rechtsvordering (4 gevonden)

    Deutsch Aquilierungsaktion
    French action aquilienne
    Spanish acción aquiliana
    Italian azione aquiliana
    Polish działanie w środowisku wodnym

aansprakelijkheidsrecht - (gerechtelijke) actie na een onrechtmatige daad.Deel deze pagina met:      
    Deutsch Anspruch
    French prétention
    Spanish reivindicación
    Italian affermazione
    Polish roszczenie

goederenrecht (vermogensrecht) - eis die degene die daarbij voldoende belang heeft bij het gerecht indient.


nadere verklaring eis in conventie

nadere verklaring claim

nadere verklaring relatief recht / vorderingsrecht

niet gelijk aan vorderingsrecht / (mv.) vorderingsrechten

Artikel 296 Boek 3 BW:

1Tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld
2Hij die onder een voorwaarde of een tijdsbepaling tot iets is gehouden, kan onder die voorwaarde of tijdsbepaling worden veroordeeld.


Artikel 303 Boek 3 BW:

Zonder voldoende belang komt niemand een rechtsvordering toe.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Umsetzungsakt des Übereinkommens von 1954 über die Zuständigkeit für Ansprüche (Ihr Staatsrat von 1954)
    French Loi d'application de la Convention de 1954 sur la compétence en matière de réclamations (Votre Conseil d'État de 1954)
    Spanish Ley de aplicación de la Convención de 1954 sobre la competencia en materia de reclamaciones (Consejo de Estado de 1954)
    Italian Atto di attuazione della convenzione del 1954 sulla competenza giurisdizionale dei crediti (il vostro Consiglio di Stato del 1954)
    Polish Ustawa wykonawcza do Konwencji o jurysdykcji roszczeń z 1954 r. (Your Council of State 1954)

procesrecht - wet van 24 december 1958 waardoor uitvoering wordt gegeven aan het Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering. Daarin m.n. opgenomen procedures voor mededeling van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken tussen de verdragsstaten.


nadere verklaring Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

Artikel 1 Uw Rv 1954:

Als de autoriteit, die, overeenkomstig de voorschriften van het verdrag zorg draagt voor de mededeling van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken, afkomstig uit een der Staten, waar het verdrag van kracht is, wordt aangewezen de officier van justitie bij de arrondissements-rechtbank binnen welker rechtsgebied de mededeling verlangd wordt.


Artikel 15 Uw Rv 1954:

1. Indien, overeenkomstig de voorschriften van het verdrag, door de Nederlandse rechter een rogatoire commissie wordt opgedragen aan de bevoegde autoriteit van een der Staten, waar het verdrag van kracht is, zendt de rechter de stukken aan Onze Minister van Buitenlandse Zaken.
2. Indien de rogatoire commissie vergezeld is van een vertaling in een der talen, bedoeld in artikel 10 van het verdrag, moet deze voor overeenstemmend verklaard zijn door een beëdigd vertaler in het land van bestemming of door een beëdigd vertaler in Nederland.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Zivilprozessordnung
    French Code de procédure civile
    Spanish Código de Procedimiento Civil
    Italian Codice di procedura civile
    Polish Kodeks postępowania cywilnego

procesrecht - wet over de wijze van procederen voor de rechtbanken, Gerechtshoven en de Hoge Raad, procedures voor executoriale en conservatoire beslagen, voor nalatenschap en gemeenschap en de procedures in arbitragezaken.


hierarchische verhouding hoger wetboek van koophandel (WvK)

niet gelijk aan Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO)

Artikel 1 Rv:

Onverminderd het omtrent rechtsmacht in verdragen en EG-verordeningen bepaalde en onverminderd artikel 13a van de Wet algemene bepalingen wordt de rechtsmacht van de Nederlandse rechter beheerst door de volgende bepalingen.


Artikel 79 Rv:

1Partijen kunnen in zaken voor de kantonrechter in persoon procederen.
2In alle overige zaken kunnen partijen niet in persoon procederen, maar slechts bij advocaat. Zij worden geacht tot aan het eindvonnis bij de gestelde advocaat woonplaats te hebben gekozen, tenzij zij hebben verklaard een andere woonplaats te hebben gekozen. Zij kunnen de door hen gestelde advocaat niet herroepen zonder tevens een andere advocaat te stellen.

Deel deze pagina met: