exceptief verweer voeren (1 gevonden)

    Deutsch eine Verteidigung als vorläufige Verteidigung
    French de présenter une défense à titre préliminaire
    Spanish presentar una defensa como una defensa de carácter preliminar
    Italian presentare una difesa come difesa di natura preliminare
    Polish przedstawienie obrony jako obrony o charakterze wstępnym

procesrecht - verweermiddel aan de orde stellen dat ertoe strekt dat de rechter aan wie het geschil is voorgelegd, op grond van regels van processuele aard niet tot een beoordeling van de rechtsbetrekking in het geschil zelf kan komen. Bijv. omdat de rechter onbevoegd is.


tegenstelling principaal verweer / verweer ten principale / verweer ten gronde

Artikel 128 Rv:

1Indien de verweerder bij gemachtigde of bij advocaat procedeert, deelt hij de naam en het adres van de gemachtigde of de naam en het kantooradres van de advocaat mede zodra hij in de procedure verschijnt als bedoeld in artikel 114.
2Indiening van het verweerschrift geschiedt niet dan nadat de verweerder het verschuldigde griffierecht heeft voldaan. De rechter houdt de zaak aan zolang de verweerder het griffierecht niet heeft voldaan en de termijn genoemd in artikel 3, derde lid, van de Wet griffierechten burgerlijke zaken nog loopt.
3Indien de verschenen verweerder het griffierecht niet tijdig heeft voldaan, zijn de artikelen 139 tot en met 142 van toepassing behalve in het geval dat artikel 127a, tweede lid, van toepassing is.
4Artikel 127a, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.


51 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: