conclusie / (mv.) conclusies (2 gevonden)

Dutch conclusie / (mv.) conclusies English procureur(or advocate)-general's advice

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (cassatie) - advies van het Openbaar Ministerie (procureur-generaal of advocaat-generaal) aan de Hoge Raad gedurende de behandeling van een cassatieberoep.


nadere verklaring Openbaar Ministerie (OM)

nadere verklaring Hoge Raad (HR)

Artikel 84 Rv:

1Conclusies en akten worden, wanneer zij ter zitting worden genomen, aan de griffier verstrekt.
2In zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen, zendt de griffier zo spoedig mogelijk een afschrift van deze stukken aan de wederpartij, voor zover dit afschrift niet reeds aan haar of aan haar gemachtigde ter zitting is overhandigd.
3Indien mondeling is geconcludeerd zonder dat de wederpartij of haar gemachtigde daarbij aanwezig was, zendt de griffier een weergave van de zakelijke inhoud van de conclusie aan de wederpartij of aan haar gemachtigde.
4In zaken waarin partijen niet in persoon kunnen procederen, is artikel 30k, vijfde lid van overeenkomstige toepassing.

Deel deze pagina met:      
Dutch conclusie / (mv.) conclusies English written statement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - een in bepaalde vorm opgesteld processtuk van een der partijen in een gerechtelijke, civiele procedure. Het voert op basis van juridische argumenten tot een conclusie en eindigt daarom altijd met een conclusie.


onderdeel conclusies van eis, antwoord, repliek en dupliek

Artikel 84 Rv:

1Conclusies en akten worden, wanneer zij ter zitting worden genomen, aan de griffier verstrekt.
2In zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen, zendt de griffier zo spoedig mogelijk een afschrift van deze stukken aan de wederpartij, voor zover dit afschrift niet reeds aan haar of aan haar gemachtigde ter zitting is overhandigd.
3Indien mondeling is geconcludeerd zonder dat de wederpartij of haar gemachtigde daarbij aanwezig was, zendt de griffier een weergave van de zakelijke inhoud van de conclusie aan de wederpartij of aan haar gemachtigde.
4In zaken waarin partijen niet in persoon kunnen procederen, is artikel 30k, vijfde lid van overeenkomstige toepassing.

Deel deze pagina met: