verzettermijn (1 gevonden)

Dutch verzettermijn

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - termijn waarbinnen een verzetprocedure moet zijn gestart, in principe vier weken voor binnenlandse en acht weken voor buitenlandse gedaagden met ingang van de betekening van het vonnis in persoon of de dag daarop de veroordeelde een daad stelt waaruit noodzakelijkerwijs voortvloeit dat hem het vonnis bekend is.


hierarchische verhouding hoger verzetprocedure / (oneigen.) verstekprocedure

tegenstelling termijnen voor conclusies

nadere verklaring Algemene Termijnenwet (ATW)

Artikel 143 Rv:

1De verweerder die bij verstek is veroordeeld, kan daartegen verzet doen door het betekenen van een oproepingsbericht bij exploot overeenkomstigĀ artikel 113, eerste en derde lid.
2Het oproepingsbericht wordt betekend bij exploot binnen vier weken na de betekening van het vonnis of van enige uit kracht daarvan opgemaakte of ter uitvoering daarvan strekkende akte aan de veroordeelde in persoon, of na het plegen door deze van enige daad waaruit noodzakelijk voortvloeit dat het vonnis of de aangevangen tenuitvoerlegging aan hem bekend is. De in de eerste volzin bedoelde termijn is acht weken indien de verweerder ten tijde van de in de eerste volzin bedoelde betekening of daad geen bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in Nederland heeft, maar zijn woonplaats of werkelijk verblijf buiten Nederland bekend is.
3Buiten de gevallen bedoeld in het tweede lid vangt de termijn waarbinnen het verzet moet worden gedaan, aan op de dag waarop het vonnis ten uitvoer is gelegd.
4De veroordeelde die in het vonnis heeft berust, kan daartegen niet meer in verzet komen.

Deel deze pagina met: