beleid (15 of meer gevonden)

Dutch beleid English policy

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - geheel van regels en inzichten over de uitvoering van wettelijke taken van een bestuursorgaan.Deel deze pagina met:      
Dutch beleidsinformatie English management information

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - benodigde informatie ten behoeve van beleidsvorming op een bepaald gebied.Deel deze pagina met:      
    Deutsch politische Intensivierung
    French l'intensification des politiques
    Spanish intensificación de las políticas
    Italian l'intensificazione delle politiche
    Polish intensyfikację polityki

staatsrecht (politiek) - verhogingen van uitgaven en/of verlagingen van ontvangsten ten opzichte van de meerjarencijfers, waaraan een beleidsbeslissing ten grondslag ligt. ~ worden meestal beperkt tot beleidsmatige mutaties in de uitgaven en de niet-belastingontvangsten.Deel deze pagina met:      
    Deutsch schwer entfernbar
    French difficile à supprimer
    Spanish difícil de eliminar
    Italian difficile da rimuovere
    Polish trudne do usunięcia

bestuursrecht (vreemdelingenrecht) - verwijderbare asielzoekers of vreemdelingen die vanwege de algehele situatie in hun eigen land niet kunnen worden teruggestuurd, bijv. omdat niet vaststaat of zij zonder problemen naar hun land kunnen terugkeren.Deel deze pagina met:      
Dutch beleidsnotities English policy memoranda

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - document waarin van hogerhand aan een overheidslichaam instructies worden gegeven over het te voeren beleid en de wijze waarop met bepaalde bevoegdheden moet worden omgesprongen.


niet gelijk aan memorandum of understanding

1:3 AWB.
Deel deze pagina met:      
Dutch beleidsregels English policy rule

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.


nadere verklaring bestuursrecht / administratief recht / administratieve recht

nadere verklaring algemeen verbindend voorschrift (avv) / (mv.) algemeen verbindende voorschriften

nadere verklaring pseudowetgeving

1:3 AWB.
Deel deze pagina met:      
Dutch beleidssepot English nolle prosequi

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit op grond van het door het Openbaar Ministerie gevoerde beleid.


nadere verklaring Openbaar Ministerie (OM)

tegenstelling technisch sepot


Deel deze pagina met:      
Dutch beleidsterreinen English policy areas

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - gebieden waar een persoon of instantie zich op richt. Bijv. het ~ recht en veiligheid heeft de afgelopen jaren op nationaal en lokaal niveau meer prioriteit gekregen.Deel deze pagina met:      
Dutch beleidsvrijheid / beleidsvrijheden English discretion

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - vrijheid om het beleid - vaak binnen bepaalde grenzen - zelf te kunnen bepalen. Bijv. de Raad voor Werk en Inkomen is voorstander van een uitruil tussen ~ enerzijds en vergroting van het financiële risico anderzijds als ten minste sprake is van reële beleidsvrijheid en het financiële risico verantwoord en acceptabel is.


tegenstelling artikel 12-gemeente

nadere verklaring attributie / attribueren / geattribueerd


Deel deze pagina met:      
Dutch buitenlands beleid English foreign policy

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - beleid waarin de betrekkingen tussen de Nederlandse regering en andere staten vormgegeven wordt.Deel deze pagina met:      
Dutch concurrentiebeleid English competition policy

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - wijze waarop en mate waarin een regering ingrijpt in mededinging. Bijv. oneerlijke mededinging is in Nederland strafbaar gesteld.


328 bis WvSr.

1 Mededingingswet.
Deel deze pagina met:      
Dutch defensiebeleid English defence policy

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (algemeen) - het geheel van beslissingen, voornemens en handelswijzen van het ministerie van defensie over de vervulling van haar taak.Deel deze pagina met:      
Dutch economisch beleid English economic policy

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (economie) - het geheel van beslissingen, voornemens en handelswijzen van een organisatie met betrekking tot economische zaken.icon Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Europäische Wettbewerbspolitik
    French Politique européenne de concurrence
    Spanish la política europea de competencia
    Italian Politica europea della concorrenza
    Polish Europejska polityka konkurencji

verbintenissenrecht (mededingingsrecht) - het eerste lid van artikel 85 van het EG-Verdrag verbiedt alle concurrentiebeperkende afspraken, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden. Lid 3 staat ontheffingen toe. Artikel 86 verbiedt het misbruik maken van economische machtsposities. (bron: nrc.nl)


nadere verklaring Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag)

nadere verklaring kartelrecht

Artikel 88 mdw:

De directeur-generaal oefent de krachtens de verordeningen op grond van artikel 87 van het Verdrag bestaande bevoegdheid uit om de artikelen 85, eerste lid, en 86 van het Verdrag toe te passen alsmede de krachtens artikel 88 van het Verdrag bestaande bevoegdheid om te beslissen over de toelaatbaarheid van mededingingsafspraken en over het misbruik maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt.


Artikel 50 mdw:

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de bij besluit van de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van de mededingingsautoriteit.
2. De krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren beschikken met het oog op de toepassing van de bevoegdheid van de directeur-generaal, bedoeld in artikel 9, eerste lid, artikel 13, tweede lid, en artikel 15, tweede lid, over de bevoegdheden, die hun zijn toegekend ter uitoefening van het toezicht.
3. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Deel deze pagina met:      
Dutch gedoogbeleid English policy of acquiescence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (politiek) - overheidsbeleid dat overtreding van wettelijke voorschriften oogluikend toestaat. Bijv. de verhandeling van softdrugs in coffeeshops.


nadere verklaring softdrugs


Deel deze pagina met:      
...