verzetprocedure / (oneigen.) verstekprocedure (1 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - gerechtelijke procedure waarin een veroordeelde gedaagde zich tegen het vonnis verzet. In beginsel vangt de ~ aan met een dagvaarding die binnen vier weken na betekening van het vonnis moet zijn uitgebracht.

nadere verklaring verzettermijn

hierarchische verhouding hoger antwoord in oppositie / antwoorden in oppositie / geantwoord in oppositie

niet gelijk aan verstekprocedure

Artikel 143 Rv:

1De verweerder die bij verstek is veroordeeld, kan daartegen verzet doen door het betekenen van een oproepingsbericht bij exploot overeenkomstig artikel 113, eerste en derde lid.
2Het oproepingsbericht wordt betekend bij exploot binnen vier weken na de betekening van het vonnis of van enige uit kracht daarvan opgemaakte of ter uitvoering daarvan strekkende akte aan de veroordeelde in persoon, of na het plegen door deze van enige daad waaruit noodzakelijk voortvloeit dat het vonnis of de aangevangen tenuitvoerlegging aan hem bekend is. De in de eerste volzin bedoelde termijn is acht weken indien de verweerder ten tijde van de in de eerste volzin bedoelde betekening of daad geen bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in Nederland heeft, maar zijn woonplaats of werkelijk verblijf buiten Nederland bekend is.
3Buiten de gevallen bedoeld in het tweede lid vangt de termijn waarbinnen het verzet moet worden gedaan, aan op de dag waarop het vonnis ten uitvoer is gelegd.
4De veroordeelde die in het vonnis heeft berust, kan daartegen niet meer in verzet komen.


Artikel 37 luga:

1. Het verzet wordt volgens de regels van de procedure op tegenspraak gebracht:
- in België, voor de rechtbank van eerste aanleg of tribunal de premiÞre instance;
- in Denemarken, voor de landsret;
- in de Bondsrepubliek Duitsland, voor het Oberlandesgericht;
- in Griekenland, voor de ÕöÕôÕ?ï;
- in Spanje, voor de Audiencia Provincial;
- in Frankrijk, voor het cour d'appel;
- in Ierland, voor het High Court;
- in IJsland, voor de héraäsdómari;
- in Italië, voor het corte d'appello;
- in Luxemburg, voor het Cour supérieure de justice siégeant en matiÞre d'appel civil;
- in Nederland, voor de arrondissementsrechtbank;
- in Noorwegen, voor de lagmansrett;
- in Oostenrijk, voor het Landesgericht of het Kreisgericht;
- in Portugal, voor het Tribunal da RelaçÒo;
- in Zwitserland, voor het tribunal du canton / Kantonsgericht / tribunale cantonale;
- in Finland, voor de hovioikeus / hovrätt;
- in Zweden, voor de Svea hovrätt;
- in het Verenigd Koninkrijk:
a) in Engeland en Wales, voor het High Court of Justice of, in geval van een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen, voor het Magistrates' Court;
b) in Schotland voor het Court of Session of, in geval van een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen, voor het Sheriff Court;
c) in Noord-Ierland, voor het High Court of Justice of, in geval van een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen, voor het Magistrates' Court.
2. Tegen de op het verzet gegeven beslissing kan
- in België, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland slechts een beroep in cassatie worden ingesteld;
- in Denemarken slechts, met machtiging van de minister van Justitie, een beroep bij de h°jesteret worden ingesteld;
- in de Bondsrepubliek Duitsland slechts het middel van Rechtsbeschwerde worden aangewend;
- in Ierland slechts het rechtsmiddel van beroep over een rechtsvraag bij het Supreme Court worden aangewend;
- in IJsland slechts een beroep bij de Hµstiréttur worden ingesteld;
- in Noorwegen slechts een beroep ("kjµremÕl'' of "anke'') bij de Hoyesteretts KjµremÕlsutvalg of Hoyesterett worden ingesteld;
- in Oostenrijk, in geval van beroep, slechts Revisionsrekurs worden ingesteld, en in geval van verzet slechts Berufung met de eventuele mogelijkheid van Revision;
- in Portugal slechts het rechtsmiddel van beroep inzake een rechtsvraag worden aangewend;
- in Zwitserland slechts een recours de droit public devant le tribunal fédéral / staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht / ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale worden ingesteld;
- in Finland slechts een beroep bij het korkein oikeus / högsta domstolen worden ingesteld;
- in Zweden slechts een beroep bij het högsta domstolen worden ingesteld;

Deel deze pagina met:      
12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.