gerechtelijke incassokosten (2 gevonden)

Dutch buitengerechtelijke kosten / buitengerechtelijke incassokosten English extrajudicial costs

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - kosten die een persoon maakt om buiten rechte zijn vordering te kunnen innen.


nadere verklaring rechtsvordering

nadere verklaring gerechtelijke incassokosten

Artikel 92 Boek 6 BW:

1De schuldeiser kan geen nakoming vorderen zowel van het boetebeding als van de verbintenis waaraan het boetebeding verbonden is.
2Hetgeen ingevolge een boetebeding verschuldigd is treedt in de plaats van de schadevergoeding op grond van de wet.
3De schuldeiser kan geen nakoming vorderen van het boetebeding, indien de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend.


Artikel 242 Rv:

1De rechter kan bedragen die geacht kunnen worden te zijn bedongen ter vergoeding van proceskosten of van buitengerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 96, tweede lid, onder b en c, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek ambtshalve matigen, doch niet tot onder het bedrag van de krachtens de wet te begroten proceskosten respectievelijk het bedrag van de buitengerechtelijke kosten die, gelet op de tarieven volgens welke zodanige kosten aan de opdrachtgevers gewoonlijk in rekening worden gebracht, jegens de wederpartij redelijk zijn.
2Het eerste lid is niet van toepassing ter zake van kosten als bedoeld in artikel 96, vijfde lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en geldt niet voor overeenkomsten die strekken tot regeling van een reeds gerezen geschil.

Deel deze pagina met:      
Dutch gerechtelijke incassokosten

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - de kosten die het gerecht maakt om haar vordering te kunnen innen;de kosten die gemoeid zijn bij het voeren van een gerechtelijke incassoprocedure om een executoriale titel te hebben die door de deurwaarder tegen de schuldenaar kan worden tenuitvoergelegd.


nadere verklaring gerecht in eerste aanleg

nadere verklaring schikking / schikken / geschikt


Deel deze pagina met: