pressie (6 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - druk. Wanneer een partij onder (ongeoorloofde) druk wordt gezet een rechtshandeling te verrichten, kan die rechtshandeling vernietigd worden.

44 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht (politiek) - georganiseerde groep of klasse gericht op het uit oefenen van invloed op de overheid en de publieke opinie.

hierarchische verhouding hoger eigenmachtig optreden

44 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht (strafprocesrecht) - indien een persoon als verdachte wordt gehoord dienen zowel de opsporingsambtenaar als de rechter zich te onthouden van alles dat de strekking heeft een verklaring te verkrijgen waarvan niet gezegd kan worden dat deze in vrijheid is afgelegd. De HR (2000, 21) achtte ontoelaatbaar het maken van een schietbeweging bij verdachtes hoofd en de uitlating "wij gaan knippen en plakken".

Artikel 29 WvSv:

[1.] In alle gevallen waarin iemand als verdachte wordt gehoord, onthoudt de verhoorende rechter of ambtenaar zich van alles wat de strekking heeft eene verklaring te verkrijgen, waarvan niet gezegd kan worden dat zij in vrijheid is afgelegd. De verdachte is niet tot antwoorden verplicht.
[2.] Voor het verhoor wordt de verdachte medegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden.
[3.] De verklaringen van den verdachte, bepaaldelijk die welke eene bekentenis van schuld inhouden, worden in het proces-verbaal van het verhoor zooveel mogelijk in zijne eigen woorden opgenomen. De mededeling bedoeld in het tweede lid wordt in het proces-verbaal opgenomen.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


rechtswetenschap (rechtssociologie) - systeem dienend om te onderdrukken of te beteugelen.

onderdeel dictatuur

onderdeel feodaal


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


bestuursrecht - controle achteraf op naleving door een overheidsorgaan van wet- en regelgeving met de mogelijkheid om haar fouten te (laten) corrigeren en besluiten te vernietigen of te schorsen. Bijv. bepaalde gemeentelijke besluiten kunnen bij Konklijk Besluit (KB) worden vernietigd.

tegenstelling liquiditeitstoezicht

Artikel 268 Gemw:

1. Een besluit dan wel een niet-schriftelijke beslissing gericht op enig rechtsgevolg van het gemeentebestuur kan bij koninklijk besluit worden vernietigd.
2. Ten aanzien van de vernietiging van een niet-schriftelijke beslissing gericht op enig rechtsgevolg zijn de artikelen 273 tot en met 281a alsmede de afdelingen 10.2.2 en 10.2.3 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


bestuursrecht - controle achteraf. Bijv. verordeningen kunnen door de Kroon spontaan worden vernietigd wegens strijd met het recht of algemeen belang (legaliteitscontrole).

tegenstelling preventieve werkzaamheden


Deel deze pagina met:      
12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.