beneficiaire aanvaarding / aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (1 gevonden)

Dutch beneficiaire aanvaarding / aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving English benefit of inventory

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - aanvaarding van het uit de boedelbeschrijving gebleken batig saldo uit een nalatenschap, zonder met eigen geld aansprakelijk te zijn voor de betaling van de schulden uit die nalatenschap. De erfgenaam loopt ondanks de ~ risico met zijn eigen vermogen indien de erfgenaam als erfgenaam in de vervulling van zijn verplichtingen ernstig tekortschiet en hem daarvan een verwijt kan worden gemaakt. (Rb Arnhem, 25 augustus 2005, LJN:AR3135)


tegenstelling zuivere aanvaarding van nalatenschap

hierarchische verhouding hoger boedelbeschrijving

Artikel 190 Boek 4 BW:

1. Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Een aanvaarding kan zuiver geschieden of onder voorrecht van boedelbeschrijving.
2. De erflater kan de erfgenamen in hun keuze niet beperken. Evenmin kan een erfgenaam dienaangaande vóór het openvallen der nalatenschap een beslissing nemen.
3. De keuze kan alleen onvoorwaardelijk en zonder tijdsbepaling geschieden. Zij kan niet een deel van het erfdeel betreffen. Hetgeen aan een erfgenaam die reeds aanvaard heeft, opkomt door de vervulling van een door de erflater aan een erfstelling toegevoegde voorwaarde kan evenwel nog afzonderlijk aanvaard of verworpen worden.
4. Een eenmaal gedane keuze is onherroepelijk en werkt terug tot het ogenblik van het openvallen der nalatenschap. Een aanvaarding of verwerping kan niet op grond van dwaling, noch op grond van benadeling van een of meer schuldeisers worden vernietigd.


Artikel 195 Boek 4 BW:

1. Is een nalatenschap door een of meer erfgenamen beneficiair aanvaard en moet zij uit dien hoofde overeenkomstig de volgende afdeling van deze titel worden vereffend, dan zijn alle erfgenamen vereffenaar.
2. Voor de toepassing van de bepalingen van deze en de volgende afdeling inzake vereffening wordt de echtgenoot van de erflater die een recht van vruchtgebruik heeft krachtens afdeling 2 van titel 3, als een erfgenaam aangemerkt, tenzij uit de strekking van de bepalingen anders voortvloeit.

Deel deze pagina met: