termijnen voor conclusies (1 gevonden)

Dutch termijnen voor conclusies

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - termijnen die tussen de indiening van de diverse conclusies in een proces liggen. Doorgaans bedragen de ~ zes weken, in bepaalde gevallen is een nader uitstel van vier weken mogelijk, maar rolrechters neigen ertoe de ~ kort te houden om een vlotte voortgang van het proces te bevorderen.


nadere verklaring conclusies van eis, antwoord, repliek en dupliek

nadere verklaring Algemene Termijnenwet (ATW)

Artikel 128 Rv:

1Indien de verweerder bij gemachtigde of bij advocaat procedeert, deelt hij de naam en het adres van de gemachtigde of de naam en het kantooradres van de advocaat mede zodra hij in de procedure verschijnt als bedoeld in artikel 114.
2Indiening van het verweerschrift geschiedt niet dan nadat de verweerder het verschuldigde griffierecht heeft voldaan. De rechter houdt de zaak aan zolang de verweerder het griffierecht niet heeft voldaan en de termijn genoemd in artikel 3, derde lid, van de Wet griffierechten burgerlijke zaken nog loopt.
3Indien de verschenen verweerder het griffierecht niet tijdig heeft voldaan, zijn de artikelen 139 tot en met 142 van toepassing behalve in het geval dat artikel 127a, tweede lid, van toepassing is.
4Artikel 127a, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Deel deze pagina met: