liquiditeitstoezicht (1 gevonden)

Dutch liquiditeitstoezicht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - bevoegdheid van De Nederlandsche Bank N.V. om aan kredietinstellingen richtlijnen voor hun bedrijfsvoering te geven in het belang van de liquiditeit van die instellingen.


nadere verklaring De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)

nadere verklaring De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)

Artikel 21 wtk:

1. De Bank kan aan de kredietinstellingen richtlijnen voor hun bedrijfsvoering geven in het belang van de liquiditeit van die instellingen.
2. De richtlijnen worden slechts gegeven of gewijzigd na overleg met de daarbij betrokken representatieve organisaties. Het overleg over wijziging van de richtlijnen kan worden geopend door de Bank dan wel door de betrokken representatieve organisatie. De richtlijnen kunnen voor onderscheiden groepen van kredietinstellingen verschillend zijn. Aan een centrale kredietinstelling kunnen ook richtlijnen worden gegeven, die betrekking hebben op de collectiviteit van de bij de betrokken centrale kredietinstelling aangesloten kredietinstellingen, al dan niet tezamen met de centrale kredietinstelling zelf.
3. De richtlijnen kunnen uitsluitend inhouden bepalingen inzake de minimale omvang der liquide middelen of onderdelen daarvan in verhouding tot
(1). de ter beschikking verkregen gelden of bepaalde onderdelen van die gelden;
(2). de van elke crediteur afzonderlijk ter beschikking verkregen gelden, voor zover deze een bepaald percentage van het totaal der ter beschikking verkregen gelden te boven gaan.
4. De Bank kan aan een kredietinstelling geheel of gedeeltelijk ontheffing van de richtlijnen verlenen, mits de liquiditeit van die kredietinstelling naar het oordeel van de Bank anderszins voldoende is gewaarborgd. De Bank kan aan de ontheffing beperkingen stellen en voorschriften verbinden.
5. In de richtlijnen wordt bepaald, wat wordt verstaan onder de begrippen, waaromtrent richtlijnen worden gegeven.


Artikel 69 wtk:

Een kredietinstelling die in Nederland is gevestigd dan wel een bijkantoor in Nederland van een in een Staat, die niet een Lid-Staat is, gevestigde kredietinstelling, welke tot algehele of gedeeltelijke liquidatie van haar bedrijf dan wel tot ontbinding heeft besloten, is verplicht aan de Bank mededeling te doen van de wijze waarop de liquidatie onderscheidenlijk de ontbinding zal plaatsvinden ten minste dertien weken, voordat aan het besluit uitvoering wordt gegeven; de Bank kan deze termijn verkorten. De Bank wordt aangemerkt als een belanghebbende in de zin van
artikel 23, tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
. Ingeval een kredietinstelling als bedoeld in de eerste volzin besluit tot ontbinding en geen rechtspersoonlijkheid bezit, is het bepaalde in de
artikelen 19, vierde lid
,
23, eerste en tweede lid
,
23a, eerste lid
, en
23c, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
van overeenkomstige toepassing. Voor de toepassing van de
artikelen 23, eerste lid
, en
23a, eerste lid
, gelden de beherende vennoten als bestuurders en geldt de vennootschapsovereenkomst als statuten.

Deel deze pagina met: