prestatie (5 gevonden)

Dutch contraprestatie / tegenprestatie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - een verplichting die tegenover een prestatie staat, meestal betaling.Deel deze pagina met:      
Dutch deelbare prestatie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - prestatie die door twee of meer schuldenaren moet worden geleverd. Bij een ~ zijn de schuldenaren ieder voor een gelijk deel verbonden, tenzij uit wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit dat zij voor ongelijke delen of ieder voor het geheel (= hoofdelijk) verbonden zijn.


tegenstelling ondeelbare prestatie

nadere verklaring prestatie / presteren / gepresteerd

nadere verklaring verbintenissen / obligatio

Artikel 6 Boek 6 BW:

1Is een prestatie door twee of meer schuldenaren verschuldigd, dan zijn zij ieder voor een gelijk deel verbonden, tenzij uit wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit dat zij voor ongelijke delen of hoofdelijk verbonden zijn.
2Is de prestatie ondeelbaar of vloeit uit wet, gewoonte of rechtshandeling voort dat de schuldenaren ten aanzien van een zelfde schuld ieder voor het geheel aansprakelijk zijn, dan zijn zij hoofdelijk verbonden.
3Uit een overeenkomst van een schuldenaar met zijn schuldeiser kan voortvloeien dat, wanneer de schuld op twee of meer rechtsopvolgers overgaat, dezen voor ongelijke delen of hoofdelijk verbonden zullen zijn.

Deel deze pagina met:      
Dutch ondeelbare prestatie English indivisible performance

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - een prestatie die naar zijn aard niet over meerdere debiteuren verdeeld kan worden. Zijn toch meerdere debiteuren tot die prestatie verplicht, dan zijn zij hoofdelijk verbonden. Bijv. de verplichting tot het leveren van een huis.


tegenstelling deelbare prestatie

Artikel 6 Boek 6 BW:

1Is een prestatie door twee of meer schuldenaren verschuldigd, dan zijn zij ieder voor een gelijk deel verbonden, tenzij uit wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit dat zij voor ongelijke delen of hoofdelijk verbonden zijn.
2Is de prestatie ondeelbaar of vloeit uit wet, gewoonte of rechtshandeling voort dat de schuldenaren ten aanzien van een zelfde schuld ieder voor het geheel aansprakelijk zijn, dan zijn zij hoofdelijk verbonden.
3Uit een overeenkomst van een schuldenaar met zijn schuldeiser kan voortvloeien dat, wanneer de schuld op twee of meer rechtsopvolgers overgaat, dezen voor ongelijke delen of hoofdelijk verbonden zullen zijn.

Deel deze pagina met:      
Dutch prestatie / presteren / gepresteerd

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - hetgeen in het kader van een overeenkomst moet worden ~.


tegenstelling toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting / wanprestatie (oneigen.)

onderdeel deelbare prestatie

Artikel 3 Boek 6 BW:

1Een natuurlijke verbintenis is een rechtens niet- afdwingbare verbintenis.
2Een natuurlijke verbintenis bestaat:
a.wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt;
b.wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt.


92 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting / wanprestatie (oneigen.) English breach of contract

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - wanprestatie, ontstaat als de schuldenaar in verzuim is; een persoon komt zijn contractuele verplichting geheel of gedeeltelijk niet na.


hierarchische verhouding hoger schadevergoeding

tegenstelling onrechtmatige daad (OD)

tegenstelling prestatie / presteren / gepresteerd

hierarchische verhouding hoger verzuim / verzuimen / verzuimd

Artikel 74 Boek 6 BW:

1Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.
2Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraaf betreffende het verzuim van de schuldenaar.


Artikel 75 Boek 6 BW:

Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Deel deze pagina met: