bevoegdheid (15 of meer gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - bepaalt welk gerecht (kantongerecht, rechtbank enz.) op inhoudelijk-juridische gronden competent is om een zaak te beoordelen; de ~ beantwoordt de vraag welk soort rechterlijke instantie bevoegd is om zich over de zaak te buigen. Bijv. sector kanton of sector bestuur van de rechtbank.

tegenstelling relatieve bevoegdheid

Artikel 42 wet RO:

De rechtbanken nemen in eerste aanleg kennis van alle burgerlijke zaken, behoudens bij de wet bepaalde uitzonderingen.


Artikel 93 wet RO:

1. Onze Minister kan algemene aanwijzingen geven betreffende de uitvoering van de in artikel 91 genoemde taken door de Raad voorzover dit noodzakelijk is met het oog op een goede bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie.
2. Alvorens een aanwijzing te geven als bedoeld in het eerste lid, stelt Onze Minister de Raad in de gelegenheid schriftelijk zijn zienswijze kenbaar te maken.
3. Onze Minister deelt de Raad de voorgenomen aanwijzing en de motivering daarvan schriftelijk mede. Onze Minister kan de Raad voor het kenbaar maken van zijn zienswijze een termijn stellen. De zienswijze van de Raad wordt schriftelijk en gemotiveerd gegeven.
4. Indien de zienswijze van de Raad luidt dat de aanwijzing in strijd zal zijn met artikel 109, wordt de aanwijzing niet gegeven.
5. De aanwijzing wordt gepubliceerd in de Staatscourant.
6. Artikel 8:2, onderdelen a en b, van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht - Frans: gebruik maken van een wettelijk recht louter om een ander te schaden. Bijv. een persoon slechts dagvaarden om hem daarmee in de portemonnee te raken kan ~ opleveren; misbruik van een bevoegdheid, onder meer door die bevoegdheid in te roepen voor geen ander doel dan een ander te schaden.

niet gelijk aan misbruik van omstandigheden

13 Boek 3 BW.

15 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


bestuursrecht - de bevoegdheid van een overheidsorgaan om in individuele gevallen af te wijken van een (beleids)regel. Bijv. de zgn. inherente afwijkingsbevoegdheid van de Minister van Justitie om uitgeprocedeerde asielzoekers een verblijfsstatus te geven.

Artikel 20 hbv:

The present Convention shall not prevent an agreement between any two or more Contracting States to dispense with ¹
a) the necessity for duplicate copies of transmitted documents as required by the second paragraph of Article 3,
b) the language requirements of the third paragraph of Article 5 and Article 7,
c) the provisions of the fourth paragraph of Article 5,
d) the provisions of the second paragraph of Article 12.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


bestuursrecht - beperkte bevoegdheid van overheidsinstanties om hun rechten en/of plichten aan andere of lagere instanties over te dragen.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


ondernemingsrecht (rechtspersonenrecht) - vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is beperkt in zijn recht in twee opzichten: zo'n vereniging kan geen registergoederen verkrijgen en ook geen erfgenaam zijn. De bestuurders van een vereniging met ~ zijn in het algemeen, naast de vereniging, persoonlijk aansprakelijk voor evenuele schulden.


Deel deze pagina met:      
    Deutsch Verfügungsmacht über das Eigentum
    French pouvoir de disposition sur les biens
    Spanish poder de disposición sobre la propiedad
    Italian potere di disporre dei beni immobili
    Polish uprawnienia do dysponowania mieniemgoederenrecht (vermogensrecht) - recht om over een zaak te mogen beschikken. Een persoon moet over een zaak ~ bezitten om het aan een ander te kunnen overdragen; alleen wie ~ heeft, zal de rechten aan een ander kunnen overdragen, maar soms beschermt de wet de verkrijger van een goed die te goeder trouw meende met een beschikkingsbevoegde overdrager te doen te hebben

nadere verklaring beslaglegging / beslag leggen / beslag gelegd

84 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - omstandigheid dat een persoon niet of onvoldoende recht heeft om over een zaak te mogen beschikken, waardoor hij die niet geldig kan overdragen. ~ is gebaseerd op het beginsel dat niemand meer recht kan overdragen dan hij bezit. Bijv. wie niet de eigenaar van de fiets is, kan - in beginsel - het eigendom van de fiets niet (rechtsgeldig) overdragen.

tegenstelling handelingsonbevoegd

84 Boek 3 BW.

86 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


bestuursrecht - bevoegdheid van het gemeentebestuur tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente.

Artikel 108 Gemw:

1. De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten.
2. Regeling en bestuur kunnen van het gemeentebestuur worden gevorderd bij of krachtens een andere dan deze wet ter verzekering van de uitvoering daarvan, met dien verstande dat het geven van aanwijzingen aan het gemeentebestuur en het aan het gemeentebestuur opleggen of in zijn plaats vaststellen van beslissingen, slechts kan geschieden indien de bevoegdheid daartoe bij de wet of krachtens de wet bij provinciale verordening is toegekend.
3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 110, vijfde lid, 119, vierde lid en 120, tweede lid, worden de kosten, verbonden aan de uitvoering van het tweede lid, voor zover zij ten laste van de betrokken gemeenten blijven, door het Rijk aan hen vergoed.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


- kwaliteit of recht tot uitoefening van bepaalde (rechts)handelingen.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - het kunnen en mogen uitoefenen van bepaalde taken of beroepen. Bijv. de rechterlijke ~ om over een geschil te oordelen. Van misbruik van ~ is o.a. sprake als de ~ voor een ander doel wordt uitgeoefend dan waarvoor zij is verleend.

onderdeel competentie / rechtsbevoegdheid

onderdeel discretionaire bevoegdheid / beoordelingsvrijheid / freies Ermessen

tegenstelling onbevoegdheid

13 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht - criterium volgens hetwelk een lichaam een bepaalde bevoegdheid toekomt.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht (politiek) - 1. bevoegdheid van de rechter om in een bepaald geschil recht te spreken; 2. bevoegdheid van de overheid om burgers aan haar wetten te onderwerpen.

onderdeel absolute competentie

onderdeel relatieve competentie


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht - bevoegdheid van de rechter om in een bepaald geschil recht te spreken. De absolute ~ bepaalt welk gerecht competent is om een zaak te beoordelen, bijv. rechtbank of kantongerecht; de relatieve ~ bepaalt de geografische bevoegdheid.;bevoegdheid van de overheid om burgers aan haar wetten te onderwerpen.

onderdeel absolute competentie / absolute bevoegdheid

onderdeel relatieve competentie / relatieve bevoegdheid / betrekkelijke bevoegdheid

Artikel 111 pachtwet:

Competentie-geschillen tussen grondkamers worden door de Centrale Grondkamer beslist.


Artikel 98 wet RO:

1. Met inachtneming van de regels, bedoeld in artikel 97, eerste lid, stelt de Raad jaarlijks, voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar, een voorstel vast voor een begroting van de Raad en de gerechten gezamenlijk, met inbegrip van de aan het toe te kennen budget te verbinden voorschriften, alsmede een meerjarenraming voor ten minste vier op het begrotingsjaar volgende jaren.
2. Alvorens de Raad het begrotingsvoorstel en de meerjarenraming vaststelt, voert de Raad overleg met de gerechten.
3. De Raad zendt het begrotingsvoorstel en de meerjarenraming voor een door Onze Minister te bepalen tijdstip aan Onze Minister.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de voorbereiding en de inrichting van het begrotingsvoorstel en de meerjarenraming, met inbegrip van de daarbij behorende toelichting en bijlagen.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht - overdragen van wetgevende bevoegdheden aan andere overheidslichamen dan de in de Grondwet genoemde; overdragen van bevoegdheden door een hoger overheidsorgaan aan een lager overheidsorgaan.

nadere verklaring wet in materiële zin

tegenstelling attributie / attribueren / geattribueerd

nadere verklaring mandaat

nadere verklaring overheidsorgaan

134 Grondwet.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - vrije ruimte om beschikkingen te kunnen nemen. Bijv. de directeur-generaal van de NMa heeft ~ die hem de mogelijkheid verleent in iedere casus een zo correct mogelijke belangenafweging te maken. De Minister zal zich slechts in incidentele gevallen met de uitvoering van het mededingingsbeleid bemoeien.


Deel deze pagina met:      
...

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.556 seconds.