onderhandse verkoop / onderhandse verkoping (1 gevonden)

Dutch onderhandse verkoop / onderhandse verkoping English private sale

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - verkoop die rechtstreeks tussen partijen plaatsvindt, zonder openbare veiling.


tegenstelling executieverkoop / executiorale verkoop / gerechtelijke verkoop

Artikel 545 Rv:

1Indien de hypotheekhouder in gebreke mocht blijven de executie met redelijke spoed voort te zetten, kan elke beslaglegger of hypotheekhouder aan de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen welker rechtsgebied de zaken geheel of grotendeels zijn gelegen, verzoeken een termijn vast te stellen, waarbinnen de hypotheekhouder tot de verkoop of tot indiening van een verzoek tot onderhandse verkoop moet overgaan.
2Bij overschrijding van de termijn wordt de executie voortgezet door de verzoeker met de hoogst gerangschikte hypotheek of, zo onder de verzoekers geen hypotheekhouder is, door de schuldeiser wiens beslag het eerst is ingeschreven.
3Tegen een beschikking krachtens het eerste lid is geen hogere voorziening toegelaten.

Deel deze pagina met: