overeenkomst (15 of meer gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


ondernemingsrecht (vennootschapsrecht) - geheel van afspraken van aandeelhouders om tot een gezamenlijk optreden te komen ten aanzien van allerhande vennootschapszaken die veelal niet reeds in de wet of de statuten van de vennootschap geregeld zijn.

tegenstelling liberatoire overeenkomst

nadere verklaring vennootschapsrecht

nadere verklaring aandeelhouders


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (bouwrecht) - overeenkomst waarbij de aannemer zich tegenover de aanbesteder of opdrachtgever verbindt om tegen een bepaalde prijs een bepaald werk te realiseren.

Artikel 750 Boek 7 BW:

1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld.
2. Bestaat de tegenprestatie niet of niet geheel in geld, dan vindt deze titel toepassing, voor zover de aard van de tegenprestatie zich daartegen niet verzet.


Artikel 751 Boek 7 BW:

De aannemer is bevoegd het werk onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - eigenschap van een overeenkomst (soort overeenkomst of feit in de overeenkomst). De ~ kan een beroep op dwaling in de weg staan. Bijv. het betalen van een veel te lage prijs voor een bepaald goed, dat later ondeugdelijk blijkt.

onderdeel overeenkomst (ovk) / (oneigen.) contract

niet gelijk aan genuskoop / soortkoop

nadere verklaring oneigenlijke dwaling

nadere verklaring dwaling / dwalen / gedwaald


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht - een overeenkomst die voortbouwt op een al bestaande overeenkomst. De ~ is vernietigbaar indien een eerdere rechtsverhouding ontbreekt, tenzij dit in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van degene die zich op dit ontbreken beroept, behoort te blijven.

Artikel 229 Boek 6 BW:

Een overeenkomst die de strekking heeft voort te bouwen op een reeds tussen partijen bestaande rechtsverhouding, is vernietigbaar, indien deze rechtsverhouding ontbreekt, tenzij dit in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van degene die zich op dit ontbreken beroept, behoort te blijven.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - schriftelijke of mondelinge afspraak waarbij schuldenaar en schuldeiser met elkaar afspreken in welke termijnen en termijnbedragen de geldschuld zal worden afbetaald.

nadere verklaring afspraak / afspreken / afgesproken

onderdeel afbetalingsregeling

1576 Boek 7A BW.

1576a Boek 7A BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - overeenkomst die eindigt. Bijv. indien de wederpartij een ~ wenst te verlengen dient hij zich op de hoogte te stellen van de alsdan geldende tarieven.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om binnen zekere tijd een bepaalde hoeveelheid goederen tegen een bepaalde prijs af te nemen, waarbij de andere partij zich verplicht die goederen tegen die prijs te leveren. Bijv. het ~ in franchise.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - overeenkomst waarbij de principaal aan de handelsagent opdraagt tegen een beloning te bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten en die eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten.

tegenstelling bemiddelingsovereenkomst

nadere verklaring principaal

nadere verklaring lastgeving / commissieovereenkomst

Artikel 428 Boek 7 BW:

1. De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn.
2. De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op agentuurovereenkomsten waarop de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf van toepassing is.
3. Ieder der partijen is verplicht de wederpartij op haar verzoek een ondertekend geschrift te verschaffen dat de dan geldende inhoud van de agentuurovereenkomst weergeeft.


Artikel 438 Boek 7 BW:

1. De agentuurovereenkomst eindigt door het overlijden van de handelsagent.
2. In geval van overlijden van de principaal zijn zowel zijn erfgenamen als de handelsagent bevoegd, mits binnen negen maanden na het overlijden, de overeenkomst te doen eindigen met een opzeggingstermijn van vier maanden. Wanneer de nalatenschap van de principaal ingevolge artikel 13 van Boek 4 wordt verdeeld, komt de bevoegdheid van de erfgenamen, bedoeld in de vorige zin, toe aan zijn echtgenoot of geregistreerde partner.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


ondernemingsrecht (financieel recht) - kredietovereenkomst gesloten tussen het IMF en de G10 om onder bepaalde omstandigheden een bedrag tot 17 miljard dollar aan het IMF te lenen. (bron: DNB)


icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


internationaal recht (volkenrecht) - internationale vrijhandelsafspraak van de International Trade Organisation (ITO), die na falend beleid werd opgevolgd tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De ~ werd in 1947 in Genève door 23 landen ondertekend en is nu een van de WTO-verdragen. Heeft tot doel om d.m.v. onderhandelingen te komen tot het afbreken van tariefmuren en andere handelsbelemmeringen (Kennedyronde).

hierarchische verhouding hoger globalisering


icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - veelal schriftelijke overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever tegen bepaald loon gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten. Bij deze overeenkomst staat de werkgever tegenover de werknemer. Essentieel voor de ~ is de gezagsverhouding die bij de andere overeenkomsten ontbreekt.

nadere verklaring arbeidsrecht

onderdeel werken in dienstbetrekking

Artikel 610 Boek 7 BW:

1. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
2. Indien een overeenkomst zowel aan de omschrijving van lid 1 voldoet als aan die van een andere door de wet geregelde bijzondere soort van overeenkomst, zijn de bepalingen van deze titel en de voor de andere soort van overeenkomst gegeven bepalingen naast elkaar van toepassing. In geval van strijd zijn de bepalingen van deze titel van toepassing.


Artikel 612 Boek 7 BW:

1. Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, is bekwaam tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Hij staat in alles wat betrekking heeft op die arbeidsovereenkomst met een meerderjarige gelijk, en kan zonder bijstand van zijn wettelijke vertegenwoordiger in rechte verschijnen.
2. Indien een daartoe onbekwame minderjarige een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan en vervolgens vier weken in dienst van de werkgever arbeid heeft verricht zonder dat zijn wettelijke vertegenwoordiger een beroep op de in de onbekwaamheid gelegen vernietigingsgrond heeft gedaan, wordt hij geacht de toestemming van die vertegenwoordiger tot het aangaan van deze arbeidsovereenkomst te hebben verkregen.
3. Een onbekwame minderjarige die met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, staat in alles wat betrekking heeft op die arbeidsovereenkomst met een meerderjarige gelijk, behoudens het bepaalde in lid 4.
4. Een onbekwame minderjarige kan niet zonder bijstand van zijn wettelijke vertegenwoordiger in rechte verschijnen, behalve wanneer de rechter is gebleken dat de wettelijke vertegenwoordiger niet bij machte is zich te verklaren.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - overeenkomst (schriftelijk of mondeling) tussen een werkgever en een werknemer dat de arbeidsovereenkomst ophoudt te bestaan. Een ~ moet in onderling overleg totstandkomen.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


bestuursrecht (gezondheidsrecht) - overeenkomst inzake geneeskundige behandeling. Overeenkomst waarbij een hulpverlener zich in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst voor de patiënt. Dat kan de opdrachtgever zelf zijn, maar ook een derde, bijv. een kind.

Artikel 446 Boek 7 BW:

1. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling - in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsovereenkomst - is de overeenkomst waarbij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, de hulpverlener, zich in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf tegenover een ander, de opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de opdrachtgever of van een bepaalde derde. Degene op wiens persoon de handelingen rechtstreeks betrekking hebben wordt verder aangeduid als de patiënt.
2. Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan:
a. alle verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen - rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel deze verloskundige bijstand te verlenen;
b. andere dan de onder a bedoelde handelingen, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon, die worden verricht door een arts of tandarts in die hoedanigheid.
3. Tot de handelingen, bedoeld in lid 1, worden mede gerekend het in het kader daarvan verplegen en verzorgen van de patiënt en het overigens rechtstreeks ten behoeve van de patiënt voorzien in de materiële omstandigheden waaronder die handelingen kunnen worden verricht.
4. Onder handelingen als bedoeld in lid 1 zijn niet begrepen handelingen op het gebied van de artsenijbereidkunst in de zin van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, indien deze worden verricht door een gevestigde apotheker in de zin van die wet.
5. Geen behandelingsovereenkomst is aanwezig, indien het betreft handelingen ter beoordeling van de gezondheidstoestand of medische begeleiding van een persoon, verricht in opdracht van een ander dan die persoon in verband met de vaststelling van aanspraken of verplichtingen, de toelating tot een verzekering of voorziening, of de beoordeling van de geschiktheid voor een opleiding, een arbeidsverhouding of de uitvoering van bepaalde werkzaamheden.


Artikel 450 Boek 7 BW:

1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van de patiënt vereist.
2. Indien de patiënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen.
3. In het geval waarin een patiënt van zestien jaren of ouder niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, worden door de hulpverlener en een persoon als bedoeld in de leden 2 of 3 van artikel 465, de kennelijke opvattingen van de patiënt, geuit in schriftelijke vorm toen deze tot bedoelde redelijke waardering nog in staat was en inhoudende een weigering van toestemming als bedoeld in lid 1, opgevolgd. De hulpverlener kan hiervan afwijken indien hij daartoe gegronde redenen aanwezig acht.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - overeenkomst tussen overheid en landbouwer, waarbij laatstgenoemde er zich tegen betaling toe verplicht om voor behoud van natuur en landschap bepaalde (beheers)handelingen te verrichten. Op grond van EG-verordening 92/2078 (d.d. 4 juni 1999) kan de overheid ~ sluiten voor weidevogelbeheer, perceelrandenbeheer en herstel, ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht (mediation) - overeenkomst van opdracht waarbij de opdrachtnemer zich tegenover de opdrachtgever verbindt om tegen betaling te bemiddelen bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden.

tegenstelling agentuurovereenkomst

Artikel 425 Boek 7 BW:

De bemiddelingsovereenkomst is de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich tegenover de andere partij, de opdrachtgever, verbindt tegen loon als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden.

Deel deze pagina met:      
...

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.