beding (15 of meer gevonden)

    Deutsch Klausel zur Vermeidung von Überschneidungen
    French clause visant à éviter les chevauchements
    Spanish cláusula para evitar el solapamiento
    Italian clausola per evitare sovrapposizioni
    Polish klauzula zapobiegająca kumulacji

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - beding waarin is vastgelegd dat werknemer slechts voor levensloopregeling of spaarloonregelingmag sparen. Bijv. Zoals blijkt uit een notitie van het Centraal Planbureau (CPB Memorandum nummer 85, Individueel financieel voordeel levensloopregeling, 29 december 2003) leidt het ~ tot een sterke beperking van het voordeel van de levensloopregeling, waardoor de aantrekkelijkheid van deelname aan de regeling fors wordt geschaad.Deel deze pagina met:      
    Deutsch Anti-Spekulationsklausel
    French clause anti-spéculation
    Spanish cláusula antiespeculativa
    Italian Clausola anti-speculazione
    Polish klauzula antyspekulacyjna

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - gemeentelijk beding in de koopovereenkomst van een huis, inhoudende dat indien het huis binnen (veelal) tien jaar wordt doorverkocht, een deel van de winst aan de gemeente moet worden afgedragen.


niet gelijk aan exoneratieclausules / exoneratiebedingen

nadere verklaring afdracht van winst


Deel deze pagina met:      
Dutch arbitraal beding English arbitration clause

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (arbitragerecht) - contractuele clausule of compromis waarin staat dat partijen zich verbinden een tussen hen bestaand geschil aan arbitrage te zullen onderwerpen.


hierarchische verhouding hoger institutionele arbitrage

Artikel 1020 Rv:

1Partijen kunnen bij overeenkomst geschillen die tussen hen uit een bepaalde, al dan niet uit een overeenkomst voortvloeiende, rechtsbetrekking zijn ontstaan dan wel zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage onderwerpen.
2De overeenkomst tot arbitrage, bedoeld in het eerste lid, betreft zowel het compromis waarbij de partijen zich verbinden om een tussen hen bestaand geschil aan arbitrage te onderwerpen als het arbitraal beding waarbij de partijen zich verbinden om geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage te onderwerpen.
3De overeenkomst tot arbitrage mag niet leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen welke niet ter vrije bepaling van de partijen staan.
4Bij overeenkomst kunnen tevens aan arbitrage worden onderworpen:
a.de enkele vaststelling van de hoedanigheid of van de toestand van zaken;
b.de enkele bepaling van de hoogte van een schadevergoeding of van een verschuldigde geldsom;
c.de aanvulling of wijziging van de rechtsbetrekking als bedoeld in het eerste lid.
5Onder de overeenkomst tot arbitrage wordt mede begrepen een arbitraal beding dat is opgenomen in de partijen bindende statuten of reglementen.
6Een arbitragereglement, waarnaar in een overeenkomst tot arbitrage wordt verwezen, wordt geacht deel van die overeenkomst uit te maken.


Artikel 1024 Rv:

1Het compromis bevat een aanduiding van hetgeen de partijen aan arbitrage wensen te onderwerpen.
2Door het sluiten van een compromis is de zaak aanhangig, tenzij de partijen een andere wijze van aanhangig maken zijn overeengekomen.

Deel deze pagina met:      
Dutch arbitragebeding English arbitration clause

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (arbitragerecht) - bepaling in een contract waarbij wordt overeengekomen om geschillen aan de gewone rechter te onttrekken en aan arbiters voor te leggen.Deel deze pagina met:      
    Deutsch Versicherungsklausel
    French clause d'assurance
    Spanish cláusula de seguro
    Italian clausola assicurativa
    Polish klauzula ubezpieczeniowa

goederenrecht (vermogensrecht) - beding in de (oude) hypotheekakten, inhoudende dat als het onderpand teniet gaat, de verzekeringsuitkering rechtstreeks aan de geldverstrekker wordt uitgekeerd. Die uitkering wordt uitsluitend gebruikt om de restschuld van de hypotheek af te lossen.Deel deze pagina met:      
Dutch beding / stipulatio / contractuele bedingen / contractuele clausules English stipulation / proviso

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - Latijn: clausule in een overeenkomst;artikelen of paragrafen uit een schriftelijke overeenkomst die een bepaald onderwerp tussen de contractspartijen regelen. Bijv. de geheimhouding of aansprakelijkheid.


onderdeel huurbeding

onderdeel kettingbeding

onderdeel optiebeding

83 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
    Deutsch Klausel von mehr Delkredere
    French clause de plus grande ducroire
    Spanish cláusula de más delcredere
    Italian clausola di più delcredere
    Polish klauzula największego ryzyka

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - schriftelijk beding in de agentuurovereenkomst dat beoogt de beloning van de handelsagent afhankelijk te maken van het betalingsgedrag van de door hem benaderde afnemers.


Artikel 429 Boek 7 BW:

1. De handelsagent kan zich voor verplichtingen die voor derden uit een door hem bemiddelde of afgesloten overeenkomst voortvloeien, uitsluitend schriftelijk aansprakelijk stellen.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de handelsagent krachtens een beding van delcredere slechts aansprakelijk voor de gegoedheid van de derde.
3. Hij kan zich niet aansprakelijk stellen tot een hoger bedrag dan de overeengekomen provisie, tenzij het beding betrekking heeft op een bepaalde overeenkomst of op overeenkomsten die hij zelf in naam van de principaal sluit.
4. Indien er een kennelijke wanverhouding is tussen het risico dat de handelsagent op zich heeft genomen, en de bedongen provisie, kan de rechter het bedrag waarvoor de handelsagent aansprakelijk is, matigen, voor zover dit bedrag de provisie te boven gaat. De rechter houdt met alle omstandigheden rekening, in het bijzonder met de wijze waarop de handelsagent de belangen van de principaal heeft behartigd.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Rekonstruktionsklausel
    French clause de reconstruction
    Spanish cláusula de reconstrucción
    Italian clausola di ricostruzione

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - bepaling in (brand)polis dat het verzekerde object na beschadiging of tenietgaan door brand moet worden hersteld of herbouwd


288 wvk.
Deel deze pagina met:      
Dutch beheersbeding bij hypotheek English management clause in mortgage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - bepaling in de hypotheekakte dat de hypotheekhouder na machtiging daartoe van de voorzieningenrechter bevoegd is om het verhypothekeerde goed in beheer te nemen, indien de hypotheekgever in zijn verplichtingen jegens de hypotheekhouder in ernstige mate tekortschiet; als de hypotheekgever in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van de schuldeiser en de President van de rechtbank de vereiste machtiging verleent, is de schuldeiser bevoegd het verbondene in beheer te nemen.


267 Boek 3 BW .
Deel deze pagina met:      
Dutch bestendig gebruikelijke bedingen English permanent usual terms

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - voorwaarden die een partij vaker of regelmatig gebruikt bij transacties; voorwaarden die bij bepaalde overeenkomsten regel zijn, zonder dat de wet dit voorschrijft, bijv. vervoersvoorwaarden. ~ worden geacht stilzwijgend in de overeenkomst te zijn begrepen, hoewel zij daarin niet zijn uitgedrukt.


niet gelijk aan algemene voorwaarden


Deel deze pagina met:      
Dutch bijbeding / pactum adjectum / pacta adjecta (mv) English accessory agreeement / additional coverage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - Latijn: toegevoegd beding. Beding dat is toegevoegd aan een reeds bestaande overeenkomst.Deel deze pagina met:      
Dutch boetebeding / boeteclausule English penalty clause

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - contractuele bepaling dat de partij die wanprestatie pleegt, verplicht is een bedrag te betalen of andere (bijkomende) prestatie te leveren, ongeacht of dit strekt tot schadevergoeding of aansporing tot nakoming van de overeenkomst. Bijv. ~ in het voorlopig koopcontract van een huis.


nadere verklaring toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting / wanprestatie (oneigen.)

nadere verklaring overeenkomst (ovk) / (oneigen.) contract

Artikel 91 Boek 6 BW:

Als boetebeding wordt aangemerkt ieder beding waarbij is bepaald dat de schuldenaar, indien hij in de nakoming van zijn verbintenis tekortschiet, gehouden is een geldsom of een andere prestatie te voldoen, ongeacht of zulks strekt tot vergoeding van schade of enkel tot aansporing om tot nakoming over te gaan.


Artikel 650 Boek 7 BW:

1. De werkgever kan slechts boete stellen op de overtreding van de voorschriften van de arbeidsovereenkomst, indien in de arbeidsovereenkomst de voorschriften op de overtreding waarvan boete is gesteld en het bedrag van de boete zijn vermeld.
2. De overeenkomst waarbij boete wordt bedongen, wordt schriftelijk aangegaan.
3. De overeenkomst waarbij boete is bedongen, vermeldt nauwkeurig de bestemming van de boete. Zij mogen noch onmiddellijk noch middellijk strekken tot persoonlijk voordeel van de werkgever zelf of van degene aan wie de werkgever de bevoegdheid heeft verleend om aan werknemers een boete op te leggen.
4. Iedere boete, in een overeenkomst bedongen, is op een bepaald bedrag gesteld, uitgedrukt in het geld waarin het loon in geld is vastgesteld.
5. Binnen een week mag aan de werknemer geen hoger bedrag aan gezamenlijke boetes worden opgelegd dan zijn in geld vastgesteld loon voor een halve dag. Geen afzonderlijke boete mag hoger dan dit bedrag worden gesteld.
6. Elk beding in strijd met enige bepaling van dit artikel is nietig. Echter mag, doch alleen ten aanzien van werknemers wier in geld vastgesteld loon meer bedraagt dan het voor hen geldende minimumloon bij schriftelijk aangegane overeenkomst van de bepalingen van de leden 3, 4 en 5 worden afgeweken. Is zulks geschied, dan zal de rechter steeds bevoegd zijn de boete op een kleinere som te bepalen, indien de opgelegde boete hem bovenmatig voorkomt.
7. Ondergaat het bedrag van het loon, genoemd in lid 6, wijziging, dan wordt de werking van bedingen waarbij van de leden 3, 4 en 5 is afgeweken, geschorst jegens de werknemer wiens in geld vastgesteld loon niet meer bedraagt dan het gewijzigde bedrag van het minimumloon.
8. Onder het stellen en bedingen van boete in de zin van dit artikel wordt begrepen het door de werkgever bedingen van boete als bedoeld in de artikelen 91 tot en met 94 van Boek 6.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch CIF-Klausel
    French clause CIF
    Spanish CIF clause
    Italian Clausola CIF
    Polish Klauzula CIF

transportrecht (wegvervoersrecht) - Engels: beding in een vaak internationale koopovereenkomst, waarbij de verkoper tegen de bedongen koopprijs instaat voor de kosten van het transport (Cost), de transportverzekering (Insurance) en het transportmiddel (Freight).Deel deze pagina met:      
Dutch concurrentiebeding English non-competition clause

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - schriftelijk beding tussen werkgever en werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van het dienstverband op zekere wijze werkzaam te zijn.


nadere verklaring beding / stipulatio / contractuele bedingen / contractuele clausules

nadere verklaring boetebeding / boeteclausule

tegenstelling geheimhoudingsovereenkomst / geheimhoudingsverklaring

onderdeel relatiebeding

Artikel 653 Boek 7 BW:

1. Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig, indien de werkgever dit schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer.
2. De rechter kan zulk een beding geheel of gedeeltelijk vernietigen op grond dat, in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld.
3. Aan een beding als bedoeld in lid 1 kan de werkgever geen rechten ontlenen, indien hij wegens de wijze waarop de overeenkomst is geëindigd, schadeplichtig is.
4. Indien een beding als bedoeld in lid 1 de werknemer in belangrijke mate belemmert om anders dan in dienst van de werkgever werkzaam te zijn, kan de rechter steeds bepalen dat de werkgever voor de duur van de beperking aan de werknemer een vergoeding moet betalen. De rechter stelt de hoogte van deze vergoeding met het oog op de omstandigheden van het geval naar billijkheid vast; hij kan toestaan dat de vergoeding op de door hem te bepalen wijze in termijnen wordt betaald. De vergoeding is niet verschuldigd, indien de werknemer wegens de wijze waarop de overeenkomst is geëindigd, schadeplichtig is.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Drittklausel / Klausel zugunsten eines Dritten
    French clause de tiers / clause au profit d'un tiers
    Spanish cláusula de tercero / cláusula en beneficio de un tercero
    Italian clausola di terzi / clausola a favore di terzi

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - beding in een overeenkomst dat een derde het recht geeft om de prestatie van één van de partijen te vorderen of op andere wijze jegens één van hen een beroep op de overeenkomst te doen.


nadere verklaring beding / stipulatio / contractuele bedingen / contractuele clausules

24 Boek 3 BW.

Artikel 253 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst schept voor een derde het recht een prestatie van een der partijen te vorderen of op andere wijze jegens een van hen een beroep op de overeenkomst te doen, indien de overeenkomst een beding van die strekking inhoudt en de derde dit beding aanvaardt.
2Tot de aanvaarding kan het beding door degene die het heeft gemaakt, worden herroepen.
3Een aanvaarding of herroeping van het beding geschiedt door een verklaring, gericht tot een van de beide andere betrokkenen.
4Is het beding onherroepelijk en jegens de derde om niet gemaakt, dan geldt het als aanvaard, indien het ter kennis van de derde is gekomen en door deze niet onverwijld is afgewezen.

Deel deze pagina met:      
...