geweld (10 gevonden)

Dutch aanzetten tot haat, discriminatie en gewelddadig optreden English incite to hatred, discrimination and violent conduct

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - het in het openbaar aansporen tot haat, discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen personen of hun goederen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging.


nadere verklaring discriminatie / discrimineren / gediscrimineerd

nadere verklaring geweldsdelicten / geweldsmisdrijven

nadere verklaring strafrechtssysteem

Artikel 137d WvSr:

Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Deel deze pagina met:      
Dutch diefstal met geweld English theft with violence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - diefstal waarbij geweld wordt gebruikt of met geweld wordt gedreigd. Bijv. een persoon onder bedreiging van een mes iets afhandig maken. Max straf: 12 jaren of € 45.000,--.


Artikel 312 WvSr:

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.
2. Gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd:
1°. indien het feit wordt gepleegd hetzij gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat; hetzij op de openbare weg; hetzij in een spoortrein die in beweging is;
2°. indien het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;
3°. indien de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum;
4°. indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft.
3. Gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd, indien het feit de dood ten gevolge heeft.

Deel deze pagina met:      
Dutch geweld English violence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - bestanddeel van een strafbaar feit. Bijv. diefstal met ~, openlijke geweldpleging. In het wetboek van strafrecht (art. 81 WvSr) is met het plegen van ~ gelijkgesteld het brengen van iemand in een staat van bewusteloosheid of onmacht. De definitie van ~ is niet in het Wetboek van Strafrecht omschreven. Per strafbepaling is in de jurisprudentie uitgemaakt wat in dat specifieke geval verstaan dient te worden onder ~.


nadere verklaring strafbaar feit / delict

nadere verklaring diefstal met geweld

Artikel 312 WvSr:

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.
2. Gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd:
1°. indien het feit wordt gepleegd hetzij gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat; hetzij op de openbare weg; hetzij in een spoortrein die in beweging is;
2°. indien het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;
3°. indien de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum;
4°. indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft.
3. Gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd, indien het feit de dood ten gevolge heeft.


Artikel 141 WvSr:

1. Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
2. De schuldige wordt gestraft:
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie, indien hij opzettelijk goederen vernielt of indien het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
2°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld de dood ten gevolge heeft.
3. Artikel 81 blijft buiten toepassing.

Deel deze pagina met:      
Dutch geweldpleging English act of violence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - openlijk en in vereniging plegen van geweld tegen personen of goederen. Strafbaar gesteld in art. 141 WvSr.


Artikel 141 WvSr:

1. Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
2. De schuldige wordt gestraft:
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie, indien hij opzettelijk goederen vernielt of indien het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
2°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld de dood ten gevolge heeft.
3. Artikel 81 blijft buiten toepassing.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Gewaltverbrechen
    French crimes de violence
    Spanish delitos de violencia
    Italian reati di violenza
    Polish przestępstwa przemocy

strafrecht - strafbare feiten waaraan geweld te pas komt. Bijv. diefstal met geweld, openlijke geweldpleging. ~ kunnen zowel overtredingen zijn als misdrijven.


nadere verklaring geweld

onderdeel diefstal met geweld

tegenstelling vermogenscriminaliteit / vermogensmisdrijf / vermogensmisdrijven

Artikel 312 WvSr:

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.
2. Gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd:
1°. indien het feit wordt gepleegd hetzij gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat; hetzij op de openbare weg; hetzij in een spoortrein die in beweging is;
2°. indien het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;
3°. indien de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum;
4°. indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft.
3. Gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd, indien het feit de dood ten gevolge heeft.


Artikel 141 WvSr:

1. Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
2. De schuldige wordt gestraft:
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie, indien hij opzettelijk goederen vernielt of indien het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
2°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld de dood ten gevolge heeft.
3. Artikel 81 blijft buiten toepassing.

Deel deze pagina met:      
Dutch geweldsinstructie English rules of engagement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (oorlogsrecht) - dienstvoorschrift in de zin van de artikelen 136 en 137 van het Nederlandse Wetboek van Militair Strafrecht dat bevoegdheden bevat om zonodig robuust en slagvaardig op te kunnen treden tegen provocaties, aanvallen of andere vijandige handelingen; bij vervolging van handelingen die binnen de ~ vallen kan de geweldsinstructie een rol spelen als mogelijke strafuitsluitingsgrond. (ministers van defensie, justitie en buitenlandse zaken in een brief aan de Kamer d.d. 22 februari 2004) Bijv. Nederland heeft in Irak de geweldsinstructie overgenomen van de 'lead nation', Verenigd Koninkrijk. Dit betekent dat er ruime bevoegdheden zijn voor 'force protection' en het creëren van een veilige en stabiele omgeving.Deel deze pagina met:      
Dutch geweldsmonopoly

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtssociologie) - kenmerk van de moderne democratische rechtsstaat, dat de overheid de enige is die geweld mag gebruiken.


nadere verklaring politie


Deel deze pagina met:      
Dutch huiselijk geweld

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (criminologie) - mishandeling binnen huiselijke kring. Bijv. tussen echtgenoten of ouder en kind.Deel deze pagina met:      
Dutch Schadefonds Geweldsmisdrijven

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - bij een veroordeling tot een voorwaardelijke straf kan als bijzondere voorwaarde worden gesteld dat een door de rechter vastgestelde som gelds wordt gestort in het ~.


14c WvSr.

14a WvSr.
Deel deze pagina met:      
    Deutsch Gesetz zur Ergänzung des Strafgesetzbuches, der Strafprozessordnung, des Gewaltschadensfondsgesetzes und anderer Gesetze mit Bestimmungen für Opfer von Straftaten / Terwee Act
    French Loi complétant le Code pénal, le Code de procédure pénale, la loi sur le Fonds d'indemnisation des auteurs d'infractions violentes et d'autres lois par des dispositions relatives aux victimes d'infractions pénales / loi
    Spanish Ley que complementa el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley del Fondo de Daños por Delitos Violentos y otras leyes con disposiciones para las víctimas de delitos penales / Ley Terwee
    Italian Legge che integra il codice penale, il codice di procedura penale, il Violent Crime Damage Fund Act e altre leggi con disposizioni per le vittime di reati / Terwee Act
    Polish Ustawa uzupełniająca kodeks karny, kodeks postępowania karnego, ustawa o funduszu odszkodowań z tytułu przestępstwa z użyciem przemocy i inne ustawy z przepisami dla ofiar przestępstw / ustawa Terwee

procesrecht (strafprocesrecht) - wet uit 1995 die het voor slachtoffers van een misdrijf mogelijk maakt om zich met een vordering tot schadevergoeding te voegen in het strafproces om op die manier een schadevergoeding te krijgen tegen de dader in plaats van een civiele vordering.


nadere verklaring beledigde of benadeelde partij

nadere verklaring schadevergoeding


Deel deze pagina met: