arbeidsrecht (4 gevonden)

Dutch arbeidsrecht English labour law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - vakgebied dat samenvalt met boek 7 Burgerlijk Wetboek, vooral m.b.t. de contractuele aspecten van arbeidsverhoudingen, de rechtspositie van werknemers, ontslagrecht, ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht en werknemersverzekeringen. Het ~ omvat zowel de burgerlijk rechtelijke regeling van het arbeidscontract als de arbeidswetgeving.


nadere verklaring arbeidsovereenkomst / (mv.) arbeidsovereenkomsten / arbeidscontract / (mv.) arbeidscontracten

onderdeel reïntegratierecht

hierarchische verhouding hoger incasso / incasseren / geïncasseerd

onderdeel ontslagrecht

Artikel 610 Boek 7 BW:

1. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
2. Indien een overeenkomst zowel aan de omschrijving van lid 1 voldoet als aan die van een andere door de wet geregelde bijzondere soort van overeenkomst, zijn de bepalingen van deze titel en de voor de andere soort van overeenkomst gegeven bepalingen naast elkaar van toepassing. In geval van strijd zijn de bepalingen van deze titel van toepassing.

Deel deze pagina met:      
Dutch arbeidsrechtspraak

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - gerechtelijke geschillenregeling voor arbeidszaken, onderverdeeld in civiele, administratieve, disciplinaire en strafrechtspraak.Deel deze pagina met:      
Dutch autonoom arbeidsrecht / zelfregulering English self-regulation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - arbeidsrecht dat door werkgevers en werknemers is geschapen, zonder tussenkomst van de wetgever. Bijv. cao-recht ter zake onderwerpen die niet in de wet zijn geregeld.Deel deze pagina met:      
Dutch heteronoom arbeidsrecht / statelijk arbeidsrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - arbeidsrecht dat van bovenaf, door de wetgever is vorm gegeven en aan werkgevers en werknemers is opgelegd. ~ is in een rechtsstaat tot stand gekomen met of met behulp van de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging;structureel element van de arbeidsrelatie; feit dat de werkende is onderworpen aan de bevoegdheden van de werkgever op het vlak van bestuur en beheer (prerogatief van de werkgever). Tot deze bevoegdheden behoren de uitoefening van gezag door de werkgever en zijn recht om a) de werkende op te dragen hoe (en waar en wanneer) het werk moet worden uitgevoerd, b) eventuele tekortkomingen te bestraffen (contractbreuk), c) de werkende te controleren terwijl hij of zij werkt. (A. Perulli)Deel deze pagina met: