bevel tot bewaring / bevel bewaring (3 gevonden)

Dutch bevel tot bewaring / bevel bewaring English court order for detention

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - vorm van voorlopige hechtenis voor een periode van ten hoogste 14 dagen dat de rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie verleent tegen de verdachte.


nadere verklaring inverzekeringstelling (IVS) / in verzekering stellen / in verzekering gesteld

tegenstelling gevangenhouding / gevangenhouden / gevangengehouden

nadere verklaring rechter-commissaris (RC) / onderzoeksrechter

Artikel 63 WvSv:

[1.] De rechter-commissaris kan, op de vordering van den officier van justitie, een bevel tot bewaring van den verdachte verleenen. De officier van justitie geeft van de vordering onverwijld mondeling of schriftelijk kennis aan de raadsman.
[2.] Indien de rechter-commissaris reeds aanstonds van oordeel is dat voor het verleenen van zoodanig bevel geen grond bestaat, wijst hij de vordering af.
[3.] In het andere geval hoort hij, tenzij het voorafgaand verhoor van den verdachte niet kan worden afgewacht, alvorens te beslissen, dezen omtrent de vordering van den officier van justitie en kan hij te dien einde, zoo noodig onder bijvoeging van een bevel tot medebrenging, diens dagvaarding gelasten.
[4.] De verdachte is bevoegd zich bij het verhoor door een raadsman te doen bijstaan. De raadsman wordt bij het verhoor in de gelegenheid gesteld de nodige opmerkingen te maken.

Deel deze pagina met:      
Dutch bevel tot bewaring / bevel bewaring English remand in custody

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (algemeen) - op grond van de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) gedwongen opname in een psychiatrische inrichting van een persoon die psychisch gestoord is en een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving.


nadere verklaring inverzekeringstelling (IVS) / in verzekering stellen / in verzekering gesteld

tegenstelling gevangenhouding / gevangenhouden / gevangengehouden

nadere verklaring rechter-commissaris (RC) / onderzoeksrechter

Artikel 63 WvSv:

[1.] De rechter-commissaris kan, op de vordering van den officier van justitie, een bevel tot bewaring van den verdachte verleenen. De officier van justitie geeft van de vordering onverwijld mondeling of schriftelijk kennis aan de raadsman.
[2.] Indien de rechter-commissaris reeds aanstonds van oordeel is dat voor het verleenen van zoodanig bevel geen grond bestaat, wijst hij de vordering af.
[3.] In het andere geval hoort hij, tenzij het voorafgaand verhoor van den verdachte niet kan worden afgewacht, alvorens te beslissen, dezen omtrent de vordering van den officier van justitie en kan hij te dien einde, zoo noodig onder bijvoeging van een bevel tot medebrenging, diens dagvaarding gelasten.
[4.] De verdachte is bevoegd zich bij het verhoor door een raadsman te doen bijstaan. De raadsman wordt bij het verhoor in de gelegenheid gesteld de nodige opmerkingen te maken.

Deel deze pagina met:      
Dutch bevel tot bewaring / bevel bewaring English remand in custody

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (vreemdelingenrecht) - opsluiting van een persoon die geen geldige verblijfspapieren heeft.


nadere verklaring inverzekeringstelling (IVS) / in verzekering stellen / in verzekering gesteld

tegenstelling gevangenhouding / gevangenhouden / gevangengehouden

nadere verklaring rechter-commissaris (RC) / onderzoeksrechter


Deel deze pagina met: