichting van een echtgenoot om uit hoofde van scheiding van tafel en bed levensonderhoud te verschaffen aan de andere echtgenoot, eindigt bij ontbinding van het huwelijk.


Artikel 183 Boek 1 BW:

1. De ontbinding van het huwelijk komt tot stand door de inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand.
2. De artikelen 163, tweede en derde lid, en 166 van dit boek zijn van overeenkomstige toepassing.

Deel deze pagina met:      
Dutch Wet conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed (WCE)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - vervallen oper 1 januari 2012. et van 25 maart 1981 houdende de regeling van conflictenrecht m.b.t. ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed. Daarin o.a. verwijsregels naar toepasselijk recht en de voorwaarden voor erkenning van echtscheidingen in Nederland.


hierarchische verhouding hoger Wet conflictenrecht namen (WCN)

Artikel 1 wce:

1. Of ontbinding van het huwelijk of scheiding van tafel en bed kan worden gevorderd of verzocht en op welke gronden wordt bepaald
a. indien partijen een gemeenschappelijk nationaal recht hebben: door dat recht;
b. indien een gemeenschappelijk nationaal recht ontbreekt: door het recht van het land waarin partijen hun gewone verblijfplaats hebben;
c. indien partijen geen gemeenschappelijk nationaal recht hebben en niet in hetzelfde land hun gewone verblijfplaats hebben: door Nederlands recht.
2. Voor de toepassing van het voorgaande lid wordt met het ontbreken van een gemeenschappelijk nationaal recht gelijk gesteld het geval dat voor één van de partijen een werkelijke maatschappelijke band met het land der gemeenschappelijke nationaliteit kennelijk ontbreekt. In dat geval wordt het gemeenschappelijke nationale recht nochtans toegepast, indien door partijen gezamenlijk een keuze voor dit recht is gedaan of een dergelijke keuze van één van de partijen onweersproken is gebleven.
3. Bezit een partij de nationaliteit van meer dan één land dan geldt als zijn nationale recht het recht van dat land waarvan hij de nationaliteit bezit, waarmede hij alle omstandigheden in aanmerking genomen de sterkste band heeft.
4. Ongeacht de voorgaande leden wordt Nederlands recht toegepast, indien door partijen gezamenlijk een keuze voor dit recht is gedaan of een dergelijke keuze van één van de partijen onweersproken is gebleven.


Artikel 2 wce:

1. Een buiten het Koninkrijk na een behoorlijke rechtspleging verkregen ontbinding van het huwelijk of scheiding van tafel en bed wordt in Nederland erkend, indien zij is tot stand gekomen door de beslissing van een rechter of andere autoriteit aan wie daartoe rechtsmacht toekwam.
2. Een buiten het Koninkrijk verkregen ontbinding van het huwelijk of scheiding van tafel en bed, die niet voldoet aan één of meer van de voorwaarden in het vorige lid gesteld, wordt toch in Nederland erkend, indien duidelijk blijkt dat de wederpartij in de buitenlandse procedure uitdrukkelijk of stilzwijgend hetzij tijdens die procedure heeft ingestemd met, hetzij zich na die procedure heeft neergelegd bij de ontbinding van het huwelijk of de scheiding van tafel en bed.

Deel deze pagina met: