request (6 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - letterlijk: de kracht hebbend van een tegengif. Tegenverzoek, verweerschrift ingediend door de wederpartij dat de beweringen van de andere partij ontkracht en probeert te voorkomen dat het oorspronkelijke verzoekschrift ingewilligd wordt.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - schriftelijk stuk waarmee een verzoekschriftprocedure bij het gerecht wordt ingeleid. Bijv. bij een ~ gaat het vaak niet om de beslechting van een geschil, maar om vaststelling van verhoudingen tussen tussen echtelieden, ouders en kinderen, etc..

tegenstelling dagvaarding / (mv.) dagvaardingen / dagvaarden / gedagvaard

hierarchische verhouding hoger beschikking

niet gelijk aan request civiel

Artikel 261 Rv:

1Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, is deze titel van toepassing op alle zaken die met een verzoekschrift moeten worden ingeleid, alsmede op zaken waarin de rechter ambtshalve een beschikking geeft.
2Met een verzoekschrift worden ingeleid de zaken ten aanzien waarvan dit uit de wet voortvloeit.
Tweede afdeling. Relatieve bevoegdheid

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - natuurlijk of rechtspersoon die een verzoekschrift bij het gerecht indient; persoon die een verzoekschriftprocedure inleidt. Bijv. de man die een echtscheiding start is de ~, zijn vrouw is de gerekwestreerde.

nadere verklaring procespartij

tegenstelling verweerder / gerekwestreerde / gerequestreerde / gerekestreerde

nadere verklaring rekest / request / petitie / verzoekschrift (vzs)

Artikel 262 Rv:

Tenzij de wet anders bepaalt, is bevoegd:
a.de rechter van de woonplaats van hetzij de verzoeker of één van de verzoekers, hetzij één van de in het verzoekschrift genoemde belanghebbenden dan wel, als zodanige woonplaats in Nederland niet bekend is, de rechter van het werkelijk verblijf van één van hen;
b.indien het verzoek betrekking heeft op een bij dagvaarding ingeleid of in te leiden geding, de rechter die bevoegd is van dat geding kennis te nemen, tenzij het verzoek niet behoort tot diens absolute bevoegdheid.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - verzoek om herroeping van een vonnis waartegen geen beroep, cassatie of verzet meer mogelijk is, kan alleen in bepaalde uitzonderlijke gevallen. Bijv. bij na de uitspraak ontdekt bedrog. Zie ook art. 394 oud Rv.

tegenstelling rekest / request / petitie / verzoekschrift (vzs)

nadere verklaring rechtsmiddelen

niet gelijk aan dagvaarding / (mv.) dagvaardingen / dagvaarden / gedagvaard

Artikel 382 Rv:

Een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan, kan op vordering van een partij worden herroepen indien:
a.het berust op bedrog door de wederpartij in het geding gepleegd,
b.het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of bij gewijsde is vastgesteld, of
c.de partij na het vonnis of arrest stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - buitengewoon rechtsmiddel waarbij een partij de Hoge Raad verzoekt een vonnis of arrest te herzien (lees: vernietigen), omdat het is gewezen op kennelijk onjuiste gronden die het bewijs betreffen. Bijv. omdat naderhand is gebleken dat de bewijsstukken waren vervalst.

nadere verklaring herziening / revisie

nadere verklaring Hoge Raad (HR)

Artikel 457 WvSv:

[1.] Herziening van eene in kracht van gewijsde gegane einduitspraak houdende veroordeeling, kan worden aangevraagd:
1°. op grond van de omstandigheid dat bij onderscheidene arresten of vonnissen, in kracht van gewijsde gegaan of bij verstek gewezen, bewezenverklaringen zijn uitgesproken, welke niet zijn overeen te brengen;
2°. op grond van eenige omstandigheid die bij het onderzoek op de terechtzitting den rechter niet was gebleken en die op zich zelve of in verband met de vroeger geleverde bewijzen met de uitspraak niet bestaanbaar schijnt in dier voege dat ernstig vermoeden ontstaat dat ware zij bekend geweest, het onderzoek der zaak zou hebben geleid, hetzij tot vrijspraak van den veroordeelde, hetzij tot ontslag van rechtsvervolging op grond dat deze niet strafbaar was, hetzij tot niet ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot toepasselijkverklaring van eene minder zware strafbepaling;
3°. op grond van een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarin is vastgesteld dat het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden dan wel een protocol bij dit verdrag is geschonden in de procedure die tot de veroordeling of een veroordeling wegens hetzelfde feit op grond van dezelfde bewijsmiddelen heeft geleid, indien herziening noodzakelijk is met het oog op rechtsherstel als bedoeld in artikel 41 van dat verdrag.
[2.] Op gelijke gronden kan herziening worden aangevraagd, indien bij het gewijsde een telastegelegd feit als bewezen is aangenomen, zonder dat ter zake eene veroordeeling is gevolgd. Onder "veroordeelde" wordt in dezen Titel begrepen hij tegen wien zoodanig gewijsde is gegeven; de bepalingen daarvan worden te zijnen aanzien overeenkomstig toegepast, met dien verstande dat het eerste lid van artikel 481 geene toepassing vindt.


Artikel 382 Rv:

Een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan, kan op vordering van een partij worden herroepen indien:
a.het berust op bedrog door de wederpartij in het geding gepleegd,
b.het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of bij gewijsde is vastgesteld, of
c.de partij na het vonnis of arrest stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - persoon die in een verzoekschriftprocedure als procespartij/belanghebbende is opgeroepen ter zitting te verschijnen of een verweerschrift in te dienen. Bijv. in het echtscheidingsverzoekschrift van de man is zijn vrouw de ~.

nadere verklaring procespartij

tegenstelling rekwestrant / rekestrant / requestrant / verzoeker

nadere verklaring rekest / request / petitie / verzoekschrift (vzs)

Artikel 271 Rv:

De oproeping van verzoekers of van in de procedure verschenen belanghebbenden geschiedt door de griffier bij gewone brief, tenzij de rechter anders bepaalt.

Deel deze pagina met:      
12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.2871 seconds.