bezwaar (15 of meer gevonden)

Dutch administratief bezwaar English administrative grievance

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (bestuursprocesrecht) - buitengerechtelijke rechtsgang waarbij de belanghebbende een beslissing van het bestuur aanvecht bij het orgaan dat de bestreden beslissing heeft genomen.


hierarchische verhouding hoger administratief beroep

nadere verklaring bestuursrechtspraak

nadere verklaring ambtelijke commissie

1:5 AWB.
Deel deze pagina met:      
    Deutsch Einspruchsentscheidung
    French décision sur l'opposition
    Spanish decisión sobre la oposición
    Italian decisione sull'opposizione
    Polish decyzja w sprawie sprzeciwu

bestuursrecht - beslissing van een bestuursorgaan op een bezwaarschrift.


7:12 AWB.
Deel deze pagina met:      
Dutch bezwaar English objection

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (vreemdelingenrecht) - indien de staatssecretaris van justitie of de korpschef een aanvraag om toelating op reguliere gronden heeft afgewezen, kan een vreemdeling de staatssecretaris van justitie verzoeken de beslissing te herzien. De bezwaarprocedure mag in beginsel in Nederland worden afgewacht.


hierarchische verhouding hoger administratief beroep

1:5 AWB.
Deel deze pagina met:      
Dutch bezwaar English objection

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (bestuursprocesrecht) - klacht, protest van een burger tegen bepaald overheidshandelen.


hierarchische verhouding hoger administratief beroep

1:5 AWB.
Deel deze pagina met:      
Dutch bezwaar aantekenen / bezwaar aangetekend / bezwaar maken / bezwaar gemaakt English to lodge a notice of objection

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - gebruik maken van de wettelijke bevoegdheid om een voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat dat besluit heeft genomen.


1:5 AWB.
Deel deze pagina met:      
Dutch bezwaar aantekenen / bezwaar aangetekend / bezwaar maken / bezwaar gemaakt English to object

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - protest aantekenen. Bijv. tegen de gang van zaken ter terechtzitting.


Artikel 22 iw 1990:

1. Derden die geheel of gedeeltelijk recht menen te hebben op roerende zaken waarop ter zake van een belastingschuld beslag is gelegd, kunnen een beroepschrift richten tot de directeur, mits zulks doende vóór de verkoop en uiterlijk binnen zeven dagen, te rekenen van de dag der beslaglegging. Het beroepschrift wordt ingediend bij de ontvanger, tegen een door deze af te geven ontvangbewijs. De directeur neemt zo spoedig mogelijk een beslissing. De verkoop mag niet plaats hebben, dan acht dagen na de betekening van die beslissing aan de reclamant en aan degene tegen wie het beslag is gelegd, met nadere bepaling van de dag van verkoop.
2. Door het indienen van een beroepschrift op de voet van het eerste lid, verliest de belanghebbende niet het recht om zijn verzet voor de burgerlijke rechter te brengen.
3. Behoudens in het geval dat er een recht van terugvordering bestaat jegens degene die een zaak onrechtmatig of van een onbevoegde heeft verkregen, kunnen derden echter nimmer verzet in rechte doen tegen de beslaglegging ter zake van naheffingsaanslagen in:
a. de loonbelasting ten laste van inhoudingsplichtigen met uitzondering van naheffingsaanslagen ter zake van huispersoneel;
b. de omzetbelasting, alsmede de belasting van personenautoãs en motorrijwielen ten laste van een ander dan degene op wiens naam het kenteken is gesteld;
c. de accijns;
d. de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruimtabak en snuiftabak;
e. de in artikel 1 van de Wet belastingen op milieugrondslag genoemde belastingen;
f. de dividendbelasting;
g. de kansspelbelasting ten laste van inhoudingsplichtigen;
h. de assurantiebelasting; en
i. de beursbelasting, alsmede tegen de beslaglegging ter zake van:
- uitnodigingen tot betaling; en
- ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikkingen inzake heffingsrente, inzake bestuurlijke boeten die worden opgelegd in verband met vorenbedoelde naheffingsaanslagen, inzake bestuurlijke boeten als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Douanewet, inzake compenserende rente of inzake kosten van ambtelijke werkzaamheden, indien de ingeoogste of nog niet ingeoogste vruchten, of roerende zaken tot stoffering van een huis of landhoef, of tot bebouwing of gebruik van het land, zich tijdens de beslaglegging op de bodem van de belastingschuldige bevinden.

Deel deze pagina met:      
Dutch bezwaard goed / (mv.) bezwaarde goederen / bezwaarde eigendom English encumbered estate / mortgaged estate

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - eigendom waarop een of meerdere beperkte zekerheidsrechten rusten. Bijv. een huis met hypotheek.


nadere verklaring beperkt zekerheidsrecht / (mv.) beperkte zekerheidsrechten

nadere verklaring toekomstige goederen

nadere verklaring fideï-commis / fideïcommissaire substitutie / erfstelling over de hand / tweetrapsmaking

Artikel 23 iw 1990:

De ontvanger kan de belastingaanslagen in de inkomstenbelasting, voorzover zij betrekking hebben op goederen, verkregen onder de ontbindende voorwaarde van overlijden waarbij zich een opschortende voorwaarde ten gunste van een verwachter aansluit, op goederen waarvan de belastingschuldige het wettelijk vruchtgenot heeft, dan wel op goederen die de belastingschuldige ter beschikking staan krachtens een genotsrecht als bedoeld in artikel 5.22, derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, op die goederen verhalen als waren zij niet met die rechten bezwaard, een en ander voorzover deze goederen bestanddelen vormen van de rendementsgrondslag, bedoeld in artikel 5.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Deel deze pagina met:      
Dutch bezwaarde English objectioner

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - erfgenaam aan wie bij fideicommis is opgelegd dat hij de nalatenschap moet uitkeren aan anderen, de zogenaamde verwachters.


Artikel 56 Boek 4 BW:

1. Om aan een making een recht te kunnen ontlenen, moet men bestaan op het ogenblik dat de nalatenschap openvalt. Rechten uit een making ten voordele van een rechtspersoon die voor dat ogenblik is opgehouden te bestaan ten gevolge van een fusie of een splitsing, komen toe aan de verkrijgende rechtspersoon, onderscheidenlijk de verkrijgende rechtspersoon waarvan de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving datbepaalt. Indien aan de hand van de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving niet kan worden bepaald welke rechtspersoon in de plaats en de rechten treedt van de gesplitste rechtspersoon, is artikel 334s van Boek 2 van overeenkomstige toepassing.
2. Indien een erflater heeft bepaald dat hetgeen hij aan een afstammeling van een ouder van de erflater nalaat, bij het overlijden van de bevoordeelde of op een eerder tijdstip zal ten deel vallen aan diens alsdan bestaande afstammelingen staaksgewijze, ontlenen dezen aan de making een recht, ook al bestonden zij nog niet bij het overlijden van de erflater.
3. Heeft een erflater bepaald dat hetgeen hij aan iemand nalaat, bij het overlijden van de bevoordeelde of op een eerder tijdstip zal ten deel vallen aan een afstammeling van een ouder van de erflater, en tevens dat indien die afstammeling dat tijdstip niet overleeft, diens alsdan bestaande afstammelingen staaksgewijze in diens plaats zullen treden, dan verkrijgen dezen dit recht, ook al bestonden zij nog niet bij het overlijden van de erflater.
4. Indien een erflater heeft bepaald dat hetgeen de bevoordeelde van het hem nagelatene bij zijn overlijden of op een eerder tijdstip onverteerd zal hebben gelaten, alsdan zal ten deel vallen aan een dan bestaande bloedverwant van de erflater in de erfelijke graad, verkrijgt deze dit recht, ook al bestond hij nog niet bij het overlijden van de erflater.

Deel deze pagina met:      
Dutch bezwaarde English plaintiff

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (bestuursprocesrecht) - persoon die een bezwaarschrift heeft ingediend.Deel deze pagina met:      
Dutch bezwaarprocedure English objection procedure / complaints procedure

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - Onjuiste spelling. Zie bezwaarschriftprocedure.Deel deze pagina met:      
Dutch bezwaarschrift English notice of objection

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (bestuursprocesrecht) - geschrift waarmee een bezwaarschriftprocedure wordt gestart. In geding is vaak een beschikking van een overheidsorgaan.


hierarchische verhouding hoger beroepschrift / (mv.) beroepschriften

tegenstelling rekest / request / petitie / verzoekschrift (vzs)

tegenstelling klaagschrift

6:4 AWB.
Deel deze pagina met:      
Dutch bezwaarschriftprocedure English appeal procedure

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - procedure in het bestuursrecht, waarbij een burger een hem onwelgevallig besluit kan aanvechten bij het bestuursorgaan zelf.Deel deze pagina met:      
Dutch bezwaartermijn English objection period

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (bestuursprocesrecht) - termijn waarbinnen bezwaar aangetekend moet worden, gewoonlijk zes weken.


nadere verklaring bezwaar

3:45 AWB.
Deel deze pagina met:      
Dutch bezwarencommissie / bezwaarcommissie English complaints commission

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - commissie bij wie bezwaar kan worden aangetekend tegen een bepaalde beslissing van een bestuursorgaan. Bijv. Bezwarencommissie Functiewaardering Sociale Werkvoorziening (BFSW) voor werknemers met een dienstbetrekking ingevolge de Wet Sociale Werkvoorziening.


nadere verklaring commissie bezwaar en beroep

tegenstelling geschillencommissie / (mv.) geschillencommissies

6:4 AWB.
Deel deze pagina met:      
Dutch bezwaring / bezwaren / bezwaard English encumbrance

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - een schuldlast op iets leggen; belasten met een zekerheidsrecht. Bijv. in pand geven.


Artikel 453a Rv:

1Een vervreemding, bezwaring, onderbewindstelling of verhuring van de zaak, tot stand gekomen nadat deze in beslag genomen is, kan niet tegen de beslaglegger worden ingeroepen.
2Rechten door een derde anders dan om niet verkregen, worden geëerbiedigd, mits de zaak in zijn handen is gekomen en hij toen te goeder trouw was.


Artikel 88 Boek 1 BW:

1. Een echtgenoot behoeft de toestemming van de andere echtgenoot voor de volgende rechtshandelingen:
a. overeenkomsten strekkende tot vervreemding, bezwaring of ingebruikgeving en rechtshandelingen strekkende tot beëindiging van het gebruik van een door de echtgenoten tezamen of door de andere echtgenoot alleen bewoonde woning of van zaken die bij een zodanige woning of tot de inboedel daarvan behoren;
b. giften, met uitzondering van de gebruikelijke, niet bovenmatige;
c. overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de derde verbindt;
d. overeenkomsten van koop op afbetaling, behalve van zaken welke kennelijk uitsluitend of hoofdzakelijk ten behoeve van de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf strekken.
2. De echtgenoot behoeft de toestemming niet, indien hij tot het verrichten der rechtshandeling is verplicht op grond van de wet of op grond van een voorafgaande rechtshandeling waarvoor die toestemming is verleend of niet was vereist.
3. De toestemming moet schriftelijk worden verleend, indien de wet voor het verrichten van de rechtshandeling een vorm voorschrijft.
4. In afwijking van lid 1, onder b, is geen toestemming vereist voor giften welke de strekking hebben dat zij pas zullen worden uitgevoerd na het overlijden van degene die de gift doet, en niet reeds tijdens diens leven worden uitgevoerd. Bestaat de gift in de aanwijzing van een begunstigde bij een sommenverzekering die tijdens het leven van de verzekeringnemer is aanvaard of kan worden aanvaard, dan is daarvoor wel toestemming vereist.
5. Toestemming voor een rechtshandeling als bedoeld in lid 1 onder c, is niet vereist, indien zij wordt verricht door een bestuurder van een naamloze vennootschap of van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die daarvan alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid der aandelen houdt en mits zij geschiedt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die vennootschap.
6. Indien de andere echtgenoot door afwezigheid of een andere oorzaak in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te verklaren of zijn toestemming niet verleent, kan de beslissing van de kantonrechter worden ingeroepen.

Deel deze pagina met:      
...