verstekprocedure (2 gevonden)

Dutch verstekprocedure English default of appearance

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - procedure waarbij de verdachte niet verschijnt alhoewel hij op de wettelijk voorgeschreven wijze is opgeroepen om te verschijnen.


hierarchische verhouding hoger verzetprocedure / (oneigen.) verstekprocedure

Artikel 280 WvSv:

1. In het geval dat de verdachte niet op de terechtzitting verschijnt en de rechtbank geen aanleiding ziet voor
a. het nietig verklaren van de dagvaarding op grond van artikel 278, eerste lid of
b. het verlenen van een bevel tot medebrenging van de verdachte, bedoeld in artikel 278, tweede lid,
beveelt zij dat tegen de verdachte verstek wordt verleend en dat de behandeling van de zaak buiten zijn aanwezigheid wordt voortgezet, tenzij zij heeft ingestemd met verdediging op de voet van artikel 279.
2. De rechtbank verklaart het verstek vervallen, indien de verdachte alsnog op de terechtzitting of na de hervatting daarvan in persoon verschijnt of zich alsnog laat verdedigen met inachtneming van artikel 279, eerste lid.
3. Bij toepassing van het tweede lid, wordt het onderzoek opnieuw aangevangen, met dien verstande dat de rechtbank kan bepalen dat bepaalde onderzoekshandelingen niet opnieuw zullen plaats vinden.

Deel deze pagina met:      
Dutch verzetprocedure / (oneigen.) verstekprocedure English opposition

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - gerechtelijke procedure waarin een veroordeelde gedaagde zich tegen het vonnis verzet. In beginsel vangt de ~ aan met een dagvaarding die binnen vier weken na betekening van het vonnis moet zijn uitgebracht.


nadere verklaring verzettermijn

hierarchische verhouding hoger antwoord in oppositie / antwoorden in oppositie / geantwoord in oppositie

niet gelijk aan verstekprocedure

Artikel 143 Rv:

1De verweerder die bij verstek is veroordeeld, kan daartegen verzet doen door het betekenen van een oproepingsbericht bij exploot overeenkomstig artikel 113, eerste en derde lid.
2Het oproepingsbericht wordt betekend bij exploot binnen vier weken na de betekening van het vonnis of van enige uit kracht daarvan opgemaakte of ter uitvoering daarvan strekkende akte aan de veroordeelde in persoon, of na het plegen door deze van enige daad waaruit noodzakelijk voortvloeit dat het vonnis of de aangevangen tenuitvoerlegging aan hem bekend is. De in de eerste volzin bedoelde termijn is acht weken indien de verweerder ten tijde van de in de eerste volzin bedoelde betekening of daad geen bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in Nederland heeft, maar zijn woonplaats of werkelijk verblijf buiten Nederland bekend is.
3Buiten de gevallen bedoeld in het tweede lid vangt de termijn waarbinnen het verzet moet worden gedaan, aan op de dag waarop het vonnis ten uitvoer is gelegd.
4De veroordeelde die in het vonnis heeft berust, kan daartegen niet meer in verzet komen.


Artikel 37 luga:

1. Het verzet wordt volgens de regels van de procedure op tegenspraak gebracht:
- in België, voor de rechtbank van eerste aanleg of tribunal de premiÞre instance;
- in Denemarken, voor de landsret;
- in de Bondsrepubliek Duitsland, voor het Oberlandesgericht;
- in Griekenland, voor de ÕöÕôÕ?ï;
- in Spanje, voor de Audiencia Provincial;
- in Frankrijk, voor het cour d'appel;
- in Ierland, voor het High Court;
- in IJsland, voor de héraäsdómari;
- in Italië, voor het corte d'appello;
- in Luxemburg, voor het Cour supérieure de justice siégeant en matiÞre d'appel civil;
- in Nederland, voor de arrondissementsrechtbank;
- in Noorwegen, voor de lagmansrett;
- in Oostenrijk, voor het Landesgericht of het Kreisgericht;
- in Portugal, voor het Tribunal da RelaçÒo;
- in Zwitserland, voor het tribunal du canton / Kantonsgericht / tribunale cantonale;
- in Finland, voor de hovioikeus / hovrätt;
- in Zweden, voor de Svea hovrätt;
- in het Verenigd Koninkrijk:
a) in Engeland en Wales, voor het High Court of Justice of, in geval van een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen, voor het Magistrates' Court;
b) in Schotland voor het Court of Session of, in geval van een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen, voor het Sheriff Court;
c) in Noord-Ierland, voor het High Court of Justice of, in geval van een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen, voor het Magistrates' Court.
2. Tegen de op het verzet gegeven beslissing kan
- in België, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland slechts een beroep in cassatie worden ingesteld;
- in Denemarken slechts, met machtiging van de minister van Justitie, een beroep bij de h°jesteret worden ingesteld;
- in de Bondsrepubliek Duitsland slechts het middel van Rechtsbeschwerde worden aangewend;
- in Ierland slechts het rechtsmiddel van beroep over een rechtsvraag bij het Supreme Court worden aangewend;
- in IJsland slechts een beroep bij de Hµstiréttur worden ingesteld;
- in Noorwegen slechts een beroep ("kjµremÕl'' of "anke'') bij de Hoyesteretts KjµremÕlsutvalg of Hoyesterett worden ingesteld;
- in Oostenrijk, in geval van beroep, slechts Revisionsrekurs worden ingesteld, en in geval van verzet slechts Berufung met de eventuele mogelijkheid van Revision;
- in Portugal slechts het rechtsmiddel van beroep inzake een rechtsvraag worden aangewend;
- in Zwitserland slechts een recours de droit public devant le tribunal fédéral / staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht / ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale worden ingesteld;
- in Finland slechts een beroep bij het korkein oikeus / högsta domstolen worden ingesteld;
- in Zweden slechts een beroep bij het högsta domstolen worden ingesteld;

Deel deze pagina met: