conclusie van antwoord / antwoorden / geantwoord (1 gevonden)

Dutch verweerschrift / (oneigen.) conclusie van antwoord / antwoorden / geantwoord English defence / counterstatement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - eerste schriftelijk stuk van de gedaagde in een burgerlijk proces, waarin hij verweer voert tegen hetgeen de eiser stelt. Na ~ volgt meestal een comparitie of een conclusie van repliek. Bijv. in een rechtbankprocedure dient de ~ te worden ondertekend door een procureur.


onderdeel conclusie / (mv.) conclusies

hierarchische verhouding hoger tussenvonnis

hierarchische verhouding hoger comparitie na antwoord / compareren na antwoord / gecompareerd na antwoord

Artikel 128 Rv:

1Indien de verweerder bij gemachtigde of bij advocaat procedeert, deelt hij de naam en het adres van de gemachtigde of de naam en het kantooradres van de advocaat mede zodra hij in de procedure verschijnt als bedoeld in artikel 114.
2Indiening van het verweerschrift geschiedt niet dan nadat de verweerder het verschuldigde griffierecht heeft voldaan. De rechter houdt de zaak aan zolang de verweerder het griffierecht niet heeft voldaan en de termijn genoemd in artikel 3, derde lid, van de Wet griffierechten burgerlijke zaken nog loopt.
3Indien de verschenen verweerder het griffierecht niet tijdig heeft voldaan, zijn de artikelen 139 tot en met 142 van toepassing behalve in het geval dat artikel 127a, tweede lid, van toepassing is.
4Artikel 127a, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Deel deze pagina met: