indemniteitsbeginsel (1 gevonden)

Dutch indemniteitsbeginsel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - beginsel dat een verzekerde er bij uitkering van verzekeringspenningen (financieel) niet op vooruit mag gaan. Een verzekering moet strekken tot vergoeding van schade. Daarbij mag een verzekerde door de uitgekeerde schadevergoeding niet in een voordeliger positie raken.


onderdeel schadevergoeding

Artikel 253 Wvk:

[1.] Verzekering, welke het beloop van de waarde of het wezenlijk belang te boven gaat, is alleen geldig tot het beloop van hetzelve.
[2.] Indien de volle waarde van het voorwerp niet is verzekerd, is de verzekeraar, in geval van schade, slechts verbonden, in evenredigheid van het verzekerd tot het niet verzekerd gedeelte.


Artikel 246 Wvk:

Assurantie of verzekering is eene overeenkomst bij welke de verzekeraar zich aan den verzekerde, tegen genot eener premie, verbindt om denzelven schadeloos te stellen wegens een verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, welke dezelve, door een onzeker voorval, zoude kunnen lijden.

Deel deze pagina met: