buitengerechtelijk (7 gevonden)

Dutch buitengerechtelijk English out of court / outer court

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - zonder dat het gerecht er aan te pas komt.


49 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch buitengerechtelijk akkoord English out-of-court composition

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (insolventierecht) - akkoord dat tussen curator en schuldeisers tot stand komt buiten medewerking of tegenwoordigheid van de rechtbank.Deel deze pagina met:      
Dutch buitengerechtelijke bekentenis English extrajudicial confession / extrajudicial statement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - erkenning van feiten en omstandigheden die niet ten processe zijn afgelegd, maar daarbuiten. Bijv. ten overstaan van getuigen of in een brief.


tegenstelling gerechtelijke erkentenis


Deel deze pagina met:      
Dutch buitengerechtelijke kosten / buitengerechtelijke incassokosten English extrajudicial costs

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - kosten die een persoon maakt om buiten rechte zijn vordering te kunnen innen.


nadere verklaring rechtsvordering

nadere verklaring gerechtelijke incassokosten

Artikel 92 Boek 6 BW:

1De schuldeiser kan geen nakoming vorderen zowel van het boetebeding als van de verbintenis waaraan het boetebeding verbonden is.
2Hetgeen ingevolge een boetebeding verschuldigd is treedt in de plaats van de schadevergoeding op grond van de wet.
3De schuldeiser kan geen nakoming vorderen van het boetebeding, indien de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend.


Artikel 242 Rv:

1De rechter kan bedragen die geacht kunnen worden te zijn bedongen ter vergoeding van proceskosten of van buitengerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 96, tweede lid, onder b en c, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek ambtshalve matigen, doch niet tot onder het bedrag van de krachtens de wet te begroten proceskosten respectievelijk het bedrag van de buitengerechtelijke kosten die, gelet op de tarieven volgens welke zodanige kosten aan de opdrachtgevers gewoonlijk in rekening worden gebracht, jegens de wederpartij redelijk zijn.
2Het eerste lid is niet van toepassing ter zake van kosten als bedoeld in artikel 96, vijfde lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en geldt niet voor overeenkomsten die strekken tot regeling van een reeds gerezen geschil.

Deel deze pagina met:      
Dutch buitengerechtelijke regelingen English extrajudicial provisions

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (algemeen) - niet officieel in de wet vastgelegde regelingen. Het staat partijen vrij dergelijke regelingen te treffen en de vorm en de inhoud ervan naar eigen inzicht vorm te geven, zolang daarmee geen publieke norm of rechten van derden worden geschonden.Deel deze pagina met:      
Dutch buitengerechtelijke verklaring / buitengerechtelijk verklaren / buitengerechtelijk verklaard English extrajudicial declaration

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - persoonsgerichte verklaring dat zonder tussenkomst van de rechter een rechtsgevolg doet intreden. Bijv. een koopovereenkomst vernietigen door ~.


Artikel 49 Rv:

Ten aanzien van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van de Staat, geschiedt de betekening ter plaatse waar het bestuur zitting of kantoor houdt, of aan de persoon of de woonplaats van het hoofd van dat bestuur. Indien afschrift van het exploot wordt gelaten aan een bestuurder of aan een persoon die daartoe is aangewezen, is het exploot gedaan aan de rechtspersoon in persoon.


Artikel 50 Rv:

Ten aanzien van andere rechtspersonen geschiedt de betekening aan hun kantoor of aan de persoon of de woonplaats van een van de bestuurders. Na de ontbinding geschiedt zij aan het kantoor, de persoon of de woonplaats van een van de vereffenaars. Indien afschrift van het exploot wordt gelaten aan een bestuurder, of, na de ontbinding, aan een vereffenaar, is het exploot gedaan aan de rechtspersoon in persoon.

Deel deze pagina met:      
Dutch buitengerechtelijke vernietiging / buitengerechtelijk vernietigen / buitengerechtelijk vernietigd English void / nullified

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - een rechtshandeling eigenhandig, dus zonder tussenkomst van een rechter, ongeldig verklaren.


tegenstelling gerechtelijke vernietiging / gerechtelijk vernietigen / gerechtelijk vernietigd

49 Boek 3 BW.

52 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: