causaal verband (1 gevonden)

    Deutsch Kausalzusammenhang
    French lien de causalité
    Spanish relación de causalidad
    Italian collegamento causale
    Polish związek przyczynowy

verbintenissenrecht - oorzakelijk verband tussen twee of meer feiten. Bijv. het causaal verband tussen een onrechtmatige daad en de schade die eruit voortvloeit.


nadere verklaring conditio sine qua non

hierarchische verhouding hoger toerekening naar redelijkheid / toerekenen naar redelijkheid / toegerekend naar redelijkheid

Artikel 162 Boek 6 BW:

1Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Artikel 74 Boek 6 BW:

1Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.
2Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraaf betreffende het verzuim van de schuldenaar.

Deel deze pagina met: