bewaring (15 of meer gevonden)

Dutch bevel tot bewaring / bevel bewaring English court order for detention

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - vorm van voorlopige hechtenis voor een periode van ten hoogste 14 dagen dat de rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie verleent tegen de verdachte.


nadere verklaring inverzekeringstelling (IVS) / in verzekering stellen / in verzekering gesteld

tegenstelling gevangenhouding / gevangenhouden / gevangengehouden

nadere verklaring rechter-commissaris (RC) / onderzoeksrechter

Artikel 63 WvSv:

[1.] De rechter-commissaris kan, op de vordering van den officier van justitie, een bevel tot bewaring van den verdachte verleenen. De officier van justitie geeft van de vordering onverwijld mondeling of schriftelijk kennis aan de raadsman.
[2.] Indien de rechter-commissaris reeds aanstonds van oordeel is dat voor het verleenen van zoodanig bevel geen grond bestaat, wijst hij de vordering af.
[3.] In het andere geval hoort hij, tenzij het voorafgaand verhoor van den verdachte niet kan worden afgewacht, alvorens te beslissen, dezen omtrent de vordering van den officier van justitie en kan hij te dien einde, zoo noodig onder bijvoeging van een bevel tot medebrenging, diens dagvaarding gelasten.
[4.] De verdachte is bevoegd zich bij het verhoor door een raadsman te doen bijstaan. De raadsman wordt bij het verhoor in de gelegenheid gesteld de nodige opmerkingen te maken.

Deel deze pagina met:      
Dutch bevel tot bewaring / bevel bewaring English remand in custody

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (algemeen) - op grond van de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) gedwongen opname in een psychiatrische inrichting van een persoon die psychisch gestoord is en een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving.


nadere verklaring inverzekeringstelling (IVS) / in verzekering stellen / in verzekering gesteld

tegenstelling gevangenhouding / gevangenhouden / gevangengehouden

nadere verklaring rechter-commissaris (RC) / onderzoeksrechter

Artikel 63 WvSv:

[1.] De rechter-commissaris kan, op de vordering van den officier van justitie, een bevel tot bewaring van den verdachte verleenen. De officier van justitie geeft van de vordering onverwijld mondeling of schriftelijk kennis aan de raadsman.
[2.] Indien de rechter-commissaris reeds aanstonds van oordeel is dat voor het verleenen van zoodanig bevel geen grond bestaat, wijst hij de vordering af.
[3.] In het andere geval hoort hij, tenzij het voorafgaand verhoor van den verdachte niet kan worden afgewacht, alvorens te beslissen, dezen omtrent de vordering van den officier van justitie en kan hij te dien einde, zoo noodig onder bijvoeging van een bevel tot medebrenging, diens dagvaarding gelasten.
[4.] De verdachte is bevoegd zich bij het verhoor door een raadsman te doen bijstaan. De raadsman wordt bij het verhoor in de gelegenheid gesteld de nodige opmerkingen te maken.

Deel deze pagina met:      
Dutch bevel tot bewaring / bevel bewaring English remand in custody

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (vreemdelingenrecht) - opsluiting van een persoon die geen geldige verblijfspapieren heeft.


nadere verklaring inverzekeringstelling (IVS) / in verzekering stellen / in verzekering gesteld

tegenstelling gevangenhouding / gevangenhouden / gevangengehouden

nadere verklaring rechter-commissaris (RC) / onderzoeksrechter


Deel deze pagina met:      
Dutch bewaring English remand in custody

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - in voorlopige hechtenis nemen van een verdachte van een strafbaar feit. De rechter-commissaris (RC) kan, op de vordering van de officier van justitie (OvJ) dit bevel geven; verzekerde bewaring van verdachten, dat inverzekeringstelling en preventieve hechtenis omvat.


Artikel 63 WvSv:

[1.] De rechter-commissaris kan, op de vordering van den officier van justitie, een bevel tot bewaring van den verdachte verleenen. De officier van justitie geeft van de vordering onverwijld mondeling of schriftelijk kennis aan de raadsman.
[2.] Indien de rechter-commissaris reeds aanstonds van oordeel is dat voor het verleenen van zoodanig bevel geen grond bestaat, wijst hij de vordering af.
[3.] In het andere geval hoort hij, tenzij het voorafgaand verhoor van den verdachte niet kan worden afgewacht, alvorens te beslissen, dezen omtrent de vordering van den officier van justitie en kan hij te dien einde, zoo noodig onder bijvoeging van een bevel tot medebrenging, diens dagvaarding gelasten.
[4.] De verdachte is bevoegd zich bij het verhoor door een raadsman te doen bijstaan. De raadsman wordt bij het verhoor in de gelegenheid gesteld de nodige opmerkingen te maken.

Deel deze pagina met:      
Dutch bewaring van recht English protective measures / measures of conservation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - middel dat een schuldeiser kan inroepen tegen een schuldenaar, zodat wordt voorkomen dat de schuldenaar zijn vermogen wegmaakt. Bijv. conservatoir of revindicatoir beslag.


Artikel 853 Rv:

Behalve in de andere in de wet vermelde gevallen kan een zaak in gerechtelijke bewaring worden gesteld op een in kort geding gegeven bevel van de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Deel deze pagina met:      
Dutch bewaringsgesticht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (penitentiair recht) - inrichting tot bewaring van beroeps en gewoontemisdadigers, overeenkomst vertonende met de Rijkswerkinrichtingen.


43ter wvsr.
Deel deze pagina met:      
Dutch gerechtelijke bewaring

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - het inbewaring stellen van het bestreden goed op bevel van de rechter gedurende de loop van de zaak.


Artikel 853 Rv:

Behalve in de andere in de wet vermelde gevallen kan een zaak in gerechtelijke bewaring worden gesteld op een in kort geding gegeven bevel van de voorzieningenrechter van de rechtbank.


Artikel 861 Rv:

1In geval van een gerechtelijke bewaring die haar grond vindt in een beslag tot verhaal van een geldvordering, geeft de bewaarder het in bewaring gestelde op verzoek van de deurwaarder die met de executoriale verkoop is belast, tijdig aan deze af.
2Is een zaak in bewaring gesteld in afwachting van de beslissing wie op afgifte daarvan recht heeft, dan geeft de bewaarder haar af aan degene aan wie zij krachtens een in kracht van gewijsde gegane of uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beslissing toekomt.

Deel deze pagina met:      
Dutch gerechtelijke inbewaringstelling

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (algemeen) - hiervan is sprake als gedurende een lopend civiel proces op bevel van de rechter of op bevel van de president van de rechtbank in kort geding een betwiste zaak in bewaring wordt gesteld.


Artikel 853 Rv:

Behalve in de andere in de wet vermelde gevallen kan een zaak in gerechtelijke bewaring worden gesteld op een in kort geding gegeven bevel van de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Deel deze pagina met:      
Dutch huis van bewaring

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - inrichting voor het ondergaan van vrijheidsbenemende detentie, hoofdzakelijk bestemd voor de verdachte die in voorlopige hechtenis is gesteld (voorafgaand aan de terechtzitting), degene die een hechtenisstraf moet ondergaan of degene die tot een gevangenisstraf (maximale straftijd drie maanden) is veroordeeld.


nadere verklaring gevangenis / gevangenissen (mv.)

nadere verklaring hechtenis

nadere verklaring gevangenisstraf

Artikel 59 WvSv:

1. Het bevel tot inverzekeringstelling of tot verlenging daarvan is gedagteekend en onderteekend. De ondertekening van het bevel kan in opdracht van de officier van justitie, die het bevel heeft gegeven, namens deze ook geschieden door een hulpofficier.
2. Het omschrijft zoo nauwkeurig mogelijk het strafbare feit, den grond der uitvaardiging en de bepaalde omstandigheden welke tot het aannemen van dien grond hebben geleid.
3. De verdachte wordt in het bevel met name, of wanneer zijn naam onbekend is, zoo duidelijk mogelijk aangewezen.
4. Een afschrift van het bevel wordt hem onverwijld uitgereikt.
5. De directeur van de stichting reclassering wordt onverwijld van het bevel tot inverzekeringstelling in kennis gesteld.
6. Het politiebureau is bestemd voor het ondergaan van de inverzekeringstelling. In bijzondere gevallen kan de officier van justitie gelasten dat de inverzekeringstelling in een huis van bewaring wordt ondergaan.

Deel deze pagina met:      
Dutch inbewaringgeving / in bewaring geven / in bewaring gegeven

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - het aan een door de voorzieningenrechter aangewezen bewaarder meegeven van spullen waarop conservatoir beslag is gelegd.


Artikel 709 Rv:

1Op verzoek van degene die verlof vraagt tot het leggen van conservatoir beslag op roerende zaken die geen registergoederen zijn, of die op zodanige zaken reeds beslag heeft gelegd, kan de voorzieningenrechter die het verlof geeft of heeft gegeven of in het rechtsgebied van wiens rechtbank zich een of meer van de betrokken zaken bevinden, bevelen dat zij tevens ter gerechtelijke bewaring zullen worden afgegeven aan een door de voorzieningenrechter aan te wijzen bewaarder.
2Een overeenkomstig verzoek kan worden gedaan door een pandhouder als bedoeld in artikel 237 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, wanneer op de verpande zaak conservatoir of executoriaal beslag is gelegd.
3De voorzieningenrechter wijst het verzoek niet toe dan na de beslagene en eventuele andere belanghebbenden gelegenheid te hebben gegeven te worden gehoord, tenzij bijzondere omstandigheden eisen dat het bevel terstond wordt gegeven. Tegen het bevel is geen hogere voorziening toegelaten.
4Artikel 701 is van overeenkomstige toepassing.


Artikel 853 Rv:

Behalve in de andere in de wet vermelde gevallen kan een zaak in gerechtelijke bewaring worden gesteld op een in kort geding gegeven bevel van de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Deel deze pagina met:      
Dutch inbewaringstelling / in bewaring stellen / in bewaring gesteld English to remand in custody

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (vreemdelingenrecht) - opsluiting van een persoon die geen geldige verblijfspapieren bezit.Deel deze pagina met:      
Dutch inbewaringstelling / in bewaring stellen / in bewaring gesteld

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (algemeen) - in het kader van de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ): gedwongen opname in een psychiatrische inrichting van een persoon die psychisch gestoord is en een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving.


nadere verklaring Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ)

Artikel 20 wet bopz:

1. De burgemeester kan in het geval, bedoeld in het tweede lid, bij beschikking lastgeven dat een persoon die zich in zijn gemeente bevindt, gedurende de periode, benodigd voor de toepassing van artikel 27, in bewaring wordt gesteld, indien deze persoon twaalf jaar of ouder is en geen blijk geeft van de nodige bereidheid zich in een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen dan wel een van de andere omstandigheden, bedoeld in artikel 2, derde en vierde lid, zich voordoet. De burgemeester kan de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in de eerste volzin, delegeren aan een wethouder.
2. De burgemeester kan slechts lastgeven tot inbewaringstelling als bedoeld in het eerste lid, indien naar zijn oordeel
a. de betrokkene gevaar veroorzaakt,
b. het ernstige vermoeden bestaat dat een stoornis van de geestvermogens de betrokkene het gevaar doet veroorzaken,
c. het gevaar zo onmiddellijk dreigend is dat toepassing van paragraaf 1 van dit hoofdstuk niet kan worden afgewacht, en
d. het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, vast te stellen op de voordracht van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken, worden nadere voorschriften gegeven met betrekking tot de beschikking, bedoeld in het eerste lid. Een afschrift van de beschikking wordt aan betrokkene uitgereikt.
4. Het ten uitvoer leggen van een krachtens het eerste lid gegeven beschikking draagt de burgemeester op aan een of meer ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, die zich voorzien van de bijstand van een of meer personen met kennis van de zorg voor personen die gestoord zijn in hun geestvermogens. De bedoelde ambtenaren kunnen daartoe elke plaats betreden waar de op te nemen persoon zich bevindt, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is.
5. De door de burgemeester aangewezen personen kunnen aan de betrokkene voorwerpen ontnemen die een gevaar voor de veiligheid van de betrokkene of van anderen kunnen opleveren. Zij zijn bevoegd hem daartoe aan de kleding of aan het lichaam te onderzoeken.
6. Zo mogelijk worden de overeenkomstig het vijfde lid ontnomen voorwerpen met de betrokkene overgebracht naar het psychiatrisch ziekenhuis waarin hij wordt opgenomen. In het ziekenhuis wordt de patiënt een bewijs van ontvangst afgegeven waarin die voorwerpen zijn omschreven. De voorwerpen worden voor de patiënt bewaard, voor zover dit niet in strijd is met enig wettelijk voorschrift.
7. Bij de opneming van de betrokkene in het psychiatrisch ziekenhuis wordt door de door de burgemeester aangewezen personen een afschrift van de beschikking, bedoeld in het eerste lid, aan het ziekenhuis overgelegd. Tenzij het geval, bedoeld in artikel 2, vierde lid, zich heeft voorgedaan, wordt daarbij tevens overgelegd een afschrift van de in artikel 21 bedoelde geneeskundige verklaring.

Deel deze pagina met:      
Dutch inbewaringstelling / in bewaring stellen / in bewaring gesteld

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - vorm van voorlopige hechtenis die maximaal 14 dagen duurt en die opgelegd wordt door de rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie.


hierarchische verhouding hoger gevangenhouding / gevangenhouden / gevangengehouden

nadere verklaring rechter-commissaris (RC) / onderzoeksrechter

Artikel 63 WvSv:

[1.] De rechter-commissaris kan, op de vordering van den officier van justitie, een bevel tot bewaring van den verdachte verleenen. De officier van justitie geeft van de vordering onverwijld mondeling of schriftelijk kennis aan de raadsman.
[2.] Indien de rechter-commissaris reeds aanstonds van oordeel is dat voor het verleenen van zoodanig bevel geen grond bestaat, wijst hij de vordering af.
[3.] In het andere geval hoort hij, tenzij het voorafgaand verhoor van den verdachte niet kan worden afgewacht, alvorens te beslissen, dezen omtrent de vordering van den officier van justitie en kan hij te dien einde, zoo noodig onder bijvoeging van een bevel tot medebrenging, diens dagvaarding gelasten.
[4.] De verdachte is bevoegd zich bij het verhoor door een raadsman te doen bijstaan. De raadsman wordt bij het verhoor in de gelegenheid gesteld de nodige opmerkingen te maken.

Deel deze pagina met:      
Dutch vreemdelingenbewaring

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (vreemdelingenrecht) - tijdelijk vasthouden van een vreemdeling in een huis van bewaring is een maatregel die onder andere kan worden genomen om uitzetting te effectueren.


Artikel 59 vw 2000:

1. Indien het belang van de openbare orde of de nationale veiligheid zulks vordert kan, met het oog op de uitzetting, door Onze Minister in bewaring worden gesteld de vreemdeling die:
a. geen rechtmatig verblijf heeft;
b. die rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8, onder f, g en h.
2. Indien de voor de terugkeer van de vreemdeling noodzakelijke bescheiden voorhanden zijn, dan wel binnen korte termijn voorhanden zullen zijn, wordt het belang van de openbare orde geacht de bewaring van de vreemdeling te vorderen, tenzij de vreemdeling rechtmatig verblijf heeft gehad op grond van artikel 8, onder a tot en met e, en l.
3. Bewaring van een vreemdeling blijft achterwege indien en wordt beëindigd zodra hij te kennen geeft Nederland te willen verlaten en hiertoe voor hem ook gelegenheid bestaat.
4. Bewaring krachtens het eerste lid, onder b, of het tweede lid duurt in geen geval langer dan vier weken. Indien voorafgaande aan de beslissing op de aanvraag toepassing is gegeven aan artikel 39, duurt de bewaring krachtens het eerste lid, onder b, in geen geval langer dan zes weken.

Deel deze pagina met:      
Dutch Wet op de bewaring van beroeps- en gewoontemisdadigers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - deze wet werd eind jaren twintig van de vorige eeuw aangenomen, maar is nimmer ingevoerd. De wet had als doel om ernstige recidivisten, na het uitzitten van de gevangenisstraf waartoe zij veroordeeld waren, nog eens tussen de vijf en de tien jaar vast te zetten. Op deze manier zou de samenleving tegen deze personen beschermd worden.Deel deze pagina met:      
...