nagekomen (2 gevonden)

Dutch nakoming / nakomen / nagekomen English performance

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - ~ van verbintenissen; aan een verplichting voldoen. Bijv. voortvloeiend uit een overeenkomst.


nadere verklaring aflevering / afleveren / afgeleverd

tegenstelling toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting / wanprestatie (oneigen.)

Artikel 27 Boek 6 BW:

Hij die een individueel bepaalde zaak moet afleveren, is verplicht tot de aflevering voor deze zaak zorg te dragen op de wijze waarop een zorgvuldig schuldenaar dit in de gegeven omstandigheden zou doen.


Artikel 38 Boek 6 BW:

Indien geen tijd voor de nakoming is bepaald, kan de verbintenis terstond worden nagekomen en kan terstond nakoming worden gevorderd.

Deel deze pagina met:      
Dutch niet-nakoming van verbintenissen / niet nakomen van verbintenissen / niet nagekomen verbintenissen English non-performance of obligations

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - afspraken of contractuele verplichtingen niet nakomen, hetgeen tot tekortkoming in de nakoming (wanprestatie) kan leiden.


Artikel 74 Boek 6 BW:

1Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.
2Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraaf betreffende het verzuim van de schuldenaar.

Deel deze pagina met: