schikking / schikken / geschikt (2 gevonden)

Dutch minnelijke schikking / schikken / geschikt / transactie / transigeren / getransigeerd English equitable agreement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (mediation) - beslechting door partijen van hun geschil(len), tot standgekomen in goed onderling overleg, al dan niet door tussenkomst van een derde partij bijv. een mediator, advocaat of rechter.


niet gelijk aan conflictbemiddeling / mediation

niet gelijk aan Alternative Dispute Resolution / (oneigen.) Anders Dan Rechtspraak (ADR)

Artikel 46d Advw:

1. De deken tracht steeds de klachten in der minne te schikken, tenzij deze overeenkomstig artikel 46e onmiddellijk aan de raad van discipline ter kennis wordt gebracht.
2. Indien een minnelijke schikking mogelijk blijkt, wordt deze op schrift gesteld en door de klager, de advocaat tegen wie de klacht is ingediend en de deken ondertekend. Door een aldus vastgestelde minnelijke schikking vervalt de bevoegdheid van de klager om de terkennisbrenging van de klacht aan de raad van discipline te verlangen.
3. Is drie maanden na de indiening van de klacht geen minnelijke schikking bereikt, dan kan de klager de deken verzoeken de klacht ter kennis van de raad van discipline te brengen. Overigens brengt de deken de klacht steeds ter kennis van de raad van discipline, indien aannemelijk is dat daarvoor geen oplossing in der minne kan worden bereikt.
4. De klacht wordt schriftelijk ter kennis van de raad van discipline gebracht. De deken stelt daarvan steeds de advocaat tegen wie de klacht is gericht en de klager schriftelijk op de hoogte. Indien hij op grond van zijn onderzoek van oordeel is dat de klacht kennelijk ongegrond of van onvoldoende gewicht is, deelt hij dat met redenen omkleed bij de terkennisbrenging van de klacht aan de klager, aan de advocaat tegen wie de klacht is gericht en aan de raad van discipline mee.


Artikel 1069 Rv:

1Indien de partijen gedurende een arbitraal geding tot een vergelijk komen, kan op gezamenlijk verzoek het scheidsgerecht de inhoud daarvan in een arbitraal vonnis vastleggen. Het scheidsgerecht kan het verzoek zonder opgave van redenen weigeren.
2Het arbitraal vonnis, houdende een vergelijk tussen de partijen, geldt als een arbitraal vonnis waarop de bepalingen van de derde tot en met de vijfde afdeling van deze Titel van toepassing zijn, met dien verstande dat:
a.het vonnis slechts kan worden vernietigd op de grond dat het in strijd is met de openbare orde; en
b.het vonnis, in afwijking van het bepaalde inĀ artikel 1057, niet de gronden waarop het berust, behoeft te bevatten.
Zevende afdeling. Slotbepalingen

Deel deze pagina met:      
Dutch schikking / schikken / geschikt English out-of-court settlement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (mediation) - minnelijke oplossing van het geschil, zonder dat er een gerechtelijke uitspraak is geweest. Een ~ is meestal het gevolg van onderhandelingen tussen partijen, waarbij water bij de wijn wordt gedaan.


tegenstelling condemnatoir vonnis

nadere verklaring minnelijke schikking / schikken / geschikt / transactie / transigeren / getransigeerd

onderdeel transactie

87 Rv.

511c WvSv.
Deel deze pagina met: