staat (15 of meer gevonden)

Dutch aangezochte staat English requested state

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (internationaal strafrecht) - staat wiens rechtshulp wordt gevraagd door de verzoekende Staat in verband met een strafrechtelijke procedure.


onderdeel centrale autoriteit

onderdeel autoriteit

onderdeel internationale rechtshulp

tegenstelling verzoekende staat


Deel deze pagina met:      
Dutch aansprakelijkheid van de Staat English liability of the State

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - mogelijkheid de staat strafrechtelijk aansprakelijk te stellen. Bijv. uit HR 6 januari 1998, NJ 1998, 367 (Pikmeer II) volgt dat de immuniteit van de staat voor strafrechtelijke aansprakelijkheid uit eerdere rechtspraak sindsdien wordt beperkt.


nadere verklaring immuniteit

nadere verklaring Pikmeer I-arrest

nadere verklaring Pikmeer II -arrest


Deel deze pagina met:      
Dutch ab intestato / abintestaat

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - Latijn: nalatenschap zonder testament.


nadere verklaring nalatenschap / erfenis

nadere verklaring notarieel testament

niet gelijk aan aasdomsrecht


Deel deze pagina met:      
Dutch abintestaat erfrecht tot zesde graad

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - versterfrecht, erfopvolging bij versterf. De langstlevende echtgenoot verkrijgt de goederen van de nalatenschap.


onderdeel versterf erfrecht

tegenstelling testamentair erfrecht

nadere verklaring erfopvolging bij versterf

Artikel 1 Boek 4 BW:

1. Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking.
2. Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken bij een uiterste wilsbeschikking die een erfstelling of een onterving inhoudt.


Artikel 13 Boek 4 BW:

1. De nalatenschap van de erflater die een echtgenoot en een of meer kinderen als erfgenamen achterlaat, wordt, tenzij de erflater bij uiterste wilsbeschikking heeft bepaald dat deze afdeling geheel buiten toepassing blijft, overeenkomstig de volgende leden verdeeld.
2. De echtgenoot verkrijgt van rechtswege de goederen van de nalatenschap. De voldoening van de schulden van de nalatenschap komt voor zijn rekening. Onder schulden van de nalatenschap zijn hier tevens begrepen de ten laste van de gezamenlijke erfgenamen komende uitgaven ter voldoening aan testamentaire lasten.
3. Ieder van de kinderen verkrijgt als erfgenaam van rechtswege een geldvordering ten laste van de echtgenoot, overeenkomend met de waarde van zijn erfdeel. Deze vordering is opeisbaar:
a. indien de echtgenoot in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard;
b. wanneer de echtgenoot is overleden.
De vordering is ook opeisbaar in door de erflater bij uiterste wilsbeschikking genoemde gevallen.
4. De in lid 3 bedoelde geldsom wordt, tenzij de erflater, dan wel de echtgenoot en het kind tezamen, anders hebben bepaald, vermeerderd met een percentage dat overeenkomt met dat van de wettelijke rente, voor zover dit percentage hoger is dan zes, berekend per jaar vanaf de dag waarop de nalatenschap is opengevallen, bij welke berekening telkens uitsluitend de hoofdsom in aanmerking wordt genomen.
5. Is de vordering, bedoeld in lid 3, opeisbaar geworden doordat ten aanzien van de echtgenoot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan is de vordering, voor zover zij onvoldaan is gebleven, door beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op grond van artikel 356 lid 2 van de Faillissementswet wederom niet opeisbaar. Artikel 358 lid 1 van de Faillissementswet vindt ten aanzien van de vordering geen toepassing.
6. In deze titel wordt onder echtgenoot niet begrepen een van tafel en bed gescheiden echtgenoot.

Deel deze pagina met:      
Dutch algemene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder beheer van het departement van waterstaat

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- deze algemene voorschriften, daterend van 25 maart 1938 en sindsdien herhaaldelijk gewijzigd, zijn geworden tot algemene standaardvoorwaarden in de bouwwereld .Zij bevatten administratieve bepalingen, voorschriften omtrent de uitvoering van bouwwerken, voorschriften omtrent de uitvoering van waterbouwwerken, en voorschriften omtrent bouwstoffen.Deel deze pagina met:      
Dutch ambtenaren van staat

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (ambtenarenrecht) - ambtenaren die zijn verbonden aan de Raad van State.


Artikel 12 wet Rvs:

1. De secretaris en de ambtenaren van Staat moeten op grond van het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen van een opleiding op het gebied van het recht aan een universiteit dan wel de Open Universiteit waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betrekking heeft, het recht om de titel meester te voeren hebben verkregen. Artikel 1d, tweede lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren is van overeenkomstige toepassing.
2. In bijzondere gevallen kan van het bepaalde in het vorige lid worden afgeweken.

Deel deze pagina met:      
Dutch bankstaat

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - periodiek gepubliceerde verkorte balans van een bank. De Nederlandsche Bank is verplicht wekelijks een ~ in de Staatscourant te publiceren.Deel deze pagina met:      
Dutch beoordelingstaat / conduitestaat

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - chronologisch overzicht van de periodieke arbeidsbeoordelingen van een werknemer. Meestal houdt de werkgever de ~ bij;chronologisch overzicht van hetgeen een persoon in een bepaalde hoedanigheid of functie heeft bereikt; soort curriculum vitae.Deel deze pagina met:      
Dutch betwisting van staat English to dispute a legal status

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - rechterlijke vaststelling op verzoek van een kind dat hij niet door zijn vader is verwekt. Het verzoek tot ~ is niet aan verjaring onderworpen.


tegenstelling ontkenning vaderschap / vaderschap ontkennen / ontkend vaderschap

Artikel 210 Boek 1 BW:

Een verzoek tot gegrondverklaring van de inroeping of betwisting van staat is niet aan verjaring onderworpen.


Artikel 236 WvSr:

1. Hij die door enige handeling opzettelijk eens anders afstamming onzeker maakt, wordt, als schuldig aan verduistering van staat, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten kan worden uitgesproken.
3. Vervolging heeft niet plaats dan nadat een verzoek tot inroeping of tot betwisting van staat is gedaan en de burgerlijke rechter daarop een eindbeslissing heeft gegeven. Indien het verzoek echter door het stilzitten van partijen onvoldoende voortgang vindt, kan vervolging ook plaats hebben nadat de burgerlijke rechter heeft beslist dat er een begin van bewijs is.

Deel deze pagina met:      
Dutch bewoonde staat English occupied state

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - een huis is minder waard als het bewoond wordt dan wanneer het vrij te aanvaarden is. Dan kan de koper er immers direct zelf in gaan wonen. Vaak wordt 60% van die vrije verkoopwaarde aangehouden als waarde in ~.Deel deze pagina met:      
Dutch bondsstaat English confederation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - verbond van afzonderlijke staten die in hun buitenlands beleid als eenheid optreden en voor bepaalde binnenlandse aangelegenheden gemeenschappelijke organen hebben. De Verenigde Staten is een voorbeeld van een ~.Deel deze pagina met:      
Dutch bondsstaat English federal state

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - verbond van afzonderlijke staten die naar buiten gezamenlijk optreden en voor bepaalde binnenlandse aangelegenheden gemeenschappelijke organen hebben. Bijv. de Zwitserse ~.Deel deze pagina met:      
Dutch bruto staatsschuld English gross state debt

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (algemeen) - totaal van de uitstaande geldelijke leningen van de staat.Deel deze pagina met:      
Dutch bruto staatsschuld English gross state debt

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (politiek) - Bruto: het totaal van de uitstaande geldelijke leningen (vaste en vlottende schuld) ten laste van de Staat.Deel deze pagina met:      
Dutch burgerlijke staat English marital status / marital condition

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - formele toestand van een privé-persoon qua afstamming, geslacht, leeftijd en huwelijk.


nadere verklaring Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (Wet GBA)

onderdeel echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden

Artikel 29 Boek 1 BW:

Er is een Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit.

Deel deze pagina met:      
...