vervolging (9 gevonden)

    Deutsch Entladung
    French congédier
    Spanish secreción
    Italian appuramento
    Polish wyładunekprocesrecht (strafprocesrecht) - beslissing van de raadkamer van de rechtbank op een bezwaarschrift van een verdachte tegen de dagvaarding of de kennisgeving van verdere vervolging. De ~ betekent dat de verdachte niet verder vervolgd wordt. ~ betekent ook dat de verdachte niet ter zake van hetzelfde feit kan worden vervolgd.

Artikel 250 WvSv:

1. Behoudens het bepaalde bij artikel 250a, eerste lid, kan de verdachte tegen de kennisgeving van verdere vervolging binnen acht dagen na de betekening een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank. Het bezwaarschrift is met redenen omkleed. Indien op het tijdstip waartegen de verdachte is gedagvaard op het gehele bezwaarschrift nog niet onherroepelijk is beslist, stelt de rechtbank de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting voor bepaalde of onbepaalde tijd uit. Behoudens ingeval de verdachte ten aanzien van de gehele tenlastelegging buiten vervolging is gesteld, wordt de verdachte, met verwijzing naar de inhoud van de dagvaarding, opgeroepen en worden de getuigen, deskundigen en tolken opnieuw gedagvaard of opgeroepen voor de dag van de terechtzitting bepaald, zodra op het gehele bezwaarschrift onherroepelijk is beslist. De artikelen 260, behoudens voorzover daarin is voorgeschreven dat de verdachte op het voorschrift van artikel 262, eerste lid, opmerkzaam wordt gemaakt, 263 en 265 zijn van overeenkomstige toepassing.
2. De rechtbank kan, alvorens te beslissen, door den rechter-commissaris een onderzoek doen instellen en zich de daartoe betrekkelijke stukken doen overleggen. Dit onderzoek geldt als een gerechtelijk vooronderzoek en wordt overeenkomstig de bepalingen van de tweede tot en met de vijfde en achtste afdeeling van den Derden Titel van dit Boek gevoerd.
3. Indien het feit niet tot de kennisneming der rechtbank behoort, verklaart zij zich onbevoegd.
4. Is de officier van justitie niet ontvankelijk, het feit waarop de kennisgeving van verdere vervolging betrekking had, of de verdachte niet strafbaar, of onvoldoende aanwijzing van schuld aanwezig, dan stelt zij de verdachte ten aanzien van de gehele tenlastelegging of voor een bij de beschikking nader aan te duiden gedeelte van de tenlastelegging buiten vervolging.
5. In alle andere gevallen verklaart de rechtbank hetzij de verdachte niet-ontvankelijk hetzij het bezwaarschrift ongegrond, zo nodig onder aanduiding van de wijzigingen die in de tenlastelegging moeten worden aangebracht.
6. Indien de beschikking tot onbevoegdverklaring of buitenvervolgingstelling ten aanzien van de gehele tenlastelegging onherroepelijk is geworden, vervalt een reeds uitgebrachte dagvaarding. Indien de beschikking tot onbevoegdverklaring of buitenvervolgstelling ten aanzien van een gedeelte van de tenlastelegging onherroepelijk is geworden, moet de tenlastelegging in overeenstemming met die beschikking worden gebracht.


Artikel 262 WvSv:

1. Tegen de dagvaarding, voor zoover deze betreft een feit ten aanzien waarvan eene kennisgeving van verdere vervolging niet is voorafgegaan, kan de verdachte binnen acht dagen na de beteekening een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank.
2. De artikelen 250-255 en 257 zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Zolang de in artikel 250, eerste lid, of de in het eerste lid van dit artikel gestelde termijn niet is verstreken, kan de rechtbank alleen met toestemming van de verdachte het onderzoek op de terechtzitting een aanvang doen nemen. Door het geven van toestemming doet de verdachte tevens afstand van het recht om een bezwaarschrift in te dienen. In het andere geval stelt de rechtbank de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting voor bepaalde of onbepaalde tijd uit.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht (strafprocesrecht) - verdrag van 15 mei 1972 waarin met name verzoeken tussen lidstaten tot overname van strafvervolging zijn geregeld. Bijv. in spoedeisende gevallen kunnen verzoeken worden gedaan door tussenkomst van Interpol.

nadere verklaring Internationale Politie Organisatie (interpol)

hierarchische verhouding hoger Algemene wet op het binnentreden (Awbi)

Artikel 6 evos:

1. Indien een persoon wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit volgens de wet van een Verdragsluitende Staat, kan die Staat aan een andere Verdragsluitende Staat verzoeken over te gaan tot strafvervolging in de gevallen en op de gronden genoemd in dit Verdrag.
2. Indien volgens de bepalingen van dit Verdrag een Verdragsluitende Staat aan een andere Verdragsluitende Staat kan verzoeken over te gaan tot strafvervolging, dienen de bevoegde autoriteiten van eerstgenoemde Staat de mogelijkheid daartoe te overwegen.


Artikel 13 evos:

1. De in dit Verdrag bedoelde verzoeken worden schriftelijk gedaan. Zij worden, evenals alle voor de toepasing van dit Verdrag benodigde mededelingen, hetzij odor het Ministerie van Justitie van de verzoekende Staat aan het Ministerie van Justitie van de aangezochte Staat, hetzij, krachtens bijzondere overeenkomsten, door de autoriteiten van de verzoekende Staat rechtstreeks aan die van de aangezochte Staat toegezonden en op dezelfde wijze teruggezonden.
2. In spoedeisende gevallen kunnen de verzoeken en mededelingen worden gedaan door tussenkomst van de Internationale Politie Organisatie (INTERPOL).
3. Iedere Verdragsluitende Staat kan door mideel van een tot de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa te richten verklaring te kennen geven, dat hij wat hemzelf betreft wenst af te wijken van de in het eerste lid van dit artikel neergelegde regels voor de overdracht.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht (strafprocesrecht) - officieel bericht van de officier van justitie aan een verdachte dat hij niet verder wordt vervolgd. De ~ wordt aan de verdachte betekend.

nadere verklaring sepot / (oneigen.) seponering / seponeren / geseponeerd

Artikel 70 WvSv:

[1.] Ingeval de officier van justitie den verdachte kennis geeft dat hij hem ter zake van een feit waarvoor voorloopige hechtenis is toegepast, niet verder zal vervolgen, wordt daardoor elk bevel tot voorloopige hechtenis van rechtswege opgeheven en daarvan in de kennisgeving melding gemaakt. De kennisgeving wordt aan de verdachte betekend.
[2.] Geschiedt de kennisgeving uitsluitend op grond dat de officier van justitie de rechtbank onbevoegd acht en is naar zijne meening een ander college wel bevoegd, dan kan hij bepalen dat het bevel nog gedurende drie dagen na die kennisgeving van kracht zal blijven. In de kennisgeving wordt daarvan melding gemaakt.


Artikel 266 WvSv:

[1.] Zolang het onderzoek op de terechtzitting nog niet is aangevangen, kan de officier van justitie de dagvaarding intrekken. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan de verdachte en aan de benadeelde partij.
[2.] De officier van justitie draagt zorg dat de gedagvaarde getuigen en deskundigen tijdig schriftelijk met de intrekking worden bekend gemaakt.
[3.] Wordt bij of na de intrekking der dagvaarding van verdere vervolging afgezien, dan doet de officier van justitie den verdachte onverwijld kennis geven dat hij hem ter zake van het feit waarop de dagvaarding betrekking had, niet verder zal vervolgen. De artikelen 246, 247 en 255 zijn van toepassing.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht (strafprocesrecht) - officieel bericht van de officier van justitie aan de verdachte dat hij verder wordt vervolgd. De ~ wordt aan de verdachte betekend. De verdachte kan hiertegen een bezwaarschrift indienen.


Deel deze pagina met:      
    Deutsch Abweisung der Strafanzeige
    French le rejet des accusations criminelles
    Spanish desestimación de cargos penales
    Italian l'archiviazione delle accuse penali
    Polish oddalenie zarzutów karnychprocesrecht (strafprocesrecht) - beslissing van de strafrechter, waarbij hij het door de officier van justitie ten laste gelegde feit wel bewezen acht, maar de verdachte niet strafbaar.

nadere verklaring vrijspraak

nadere verklaring straffen

nadere verklaring schuldigverklaring / schuldig verklaren / schuldig verklaard

Artikel 352 WvSv:

[1.] Acht de rechtbank niet bewezen dat de verdachte het hem telastegelegde feit heeft begaan, dan spreekt zij hem vrij.
[2.] Acht de rechtbank het feit bewezen, doch dit niet te zijn een strafbaar feit of den verdachte deswege niet strafbaar, dan ontslaat zij hem van alle rechtsvervolging te dier zake. In het geval, bedoeld in artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht, kan zij tevens een maatregel opleggen als voorzien in artikel 37, 37a, 37b of 77s van het Wetboek van Strafrecht, indien de wettelijke voorwaarden daarvoor zijn vervuld.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Strafanzeige / Verfolgung
    French accusation criminelle / persécution
    Spanish acusación penal / persecución
    Italian accusa penale / persecuzione
    Polish oskarżenie / prześladowaniestrafrecht - van ~ is sprake wanneer door een lid van het Openbaar Ministerie een onderzoek of een beslissing van de rechter wordt gevorderd. In Nederland is het OM exclusief belast met de vervolging van strafbare feiten. Daarbij geldt het opportuniteitsbeginsel: het is aan het OM om te bepalen of er vervolgd wordt. Een persoon tegen wie een ~ is ingesteld, geniet een aantal belangrijke rechten. Bijv. het recht op rechtsbijstand en een tolk.

Artikel 6 EVRM:

Recht op een eerlijk proces
1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaak kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.
2. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.
3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten:
(a) onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;
(b) te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging;
(c) zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;
(d) de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge;
(e) zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal die ter terechtzitting wordt gebezigd niet verstaat of niet spreekt.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Strafverfolgung
    French partie civile
    Spanish enjuiciamiento
    Italian perseguimento
    Polish ściganiestrafrecht - van ~ is sprake wanneer door een lid van het Openbaar Ministerie een onderzoek of een beslissing van de rechter wordt gevorderd. In Nederland is het OM exclusief belast met de ~ van strafbare feiten. Daarbij geldt het opportuniteitsbeginsel: het is aan het OM om te bepalen of er vervolgd wordt. Een strafbaar feit ter beoordeling aan de strafrechter voorleggen.

onderdeel dagvaarding in strafzaken

Artikel 7 WvSv:

De procureur-generaal bij den Hoogen Raad is belast met de vervolging van die strafbare feiten waarvan de Hooge Raad in eersten aanleg kennis neemt.


Artikel 111 wet RO:

1. Er is een parket bij de Hoge Raad, aan het hoofd waarvan de procureur-generaal bij de Hoge Raad staat.
2. De procureur-generaal bij de Hoge Raad is belast met:
a. de vervolging van ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen begaan door de leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen;
b. het nemen van aan de Hoge Raad uit te brengen conclusies in de bij de wet bepaalde gevallen;
c. de instelling van cassatie ¢in het belang der wet?;
d. de instelling van vorderingen tot het door de Hoge Raad nemen van beslissingen als bedoeld in hoofdstuk 6A van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.
3. In de gevallen waarin de Hoge Raad ten principale recht doet, neemt de procureur-generaal bij de Hoge Raad de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie, bedoeld in artikel 125, waar.
4. Bij de wet kan de procureur-generaal bij de Hoge Raad ook met andere taken worden belast.
5. De bevoegdheden van de procureur-generaal kunnen, tenzij de aard van de bevoegdheden zich daartegen verzet, mede worden uitgeoefend door de plaatsvervangend procureur-generaal en door advocaten-generaal.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


strafrecht - beslissing van het Openbaar Ministerie om al dan niet te vervolgen. Bijv. doordat de dagvaardingstermijn is verkort, verloopt minder tijd tussen de ~ en de terechtzitting.

hierarchische verhouding hoger aangifte doen

nadere verklaring opportuniteitsbeginsel

onderdeel vervolging / vervolgen / vervolgd

onderdeel sepot / (oneigen.) seponering / seponeren / geseponeerd


Deel deze pagina met:      
    Deutsch Strafverfolgungsmonopol
    French Monopole de l'accusationprocesrecht (strafprocesrecht) - het uitsluitende recht om te kunnen vervolgen. De vervolging van strafbare feiten is geheel in handen gelegd van het Openbaar Ministerie. Slechts het OM mag zaken bij de strafrechter aanbrengen. Er is geen ander ambt dat ook deze bevoegdheid bezit, noch de burger zelf mag vervolgen. (G.J.M. Corstens)

onderdeel opportuniteitsbeginsel


Deel deze pagina met:      
12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.3583 seconds.