rechtsmiddelen (4 gevonden)

Dutch afstand doen van rechtsmiddelen / afstand van rechtsmiddelen English distance of legal remedies

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - verklaring waarbij het Openbaar Ministerie of de verdachte aangeeft geen hoger beroep of cassatie te willen aantekenen. Er wordt afstand gedaan van hoger beroep of cassatie.


nadere verklaring appèl / hoger beroep (HB)

Artikel 381 WvSv:

[1.] Zowel de officier van justitie als de verdachte kunnen na de mededeling betreffende het rechtsmiddel dat tegen het vonnis openstaat, ter terechtzitting afstand doen van de bevoegdheid om dat rechtsmiddel aan te wenden. Op zijn recht daartoe wordt de verdachte opmerkzaam gemaakt.
[2.] Afstand ter terechtzitting van rechtsmiddelen wordt in het proces-verbaal dier terechtzitting vermeld.
[3.] Indien het opmaken van het proces-verbaal van de terechtzitting achterwege is gebleven, geschiedt de vermelding, dat afstand van rechtsmiddelen is gedaan, in de aantekening, bedoeld in artikel 378a, eerste lid.

Deel deze pagina met:      
Dutch afstand van rechtsmiddelen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - verklaring van verdachte of O.M. dat zij geen gebruik maakt van haar bevoegdheid om een rechtsmiddel (verzet, hoger beroep, cassatie) in te stellen.Deel deze pagina met:      
Dutch gewone rechtsmiddelen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - normale procedurele acties die een partij tegen een gerechtelijke uitspraak kan instellen. De ~ zijn: verzet (tegen een verstekvonnis), hoger beroep en cassatie.


tegenstelling buitengewoon rechtsmiddel / (oneigen.) bijzonder rechtsmiddel

Artikel 449 WvSv:

[1.] Verzet wordt gedaan, hooger beroep of beroep in cassatie ingesteld door eene verklaring, af te leggen door dengene die het rechtsmiddel aanwendt, op de griffie van het gerecht door of bij hetwelk de beslissing is gegeven.
[2.] In gevallen waarin de verdachte ter uitvoering van een niet onherroepelijk vonnis of arrest is aangehouden, kan verzet, hoger beroep of beroep in cassatie door hem ook geschieden bij aangetekende brief gericht tot dezelfde griffie. Als dag van het verzet of beroep geldt in dit geval de dag van ontvangst van de brief ter griffie.
[3.] Bezwaarschriften worden ingediend op de griffie van het gerecht door of bij hetwelk de beslissing is gegeven of de handeling is verricht.

Deel deze pagina met:      
Dutch rechtsmiddelen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - gerechtelijke procedure die openstaat tegen rechterlijke beslissingen. De gewone ~ zijn: hoger beroep, verzet en cassatie; de buitengewone ~ zijn: derdenverzet, rekest-civiel, herziening en cassatie in het belang van de wet. Bijv. tegen een vonnis in eerste aanleg staat het ~ hoger beroep open.


nadere verklaring appèl / hoger beroep (HB)

nadere verklaring cassatie / casseren / gecasseerd

nadere verklaring verzet / oppositieprocedure

nadere verklaring hoger beroep instellen / hoger beroep ingesteld / (oneigen.) in beroep gaan

Artikel 332 Rv:

1Partijen kunnen van een in eerste aanleg gewezen vonnis in hoger beroep komen, tenzij de vordering waarover de rechter in eerste aanleg had te beslissen niet meer beloopt dan € 1750 of, in geval van een vordering van onbepaalde waarde, er duidelijke aanwijzingen bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 1750, een en ander tenzij de wet anders bepaalt. Voor de toepassing van de eerste zin wordt de tot aan de dag van dagvaarding in eerste aanleg verschenen rente bij de vordering inbegrepen.
2Indien de zaak meer dan één vordering tussen dezelfde partijen betreft, is voor de toepassing van het eerste lid beslissend het totale beloop of de totale waarde van deze vorderingen.
3Was in eerste aanleg een eis in reconventie ingesteld, dan is voor de toepassing van het eerste lid beslissend het totale beloop of de totale waarde van de vordering in conventie en van de vordering in reconventie, met dien verstande dat met betrekking tot de vordering in reconventie de rente wordt berekend tot aan de dag van instelling van de eis in reconventie. Indien echter de beide zaken zijn gesplitst en daarin afzonderlijk is beslist, zijn op elk van beide vonnissen de gewone regels voor de vatbaarheid voor hoger beroep van toepassing.


Artikel 398 Rv:

Partijen kunnen beroep in cassatie instellen van:
1°.uitspraken, die hetzij in eerste en hoogste ressort hetzij in hoger beroep zijn gewezen;
2°.vonnissen die in eerste ressort op tegenspraak zijn gewezen, indien partijen nadien zijn overeengekomen het hoger beroep over te slaan.

Deel deze pagina met: