executie (15 of meer gevonden)

Dutch EEG-executieverdrag (EEX)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken binnen de Europese Gemeenschap.


nadere verklaring gerechtelijke tenuitvoerlegging / executie

onderdeel exequaturprocedure


icon Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Artikel 26 EEX:

De in een verdragsluitende staat gegeven beslissingen worden in de overige verdragsluitende staten erkend zonder vorm van proces.
Indien tegen de erkenning van een beslissing bezwaar wordt gemaakt, kan iedere partij die er belang bij heeft ten principale te zien vastgesteld, dat de beslissing erkend dient te worden, gebruik maken van de procedure, geregeld in de afdelingen 2 en 3 van deze titel.
Wordt ten overstaan van een gerecht van een verdragsluitende staat de erkenning bij wege van tussenvordering gevraagd, dan is dit gerecht bevoegd om van de vordering kennis te nemen.


Artikel 16 EEX:

Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd:
1. a) ten aanzien van zakelijke rechten op en huur en verhuur, pacht en verpachting van onroerende goederen: de gerechten van de verdragsluitende staat waar het onroerend goed gelegen is,
b) ten aanzien evenwel van huur en verhuur, pacht en verpachting van onroerende goederen voor tijdelijk particulier gebruik voor ten hoogste zes opeenvolgende maanden: eveneens de gerechten van de verdragsluitende staat waar de verweerder woonplaats heeft, mits de eigenaar en de huurder of pachter natuurlijke personen zijn en zij woonplaats in dezelfde verdragsluitende staat hebben (16);
2. ten aanzien van de geldigheid, de nietigheid of de ontbinding van vennootschappen of rechtspersonen met plaats van vestiging in een verdragsluitende staat, dan wel ten aanzien van de besluiten van hun organen: de gerechten van die staat;
3. ten aanzien van de geldigheid van inschrijvingen in openbare registers: de gerechten van de verdragsluitende staat, waar deze registers worden gehouden;
4. ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortgelijke rechten welke aanleiding geven tot deponering of registratie: de gerechten van de verdragsluitende staat, op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een internationale overeenkomst;
5. ten aanzien van de tenuitvoerlegging van beslissingen: de gerechten van de verdragsluitende staat van de plaats van tenuitvoerlegging.
Afdeling 6
Door partijen aangewezen bevoegde rechter

Deel deze pagina met:      
Dutch executie van een vonnis / executeren / geëxecuteerd English execution of a sentence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - tenuitvoerlegging van een vonnis met behulp van een gerechtsdeurwaarder, sleutelmaker en eventueel de sterke arm (politie). Bijv. om de goederen in beslag te nemen moest de deur worden opengebroken.


hierarchische verhouding hoger executieverkoop / executiorale verkoop / gerechtelijke verkoop

Artikel 430 Rv:

1De grossen van in Nederland gewezen vonnissen, van beschikkingen van de Nederlandse rechter en van in Nederland verleden authentieke akten alsmede van andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken kunnen in geheel Nederland worden ten uitvoer gelegd.
2Zij moeten aan het hoofd voeren de woorden: In naam van de Koning.
3Zij kunnen niet worden ten uitvoer gelegd dan na betekening aan de partij tegen wie de executie zich zal richten.

Deel deze pagina met:      
Dutch executie-indicator

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - indien een gedetineerde wordt ingesloten, stelt de officier van justitie middels het zgn. risicoanalyseformulier vast of hij/zij wil adviseren over de te nemen besluiten inzake de diverse vormen van te verlenen, tijdelijke, vrijheden aan de gedetineerde. Dit instrument is een doelgericht hulpmiddel om betrokkenheid van het OM bij het verlenen van vrijheden aan veroordeelde of ter beschikking gestelde delinquenten te garanderen.Deel deze pagina met:      
Dutch executief English executive

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - betrekking hebbend op uitvoering of bestuur.Deel deze pagina met:      
Dutch executiegeschil

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - geschil waarin de gerechtelijke tenuitvoerlegging van een vonnis centraal staat. Bijv. omdat de geëxecuteerde stelt de onjuiste persoon te zijn of de geldigheid van de executoriale titel bestrijdt.


nadere verklaring kort geding (KG) / kort gedingen

nadere verklaring grosse / (mv.) grossen

Artikel 438 Rv:

1Geschillen die in verband met een executie rijzen, worden gebracht voor de rechtbank die naar de gewone regels bevoegd zou zijn, of in welker rechtsgebied de inbeslagneming plaatsvindt, zich een of meer van de betrokken zaken bevinden of de executie zal geschieden.
2Tot het verkrijgen van een voorziening bij voorraad kan het geschil ook worden gebracht in kort geding voor de voorzieningenrechter van de volgens het eerste lid bevoegde rechtbank. Onverminderd zijn overige bevoegdheden kan de voorzieningenrechter desgevorderd de executie schorsen voor een bepaalde tijd of totdat op het geschil zal zijn beslist, dan wel bepalen dat de executie slechts tegen zekerheidstelling mag plaatsvinden of worden voortgezet. Hij kan beslagen, al of niet tegen zekerheidstelling, opheffen. Hij kan gedurende de executie herstel bevelen van verzuimde formaliteiten met bepaling welke op het verzuim gevolgde formaliteiten opnieuw moeten worden verricht en te wiens laste de kosten daarvan zullen komen. Hij kan bepalen dat een in het geding geroepen derde de voortzetting van de executie moet gedogen dan wel zijn medewerking daaraan moet verlenen, al dan niet tegen zekerheidstelling door de executant.
3Voor zover de zaak zich niet leent voor behandeling in kort geding, kan de voorzieningenrechter in plaats van de vordering af te wijzen de zaak op verlangen van de eiser verwijzen naar de rechtbank met bepaling van de dag waarop zij op de rol moet komen. Tegen een gedaagde die op voormeld tijdstip niet verschijnt en ook voor de voorzieningenrechter niet bij advocaat is verschenen, wordt slechts verstek verleend, zo hij tegen dit tijdstip bij exploit is opgeroepen met inachtneming van de voor dagvaarding voorgeschreven termijn, dan wel van de termijn die op verlangen van de eiser door de voorzieningenrechter bepaald is.
4De deurwaarder die met de executie is belast en daarbij op een bezwaar stuit dat een onverwijlde voorziening nodig maakt, kan zich met een daarvan door hem opgemaakt proces-verbaal bij de voorzieningenrechter vervoegen ten einde deze in kort geding tussen de betrokken partijen te doen beslissen. De voorzieningenrechter zal de behandeling aanhouden tot de partijen zijn opgeroepen, tenzij hij, gelet op de aard van het bezwaar, een onmiddellijke beslissing geboden acht. De deurwaarder die zijn voormelde bevoegdheid zonder instemming van de executant uitoefent, kan persoonlijk in de kosten worden veroordeeld, indien deze uitoefening nodeloos was.
5Verzet tegen de executie door een derde geschiedt door dagvaarding van zowel de executant als de geëxecuteerde.

Deel deze pagina met:      
Dutch executiekosten

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - kosten die gemoeid zijn met de tenuitvoerlegging van een vonnis in het burgerlijk proces.Deel deze pagina met:      
Dutch executiemaatregelen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - wijze waarop de grosse feitelijk kan worden uitgewonnen. Bijv. door openbare verkoop van eigendommen (huis of inboedel) of executoriaal derdenbeslag op salaris, uitkering of de bankrekening;wettelijke stappen die moeten worden genomen om het vonnis ten uitvoer te leggen.


Artikel 430 Rv:

1De grossen van in Nederland gewezen vonnissen, van beschikkingen van de Nederlandse rechter en van in Nederland verleden authentieke akten alsmede van andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken kunnen in geheel Nederland worden ten uitvoer gelegd.
2Zij moeten aan het hoofd voeren de woorden: In naam van de Koning.
3Zij kunnen niet worden ten uitvoer gelegd dan na betekening aan de partij tegen wie de executie zich zal richten.

Deel deze pagina met:      
Dutch executiemiddel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - maatregel ter uitvoering van een vonnis.Deel deze pagina met:      
Dutch executierecht English execution law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - rechtsgebied uit voornamelijk het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; vooral m.b.t. tot de soorten procedures om vonnissen en dwangbevelen tenuitvoer te leggen en de respectieve rechtsmiddelen daartegen. Het ~ is een onderdeel van het beslagrecht


hierarchische verhouding hoger arbitragerecht

Artikel 439 Rv:

1Het beslag op roerende zaken die geen registergoederen zijn, moet worden voorafgegaan door een exploot van een deurwaarder, houdende bevel om binnen twee dagen aan de executoriale titel te voldoen. Eerst na verloop van die termijn kan het beslag worden gelegd. Indien daartoe gronden zijn, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank, ook op mondeling verzoek van de deurwaarder, die termijn inkorten.
2Indien bij het betekenen van de executoriale titel tevens het voorgeschreven bevel is gedaan, wordt geen afzonderlijk bevel vereist.
3Bij het bevel of de betekening moet de executant tot het uiteinde der executie woonplaats kiezen ten kantore van de deurwaarder, zulks op straffe van nietigheid van het exploot. Tevens kan woonplaats worden gekozen in Nederland ten kantore van een advocaat.


475a Rv.
Deel deze pagina met:      
Dutch executierechter

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - rechter die is aangewezen om beslissingen ter zake van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties te nemen. De enige executierechters in Nederland zijn: de Centrale Raad voor strafrechttoepassing, de Commissies van Toezicht en de penitentiaire kamer van het gerechtshof te Arnhem.Deel deze pagina met:      
Dutch executieverkoop / executiorale verkoop / gerechtelijke verkoop

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - verkoop door veiling van het onderpand (het huis) als de eigenaar/schuldenaar niet aan zijn afbetalingsverplichtingen voldoet. Soms mag de geldverstrekker het hoogste bod weigeren als hij twijfelt aan de kredietwaardigheid van de hoogste bieder. De opbrengst bij een normale 'onderhandse' verkoop is meestal hoger dan die op een veiling. Voor onderhandse verkoop is in geval van executie echter toestemming van de rechter vereist.


tegenstelling onderhandse verkoop / onderhandse verkoping

Artikel 544 Rv:

1De hypotheekhouder is verplicht de executie te doen inleiden door een aanzegging daarvan of van de in artikel 509 bedoelde overneming aan de hypotheekgever, de schuldenaar en hen van wier recht of beslag uit de registers blijkt en wier recht door de executoriale verkoop zal tenietgaan of vervallen.
2De aanzegging van de executie of de overneming daarvan geschiedt bij exploot van een deurwaarder en houdt in:
a.zo nauwkeurig mogelijk het bedrag waarvoor de hypotheekhouder uit hoofde van zijn recht tot executie wil overgaan, en de ter zake tot het tijdstip van de aanzegging reeds gemaakte kosten;
b.de aanwijzing van de notaris ten overstaan van wie de verkoop zal plaatsvinden.
3Een hypotheekhouder kan de executie ook overnemen van een andere hypotheekhouder wiens recht in rang na het zijne komt, door binnen veertien dagen nadat hem de in het eerste lid bedoelde aanzegging is gedaan, van de overneming aanzegging te doen. Artikel 509 is van overeenkomstige toepassing. De vorige leden worden opnieuw in acht genomen.


Artikel 549 Rv:

1Een verzoekschrift van de hypotheekhouder tot het verkrijgen van het verlof, bedoeld in artikel 264 lid 5 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek kan, behalve door een advocaat, ook door een notaris worden ingediend, in welk geval diens kantoor als gekozen woonplaats van de verzoeker geldt. Bij het verzoekschrift wordt overgelegd een niet langer dan één maand tevoren aan de huurder of, als de woonruimte in zijn plaats door een onderhuurder wordt bewoond, aan de onderhuurder door een deurwaarder uitgebracht exploit waarbij:
a.aan de huurder of onderhuurder wordt betekend de aanzegging of de overneming van de executie door de hypotheekhouder bedoeld in artikel 544;
b.aan de huurder of onderhuurder wordt aangezegd dat het beding jegens de huurder zal worden ingeroepen.
2De voorzieningenrechter beslist niet dan na verhoor of behoorlijke oproeping van de huurder en de eventuele onderhuurders.
3Indien het onderpand met overlating aan de koper van de bevoegdheid het beding in te roepen wordt verkocht, gaan ook de rechten uit de beschikking waarbij het verlof is verleend, op de koper over.
4Onder de huurder in de zin van dit artikel wordt begrepen degene die ingevolge artikel 266 lid 1 of artikel 267 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek medehuurder is.

Deel deze pagina met:      
Dutch executiewaarde English auction value / liquidation value

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - waarde van het huis bij gedwongen verkoop. Bij bestaande woningen wordt die meestal geschat (getaxeerd) op 80 à 85% van de vrije verkoopwaarde, afhankelijk van de marktomstandigheden en de courantheid van de woning.Deel deze pagina met:      
Dutch fiat executie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - toestemming tot uitvoering van een vonnis. Bijv. een aanvrager heeft geen recht op een uitkering indien hij zich tijdens de vijandelijke bezetting uit Nederlands nationaal oogpunt beschouwd onwaardig heeft gedragen, hetgeen het geval is indien de desbetreffende aanvrager blijkens opgave van de Minister van Justitie bij een uitspraak van een Tribunaal, waarop ~ is verleend, de al dan niet voorwaardelijke oplegging van een bijzondere maatregel onderging. (art 3 Uitkeringsreglement individuele uitkeringen Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma)Deel deze pagina met:      
Dutch gerechtelijke tenuitvoerlegging / executie English execution of a judgement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - uitvoering van een gerechtelijk vonnis of arrest door het verhaal dat de deurwaarder neemt op goederen of vorderingen van de schuldenaar.


nadere verklaring favor executionis

nadere verklaring deurwaarder / gerechtsdeurwaarder

Artikel 430 Rv:

1De grossen van in Nederland gewezen vonnissen, van beschikkingen van de Nederlandse rechter en van in Nederland verleden authentieke akten alsmede van andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken kunnen in geheel Nederland worden ten uitvoer gelegd.
2Zij moeten aan het hoofd voeren de woorden: In naam van de Koning.
3Zij kunnen niet worden ten uitvoer gelegd dan na betekening aan de partij tegen wie de executie zich zal richten.

Deel deze pagina met:      
Dutch indirecte reële executie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - reële executie is een vorm van tenuitvoerlegging waarbij de partij die tot presteren verplicht is, daadwerkelijk moet presteren in plaats van vervangende schadevergoeding te betalen. Executiemiddelen zijn indirect indien zij een zodanige prikkel voor de veroordeelde vormen, dat deze wel zal presteren. Bijv. lijfsdwang of een dwangsom.Deel deze pagina met:      
...