echt (15 of meer gevonden)

Dutch aanbestedingsrecht English tendering law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (aanbestedingsrecht) - vakgebied als specialisatie binnen het bouwrecht, dat overwegend samenvalt met Boek 7A Burgerlijk Wetboek (aanneming van werk) en regelingen omtrent aanbesteding; vooral m.b.t. de spelregels waarop de overheid een openbaar werk dient aan te besteden.


nadere verklaring bouwrecht

onderdeel aannemingsovereenkomst

nadere verklaring ad hoc-arbitrage

niet gelijk aan publieke werken / openbare werken


Deel deze pagina met:      
Dutch aangeboren rechten

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (mensenrechten) - aanspraken en bevoegdheden die van nature ieder mens toekomen zonder dat een wet of regeling hem/haar deze aanspraken of bevoegdheden verleent.


onderdeel fundamentele mensenrechten

niet gelijk aan natuurrecht

onderdeel Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO)


Deel deze pagina met:      
Dutch aangewezen recht English designated law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - het in contracten, algemene voorwaarden of op grond van het internationaal privaatrecht aangeduide rechtsstelsel dat van toepassing is. Bijv. alle rechtsverhoudingen met uitgeverij X B.V. worden beheerst door Nederlands recht.


nadere verklaring forumkeuze

nadere verklaring internationaal privaatrecht (IPR) / aanwijzend recht


Deel deze pagina met:      
Dutch aansprakelijkheidsrecht English liability law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - rechtsgebied uit boeken 6, 8 en 7A Burgerlijk Wetboek; vooral m.b.t. vaststelling van schade en aansprakelijkheid van (rechts)personen (bijv. vervoerders) of overheidslichamen uit hoofde van onrechtmatige daad of andere bronnen, zoals ongerechtvaardigde verrijking.


onderdeel letselschaderecht

onderdeel gezondheidsrecht

onderdeel verkeersrecht

hierarchische verhouding hoger kerkrecht

Artikel 185 Boek 6 BW:

1De producent is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn produkt, tenzij:
a.hij het produkt niet in het verkeer heeft gebracht;
b.het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;
c.het produkt noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel van de producent is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
d.het gebrek een gevolg is van het feit dat het produkt in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
e.het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
f.wat de producent van een grondstof of fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het produkt waarvan de grondstof of het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het produkt zijn verstrekt.
2De aansprakelijkheid van de producent wordt verminderd of opgeheven rekening houdende met alle omstandigheden, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het produkt als door schuld van de benadeelde of een persoon voor wie de benadeelde aansprakelijk is.
3De aansprakelijkheid van de producent wordt niet verminderd, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het produkt als door de gedraging van een derde.


Artikel 81 Boek 8 BW:

De vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel in verband met het vervoer aan de reiziger overkomen.

Deel deze pagina met:      
Dutch aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving / beneficiaire aanvaarding

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - ~ kan geschieden door de persoon die vreest dat de nalatenschap meer passiva dan activa omvat. De erfgenaam die beneficiair wil aanvaarden, hoeft daartoe slechts een verklaring afte leggen ter griffie van de rechtbank, binnen wiens gebied de erfenis is opengevallen.


nadere verklaring beneficiaire aanvaarding / aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving

onderdeel boedelbeschrijving

nadere verklaring erfgenaam / (mv.) erfgenamen


Deel deze pagina met:      
Dutch aanvechten English fight / protest

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - feit of omstandigheid bij de rechter bestrijden of ongedaan proberen te maken; protesteren.


onderdeel appellabiliteit

onderdeel hoger beroep instellen / hoger beroep ingesteld / (oneigen.) in beroep gaan

onderdeel protest / protesteren / geprotesteerd


Deel deze pagina met:      
Dutch aanverwanten in de rechte lijn English relatives in a direct line

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - familiale verhouding tussen de aangetrouwde of geregistreerd partner en de ouders en grootouders van zijn echtgenoot of partner.


tegenstelling aanverwanten in de zijlijn / zwagerschap

onderdeel familiebetrekkingen

niet gelijk aan erfgenaam / (mv.) erfgenamen

Artikel 3 Boek 1 BW:

1. De graad van bloedverwantschap wordt bepaald door het getal der geboorten, die de bloedverwantschap hebben veroorzaakt. Hierbij telt een erkenning, een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of een adoptie als een geboorte.
2. Door huwelijk of door geregistreerd partnerschap ontstaat tussen de ene echtgenoot dan wel de ene geregistreerde partner en een bloedverwant van de andere echtgenoot dan wel de andere geregistreerde partner aanverwantschap in dezelfde graad als er bloedverwantschap bestaat tussen de andere echtgenoot dan wel de andere geregistreerde partner en diens bloedverwant.
3. Door ontbinding van het huwelijk wordt de aanverwantschap niet opgeheven.

Deel deze pagina met:      
Dutch aanvullen van rechtsgronden

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - de rechter heeft tot taak zelfstandig het recht toe te passen op de door partijen gestelde feiten en vult ambtshalve de rechtsgronden aan voor zover die niet door de partijen zijn aangevoerd.


onderdeel rechtsgronden

onderdeel ambtshalve aanvulling van de rechtsgronden

nadere verklaring matigingsrecht van de rechter


Deel deze pagina met:      
Dutch aanvullend recht / regelend recht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - rechtsregel waarvan bij overeenkomst afgeweken mag worden; geldt slechts voor zover er niets anders bedongen is.


tegenstelling dwingend recht

nadere verklaring rechtsregels

nadere verklaring derogatie / derogeren / gederogeerd


Deel deze pagina met:      
Dutch aanwezigheidsrecht English right of presence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - recht van de verdachte om in zijn tegenwoordigheid te worden berecht. De rechter kan eventueel ook medebrenging gelasten, indien hij het wenselijk acht de verdachte persoonlijk op de zitting te zien. Er is echter geen algemene aanwezigheidsplicht in het Nederlands strafprocesrecht.


nadere verklaring bevel tot medebrenging

tegenstelling verstek

niet gelijk aan afwezigheidsrecht

Artikel 278 WvSv:

1. De rechtbank onderzoekt de geldigheid van de uitreiking van de dagvaarding aan de niet verschenen verdachte. Indien blijkt dat deze niet op geldige wijze is uitgereikt, spreekt zij de nietigheid van de dagvaarding uit.
2. In geval de rechtbank het wenselijk acht dat de verdachte bij de behandeling van de zaak ter terechtzitting aanwezig is, beveelt zij dat de verdachte in persoon zal verschijnen; zij kan daartoe tevens zijn medebrenging gelasten.
3. Indien de verdachte heeft meegedeeld dat hij zijn verdediging in persoon wil voeren en hij om uitstel van de behandeling van zijn zaak heeft verzocht, beslist de rechtbank op het verzoek om uitstel. De rechtbank willigt het verzoek om uitstel in of wijst het af, waarna in het laatste geval het onderzoek met inachtneming van artikel 280, eerste lid, wordt voortgezet.
4. Bij toepassing van het tweede lid of inwilliging van het verzoek, bedoeld in het derde lid, beveelt de rechtbank de schorsing van het onderzoek en de oproeping van de verdachte tegen het tijdstip van hervatting van het onderzoek.


Artikel 6 EVRM:

Recht op een eerlijk proces
1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaak kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.
2. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.
3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten:
(a) onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;
(b) te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging;
(c) zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;
(d) de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge;
(e) zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal die ter terechtzitting wordt gebezigd niet verstaat of niet spreekt.

Deel deze pagina met:      
Dutch aasdomsrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - ten noorden van de Maas en de Hollandse Ijssel geldend erfrecht dat plaatsvervulling uitsloot.


nadere verklaring erfrecht

nadere verklaring plaatsvervulling

nadere verklaring abintestaat erfrecht tot zesde graad

nadere verklaring ab intestato / abintestaat


Deel deze pagina met:      
Dutch abintestaat erfrecht tot zesde graad

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - versterfrecht, erfopvolging bij versterf. De langstlevende echtgenoot verkrijgt de goederen van de nalatenschap.


onderdeel versterf erfrecht

tegenstelling testamentair erfrecht

nadere verklaring erfopvolging bij versterf

Artikel 1 Boek 4 BW:

1. Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking.
2. Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken bij een uiterste wilsbeschikking die een erfstelling of een onterving inhoudt.


Artikel 13 Boek 4 BW:

1. De nalatenschap van de erflater die een echtgenoot en een of meer kinderen als erfgenamen achterlaat, wordt, tenzij de erflater bij uiterste wilsbeschikking heeft bepaald dat deze afdeling geheel buiten toepassing blijft, overeenkomstig de volgende leden verdeeld.
2. De echtgenoot verkrijgt van rechtswege de goederen van de nalatenschap. De voldoening van de schulden van de nalatenschap komt voor zijn rekening. Onder schulden van de nalatenschap zijn hier tevens begrepen de ten laste van de gezamenlijke erfgenamen komende uitgaven ter voldoening aan testamentaire lasten.
3. Ieder van de kinderen verkrijgt als erfgenaam van rechtswege een geldvordering ten laste van de echtgenoot, overeenkomend met de waarde van zijn erfdeel. Deze vordering is opeisbaar:
a. indien de echtgenoot in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard;
b. wanneer de echtgenoot is overleden.
De vordering is ook opeisbaar in door de erflater bij uiterste wilsbeschikking genoemde gevallen.
4. De in lid 3 bedoelde geldsom wordt, tenzij de erflater, dan wel de echtgenoot en het kind tezamen, anders hebben bepaald, vermeerderd met een percentage dat overeenkomt met dat van de wettelijke rente, voor zover dit percentage hoger is dan zes, berekend per jaar vanaf de dag waarop de nalatenschap is opengevallen, bij welke berekening telkens uitsluitend de hoofdsom in aanmerking wordt genomen.
5. Is de vordering, bedoeld in lid 3, opeisbaar geworden doordat ten aanzien van de echtgenoot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan is de vordering, voor zover zij onvoldaan is gebleven, door beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op grond van artikel 356 lid 2 van de Faillissementswet wederom niet opeisbaar. Artikel 358 lid 1 van de Faillissementswet vindt ten aanzien van de vordering geen toepassing.
6. In deze titel wordt onder echtgenoot niet begrepen een van tafel en bed gescheiden echtgenoot.

Deel deze pagina met:      
Dutch abnormale geestestoestand bij rechtshandelingen English abnormal state of mind during legal acts

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - toestand die door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden is veroorzaakt en waaronder een rechtshandeling (bijv. het sluiten van een koopovereenkomst) vernietigbaar is.


hierarchische verhouding hoger wilsgebrek / (mv.) wilsgebreken / (oneigen.) wilsontbreken

onderdeel vernietigbaarheid

onderdeel dwaling / dwalen / gedwaald

onderdeel geestelijke stoornis

44 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch absolute rechten

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- rechten die tegenover iedereen geldend gemaakt en gehandhaafd kunnen worden, bijv. zakelijke rechten, auteursrecht, merkenrecht.


tegenstelling relatieve rechten


Deel deze pagina met:      
Dutch absoluut bevoegde rechter English competent judge

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - rechter in eerste aanleg of in hoger beroep.Deel deze pagina met:      
...