Openbaar Ministerie (OM) (1 gevonden)

Dutch Openbaar Ministerie (OM) English Public Prosecutor's Office

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - overheidslichaam dat belast is met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken. Bijv. handhaving van wetten, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, tenuitvoerleggen van vonnissen. Het ~ bestaat uit het parket-generaal (top van het OM), arrondissementsparketten, het landelijk parket en ressortparketten.


onderdeel staande magistratuur

Artikel 124 wet RO:

Het openbaar ministerie is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken.


Artikel 42 Rv:

1Het openbaar ministerie is bevoegd alle op een zaak betrekking hebbende bescheiden in te zien en op elke zitting tegenwoordig te zijn.
2Het openbaar ministerie kan op verzoek van de rechter of een partij bescheiden waarover het beschikt, in de procedure brengen. Indien een zodanig verzoek niet wordt ingewilligd, wordt dit gemotiveerd.
3In zaken bij de Hoge Raad zijn het eerste en het tweede lid van toepassing, met dien verstande dat voor het openbaar ministerie wordt gelezen: de procureur-generaal bij de Hoge Raad.

Deel deze pagina met: