inventaris (5 gevonden)

Dutch bedrijfsinventaris English business inventory

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - alle roerende zaken van het bedrijf. Bijv. kantoormeubilair en machines voor zover die niet aard- en nagelvast zijn.


nadere verklaring aard- en nagelvast

nadere verklaring roerende zaak / roerende zaken (mv.)


Deel deze pagina met:      
Dutch beneficium inventarii / beneficie van inventaris

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - Latijn: voorrecht van de erfgenaam de nagelaten boedel te doen beschrijven vooraleer de nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden; voorrecht van boedelbeschrijving.


hierarchische verhouding hoger beneficiaire aanvaarding / aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving

Artikel 190 Boek 4 BW:

1. Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Een aanvaarding kan zuiver geschieden of onder voorrecht van boedelbeschrijving.
2. De erflater kan de erfgenamen in hun keuze niet beperken. Evenmin kan een erfgenaam dienaangaande vóór het openvallen der nalatenschap een beslissing nemen.
3. De keuze kan alleen onvoorwaardelijk en zonder tijdsbepaling geschieden. Zij kan niet een deel van het erfdeel betreffen. Hetgeen aan een erfgenaam die reeds aanvaard heeft, opkomt door de vervulling van een door de erflater aan een erfstelling toegevoegde voorwaarde kan evenwel nog afzonderlijk aanvaard of verworpen worden.
4. Een eenmaal gedane keuze is onherroepelijk en werkt terug tot het ogenblik van het openvallen der nalatenschap. Een aanvaarding of verwerping kan niet op grond van dwaling, noch op grond van benadeling van een of meer schuldeisers worden vernietigd.


Artikel 191 Boek 4 BW:

1. De in het vorige artikel bedoelde keuze wordt gedaan door het afleggen van een daartoe strekkende verklaring ter griffie van de rechtbank van het sterfhuis. De verklaring wordt in het boedelregister ingeschreven.
2. Zolang de nalatenschap niet door alle erfgenamen is aanvaard, kan de kantonrechter de maatregelen voorschrijven die hij tot behoud van de goederen nodig acht.

Deel deze pagina met:      
Dutch inboedel / inventaris English estate / inventory

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (zakelijke rechten) - het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering van boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard.


onderdeel bedrijfsinventaris

nadere verklaring beneficie van inventaris

5 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch inventarisatie / inventariseren / geïnventariseerd English making an inventory

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - het verzamelen van gegevens; het (schriftelijk) opnemen van de inboedel die in een bepaalde ruimte aanwezig is.Deel deze pagina met:      
Dutch inventariseren English to inventory

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - lijst van stukken maken die aan de rechter overlegd moeten worden; ; maken van een schriftelijke lijst van de aanwezige goederen in een bepaalde ruimte.


onderdeel inventaris


Deel deze pagina met: