politie (15 of meer gevonden)

Dutch administratieve politie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - bestuurspolitie


tegenstelling politie


Deel deze pagina met:      
    Deutsch polizeiliche Regulierung
    French règlement de police
    Spanish normativa policial
    Italian regolamento di polizia
    Polish rozporządzenie policji

strafrecht - gemeentelijke verordening waarin strafbepalingen staan met het doel de openbare orde te handhaven.


hierarchische verhouding hoger vergunningen


icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Artikel 443 WvSr:

Hij die een algemeen voorschrift van politie, krachtens de Gemeentewet in buitengewone omstandigheden door de burgemeester of de commissaris van de Koning in de provincie uitgevaardigd en afgekondigd, overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Deel deze pagina met:      
Dutch apartheidspolitiek

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - in het bijzonder door Zuid-Afrika voorgestane en in de praktijk toegepaste politiek om rassenscheiding door te voeren in het gehele maatschappelijk leven. De ~ werd daar in 1990 afgeschaft en werd Nelson Mandela vrij gelaten.Deel deze pagina met:      
Dutch belangengeschil /politiek geschil

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - het geschil tussen twee of meer staten is gebaseerd op het belang van een of meer van die staten.Deel deze pagina met:      
Dutch criminele politiek

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (criminologie) - beleid ten aanzien van strafrecht.Deel deze pagina met:      
Dutch disconto-politiek

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - beleid waarbij de centrale bank de kredietverlening van de particuliere banken beïnvloedt door de officiële bankrente te verhogen of te verlagen.Deel deze pagina met:      
Dutch economische politierechter

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (economisch strafrecht) - strafrechter die alleen beslist over economische vergrijpen. Bijv. overtredingen van de winkeltijdenwet, de warenwet of de regels voor het uitrijden van mest. De meervoudige economische kamer beslist over zeer ingewikkelde of belangrijke economische strafzaken.


tegenstelling meervoudige kamer (MK)


icon Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Artikel 52 wet RO:

1. Het bestuur vormt voor het behandelen en beslissen van zaken betreffende economische delicten enkelvoudige en meervoudige kamers onder de benaming van economische kamers. Het bestuur bepaalt de bezetting van deze kamers.
2. Degene die zitting heeft in een enkelvoudige economische kamer draagt de titel van economische politierechter.

Deel deze pagina met:      
Dutch externe handelspolitiek

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (Europees recht) - beleid m.b.t. handel dat op supranationaal niveau wordt gevoerd. De EU-lidstaten voeren een gezamenlijk handelsbeleid, om hun wereldwijde belangen samen te verdedigen. Afzonderlijke lidstaten hebben hun zeggenschap hierover overgedragen aan de Europese Unie. De Europese Unie is de grootste exporteur ter wereld, zowel van diensten als van producten. De Unie is verder de op één na grootste importeur, na de Verenigde Staten. Als economisch blok neemt de Unie éénvijfde van de wereldhandel voor haar rekening. (PDC)Deel deze pagina met:      
Dutch gemeenschappelijke handelspolitiek English tradingpolitics

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (Europees recht) - de ~ wordt gegrond op eenvormige beginselen, m.n. aangaande, tarieFwijzigingen, het sluiten van tarief- en handelsakkoorden betreffende handel in goederen en diensten, en de handelsaspecten van intellectuele eigendom, de directe buitenlandse investeringen, het eenvormig maken van liberalisatiemaatregelen, de uitvoerpolitiek, alsmede de handelspolitieke beschermingsmaatregelen, waaronder de te nemen maatregelen in geval van dumping en subsidies. De gemeenschappelijke handelspolitiek wordt gevoerd in het kader van de beginselen en doelstellingen van het externe optreden van de Unie.Deel deze pagina met:      
Dutch gemeentepolitie English municipal police

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - van 1945 tot 1993 was de politie onderverdeeld in de ~ en de rijkspolitie; de ~ werkte in aangewezen gemeenten met meer dan 25.000 inwoners. In de rest van het land werkte het Corps Rijkspolitie. De leiding van de ~ lag bij de minister van binnenlandse zaken. In 1993 vond een grote reorganisatie plaats, waarbij Rijks- en ~ verdwenen. Nederland is nu ingedeeld in 25 regio's, elke regio heeft zijn eigen korpschef en werkt zelfstandig. Elke regio is weer verdeeld in districten met elk een districtschef. Naast de 25 regio's is er een 26e korps: het Korps landelijke politiediensten (KLPD).


Artikel 2 polw:

De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.

Deel deze pagina met:      
Dutch gerechtelijke politie English criminal investigation department

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vreemd recht (Belgisch recht) - de rechercheafdeling van het gerecht in België.Deel deze pagina met:      
Dutch Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO) English international covenant on civil and political rights

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (mensenrechten) - verdrag van New York, 19 december 1966, waarin omstandigheden worden geschapen waarin ieder persoon zijn burgerrechten, politieke, economische, sociale en culturele rechten kan uitoefenen. Het ~ is een aanvulling op de Universele Verklaring van de Mens. Bijv. verbod op genocide, geen doodstraf voor jeugdigen, verbod op slavernij en dwangarbeid.


niet gelijk aan Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

hierarchische verhouding hoger Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden / Koninkrijksstatuut (Statuut)

Artikel 8 BUPO:

1. Niemand mag in slavernij worden gehouden; slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
2. Niemand mag in horigheid worden gehouden.
3. a. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten;
b. Lid 3. a mag niet zodanig worden uitgelegd dat in landen waar gevangenisstraf met dwangarbeid kan worden opgelegd als straf voor een misdrijf, het verrichten van dwangarbeid op grond van een door de bevoegde rechter uitgesproken veroordeling tot een zodanige straf, wordt verboden;
c. Niet als "dwangarbeid of verplichte arbeid" in de zin van dit lid worden beschouwd:
i. arbeid of diensten, voor zover niet bedoeld in alinea b, die gewoonlijk worden verlangd van iemand die wordt gevangen gehouden uit hoofde van een wettig bevel van een rechtbank of van iemand gedurende diens voorwaardelijke invrijheidstelling;
ii. elke dienst van militaire aard en, in landen waar dienstweigering op grond van gewetensbezwaren wordt erkend, die nationale diensten die bij de wet van principiële dienstweigeraars worden gevorderd;
iii. elke dienst welke wordt gevorderd in het geval van een noodtoestand of ramp die het bestaan of het welzijn van de gemeenschap bedreigt;
iv. alle arbeid of elke dienst die deel uitmaakt van de normale burgerplichten.

Deel deze pagina met:      
Dutch Internationale Politie Organisatie (interpol) English International Police Organisation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (internationaal strafrecht) - politie die grensoverschrijdende criminaliteit opspoort en laat vervolgen.


nadere verklaring pro actieve recherche

hierarchische verhouding hoger politie


Deel deze pagina met:      
Dutch loonpolitiek

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - afspraken over de ontwikkeling van de lonen met als 'spelers' werkgever- en werknemersorganisaties en de overheid.Deel deze pagina met:      
Dutch militaire politierechter

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (militair strafrecht) - Bij de arrondissementsrechtbank zijn er enkelvoudige en meervoudige militaire kamers, welke bevoegd zijn tot het berechten van strafbare feiten begaan door militairen. Het lid van de enkelvoudige militaire kamers draagt de titel van ~.


3 wmsr.
Deel deze pagina met:      
...