cedent (8 gevonden)

Dutch antecedenten / precedenten English precedents

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - al dan niet recente gerechtelijke beslissingen die als leidraad of richtlijn dienen in een vergelijkbaar geschil. Met name de arresten van de Hoge Raad hebben precedentwerking.


nadere verklaring jurisprudentie / rechtspraak

nadere verklaring Hoge Raad (HR)


Deel deze pagina met:      
Dutch antecedentenonderzoek English screening

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - onderzoek naar de voorgeschiedenis van een persoon die in aanmerking komt voor het vervullen van een openbare functie, om te kunnen beoordelen of die persoon geschikt is voor het vervullen van die functie. Het gaat m.n. om persoonsgegevens betreffende de toepassing van het strafrecht of de strafvordering.


Artikel 1 WPolR:

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Ministers: Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk;
b. politietaak: de taak van de politie, omschreven in artikel 2 van de Politiewet 1993;
c. politieregister of register: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens – die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd, en – die is aangelegd ten dienste van de uitvoering van de politietaak;
d. koppeling: het treffen van technische of organisatorische voorzieningen, waardoor verschillende verzamelingen van persoonsgegevens systematisch met elkaar kunnen worden vergeleken;
e. antecedenten: bij algemene maatregel van bestuur te omschrijven persoonsgegevens betreffende de toepassing van het strafrecht of de strafvordering;
f. beheerder met betrekking tot een register:
1°. bij een regionaal politiekorps: de ingevolge de Politiewet als korpsbeheerder aangewezen burgemeester;
2°. bij het Korps landelijke politiediensten: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
3°. bij de bijzondere ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 43 van de Politiewet 1993: Onze Minister van Justitie;
4°. bij de Koninklijke marechaussee: Onze Minister van Defensie;
5°. gemeenschappelijk aan twee of meer politiekorpsen: de beheerder van het politiekorps die is belast met de feitelijke zorg voor het goed functioneren van dat register;
6°. mede gemeenschappelijk aan de Koninklijke marechaussee: het door Onze Ministers in overeenstemming met Onze Minister van Defensie aan te wijzen gezag;
g. reglement: het reglement, bedoeld in artikel 9;
h. verstrekken van gegevens uit een politieregister: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in dat politieregister zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;
i. persoonsgegevens: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet bescherming persoonsgegevens;
j. tijdelijk register: een politieregister dat is aangelegd met het oog op de uitvoering van de politietaak in een bepaald geval of in het kader van een verkennend onderzoek als bedoeld in artikel 126gg van het Wetboek van Strafvordering;
j. het College bescherming persoonsgegevens of het College: het College als bedoeld in artikel 51 van de Wet bescherming persoonsgegevens.
k. register zware criminaliteit: een politieregister dat is aangelegd met het oog op de uitvoering van de politietaak, voor zover het betreft:
1°. misdrijven als omschreven in artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, die in georganiseerd verband worden beraamd of gepleegd en gezien hun aard of de samenhang met andere misdrijven die in het georganiseerd verband worden beraamd of gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren of
2°. misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld;
3°. bij algemene maatregel van bestuur te omschrijven misdrijven als omschreven in artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, die gezien hun aard of de samenhang met andere door betrokkene begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren;
l. voorlopig register: een politieregister dat is aangelegd met het oog op de uitvoering van de politietaak, voor zover het betreft de vaststelling of de geregistreerde in samenhang met andere gegevens opgenomen kan worden in een register zware criminaliteit;
m. bijzondere politieregisters: registers als bedoeld in § 3a.
2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid, onder k, onderdeel 3°, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Deel deze pagina met:      
Dutch cedent English transferor / assignor / cedant

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - een persoon die bij een cessie een vordering op naam overdraagt.


nadere verklaring cessionaris / (mv.) cessionarissen

nadere verklaring debitor cessus

Artikel 94 Boek 2 BW:

1. Rechtshandelingen:
a. in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere verplichtingen op de naamloze vennootschap worden gelegd,
b. rakende het verkrijgen van aandelen op andere voet dan waarop de deelneming in de naamloze vennootschap voor het publiek wordt opengesteld,
c. strekkende om enigerlei voordeel te verzekeren aan een oprichter der naamloze vennootschap of aan een bij de oprichting betrokken derde,
d. betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld,
moeten in haar geheel worden opgenomen in de akte van oprichting of in een geschrift dat daaraan in origineel of in authentiek afschrift wordt gehecht en waarnaar de akte van oprichting verwijst. Indien de vorige zin niet in acht is genomen, kunnen voor de vennootschap uit deze rechtshandelingen geen rechten of verplichtingen ontstaan.
2. Na de oprichting kunnen de in het vorige lid bedoelde rechtshandelingen zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders slechts worden verricht, indien en voor zover aan het bestuur de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk bij de statuten is verleend.
3. Van het bepaalde in dit artikel zijn uitgezonderd de in artikel 80 lid 2 bedoelde overeenkomsten.

Deel deze pagina met:      
Dutch excedent

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - hetgeen boven een bepaalde waarde komt. Bijv. het verzekerde bedrag van de ~-verzekering is hoger dan de primaire verzekering. Het doel van deze verzekering is bescherming te bieden voor schade boven een bepaald bedrag.Deel deze pagina met:      
    Deutsch Zusatzhaftpflichtversicherung
    French l'assurance responsabilité complémentaire
    Spanish seguro de responsabilidad civil complementario
    Italian l'assicurazione di responsabilità civile integrativa
    Polish ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej uzupełniającej

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - verzekeringsvorm die qua verzekerde bedragen de gewone aansprakelijkheidsverzekering te boven gaat. De ~ biedt bescherming tegen omvangrijke schadeclaims, die zonder verzekering een ernstige bedreiging voor de continuïteit van een onderneming kunnen inhouden. (bron: AON)Deel deze pagina met:      
Dutch in locum cedentis

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - Latijn: in plaats van de cedent. Opvatting dat door cessie de cessionaris in dezelfde rechtsbetrekking komt te staan als voorheen de cedent. (Verhoeven)Deel deze pagina met:      
Dutch overledene / decedent

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - persoon die is overleden.


Artikel 2 wl:

1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder
a. lijk: het stoffelijk overschot van een overledene of doodgeborene;
b. doodgeborene: de na een zwangerschapsduur van ten minste vier en twintig weken ter wereld gekomen menselijke vrucht, welke na de geboorte geen enkel teken van levensverrichting heeft vertoond.
2. De bepalingen dezer wet zijn niet van toepassing op een na een zwangerschapsduur van minder dan vier en twintig weken ter wereld gekomen menselijke vrucht.


Artikel 8 wl:

1. Op de kist of op het andere omhulsel van het lijk wordt een registratienummer vermeld.
2. Tot begraving of verbranding wordt niet overgegaan dan nadat de houder van de begraafplaats of van het crematorium de identiteit van het lijk heeft vastgesteld door vergelijking van het op de kist of het omhulsel vermelde registratienummer met dat, vermeld op een bijgevoegd document dat tevens de namen, overlijdens- en geboortedata van de overledene dan wel de geslachtsnaam van de doodgeborene bevat.
3. Indien de identiteit niet genoegzaam blijkt, vindt zo mogelijk de identificatie van het lijk plaats door twee personen die de overledene bij het leven hebben gekend, in tegenwoordigheid van de houder van de begraafplaats of het crematorium.

Deel deze pagina met:      
Dutch precedentwerking van rechterlijke uitspraken English precedent of judicial decisions

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - een al dan niet recente gerechtelijke uitspraak die als richtlijn dient in een vergelijkbaar geschil. Met name de arresten van de Hoge Raad hebben ~.


nadere verklaring antecedenten / precedenten


Deel deze pagina met: