onrechtmatige daad (OD) (1 gevonden)

    Deutsch unerlaubte Handlung / rechtswidrige Handlung
    French délit civil / acte illégal
    Spanish delito / acto ilícito
    Italian illecito civile / atto illecito
    Polish czyn niedozwolony / czyn niedozwolony

aansprakelijkheidsrecht - inbreuk op een recht en/of doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, tenzij er sprake is van een rechtvaardigingsgrond.


onderdeel inbreuk op een recht

tegenstelling toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting / wanprestatie (oneigen.)

onderdeel onrechtmatige overheidsdaad

hierarchische verhouding hoger causaal verband

Artikel 162 Boek 6 BW:

1Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Artikel 180 Boek 6 BW:

1In de gevallen van de artikelen 173, 174 en 179 zijn medebezitters hoofdelijk aansprakelijk.
2In geval van overdracht van een zaak onder opschortende voorwaarde van voldoening van een tegenprestatie rust de aansprakelijkheid die de artikelen 173, 174 en 179 op de bezitter leggen, vanaf het tijdstip van deze overdracht op de verkrijger.

Deel deze pagina met: