eigenmachtig optreden (1 gevonden)

Dutch eigenmachtig optreden

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - het eigenmachtig optreden door burgers kan, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval, op verschillende wijzen geschieden. Men onderscheidde achtereenvolgens drie vormen van eigenmachtig optreden door burgers: het ongelegitimeerd ontoelaatbaar eigenmachtig optreden (de burger in reactie op strafbare feiten van anderen: eigenlijke eigenrichting), het juridisch gelegitimeerd toelaatbaar eigenmachtig optreden (de burger in reactie op strafbare feiten van anderen: oneigenlijke eigenrichting) en het maatschappelijk gelegitimeerd toelaatbaar eigenmachtig optreden (de burger in proactie). (bron: Broekman, Denkers, Kelk, Leer, Machielse, Roos, Rutten, Waard, Wifferen)


nadere verklaring oneigenlijke eigenrichting

nadere verklaring eigenrichting

Artikel 40 WvSr:

Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen.


Artikel 53 WvSv:

[1.] In geval van ontdekking op heeter daad is ieder bevoegd den verdachte aan te houden.
[2.] In zoodanig geval is de officier van justitie of de hulpofficier bevoegd den verdachte, na aanhouding, naar eene plaats van verhoor te geleiden; hij kan ook diens aanhouding of voorgeleiding bevelen.
[3.] Geschiedt de aanhouding door een anderen opsporingsambtenaar, dan draagt deze zorg dat de aangehoudene ten spoedigste voor den officier van justitie of een van diens hulpofficieren wordt geleid.
[4.] Geschiedt de aanhouding door een ander, dan levert deze den aangehoudene onverwijld aan een opsporingsambtenaar over, onder afgifte aan deze van mogelijk in beslag genomen voorwerpen, die dan handelt overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande lid en, zo nodig, de artikelen 156 en 157.

Deel deze pagina met: