Koninklijke Marechaussee (Kmar) (1 gevonden)

Dutch Koninklijke Marechaussee (Kmar)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (vreemdelingenrecht) - politieorganisatie onder het beheer van het ministerie van Defensie. De ~ is belast met een diversiteit aan politietaken waaronder de krachtens de vreemdelingenwetgeving opgedragen uitvoering van de grensbewaking en het operationeel toezicht op vreemdelingen in de grensstreek.


nadere verklaring Mobiel Toezicht Vreemdelingen

Artikel 46 vw 2000:

1. Met het toezicht op de naleving en de uitvoering van de wettelijke voorschriften met betrekking tot de grensbewaking zijn belast:
a. de ambtenaren van de Koninklijke marechaussee;
b. de ambtenaren van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond;
c. de directeur van een grenslogies als bedoeld in artikel 3 van het Reglement regime grenslogies;
d. de bij besluit van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie, aangewezen ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a en c, en tweede lid, van de Politiewet 1993.
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent:
a. de in het belang van de grensbewaking te treffen voorzieningen;
b. de verplichtingen waaraan personen zijn onderworpen met het oog op de controle in het belang van de grensbewaking.

Deel deze pagina met: