pressie (6 gevonden)

Dutch pressie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - druk. Wanneer een partij onder (ongeoorloofde) druk wordt gezet een rechtshandeling te verrichten, kan die rechtshandeling vernietigd worden.


44 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch pressiegroep English pressure group

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (politiek) - georganiseerde groep of klasse gericht op het uit oefenen van invloed op de overheid en de publieke opinie.


hierarchische verhouding hoger eigenmachtig optreden

44 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch pressieverbod

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - indien een persoon als verdachte wordt gehoord dienen zowel de opsporingsambtenaar als de rechter zich te onthouden van alles dat de strekking heeft een verklaring te verkrijgen waarvan niet gezegd kan worden dat deze in vrijheid is afgelegd. De HR (2000, 21) achtte ontoelaatbaar het maken van een schietbeweging bij verdachtes hoofd en de uitlating "wij gaan knippen en plakken".


Artikel 29 WvSv:

[1.] In alle gevallen waarin iemand als verdachte wordt gehoord, onthoudt de verhoorende rechter of ambtenaar zich van alles wat de strekking heeft eene verklaring te verkrijgen, waarvan niet gezegd kan worden dat zij in vrijheid is afgelegd. De verdachte is niet tot antwoorden verplicht.
[2.] Voor het verhoor wordt de verdachte medegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden.
[3.] De verklaringen van den verdachte, bepaaldelijk die welke eene bekentenis van schuld inhouden, worden in het proces-verbaal van het verhoor zooveel mogelijk in zijne eigen woorden opgenomen. De mededeling bedoeld in het tweede lid wordt in het proces-verbaal opgenomen.

Deel deze pagina met:      
Dutch repressief systeem

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtssociologie) - systeem dienend om te onderdrukken of te beteugelen.


onderdeel dictatuur

onderdeel feodaal


Deel deze pagina met:      
Dutch repressief toezicht English repressive supervision

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - controle achteraf op naleving door een overheidsorgaan van wet- en regelgeving met de mogelijkheid om haar fouten te (laten) corrigeren en besluiten te vernietigen of te schorsen. Bijv. bepaalde gemeentelijke besluiten kunnen bij Konklijk Besluit (KB) worden vernietigd.


tegenstelling liquiditeitstoezicht

Artikel 268 Gemw:

1. Een besluit dan wel een niet-schriftelijke beslissing gericht op enig rechtsgevolg van het gemeentebestuur kan bij koninklijk besluit worden vernietigd.
2. Ten aanzien van de vernietiging van een niet-schriftelijke beslissing gericht op enig rechtsgevolg zijn de artikelen 273 tot en met 281a alsmede de afdelingen 10.2.2 en 10.2.3 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Deel deze pagina met:      
Dutch repressieve controle English repressive supervision

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - controle achteraf. Bijv. verordeningen kunnen door de Kroon spontaan worden vernietigd wegens strijd met het recht of algemeen belang (legaliteitscontrole).


tegenstelling preventieve werkzaamheden


Deel deze pagina met: