actie (15 of meer gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


rechtswetenschap (rechtsfilosofie) - proces van de rechtsvorming en rechtstoepassing, waarbij nieuwe kenmerken van een hoger abstractieniveau worden toegevoegd.

nadere verklaring ratio decidendi


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


rechtswetenschap (rechtsfilosofie) - intellectueel vermogen om uit een groot, concreet feitencomplex het kernachtig, relevante gedeelte te kunnen halen (abstraheren).


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - vorderingsrecht, in rechte afdwingbaar recht; bewijs van een zodanig recht, aandeel; vordering in rechte, rechtsvordering, proces (van de zijde van de eiser bezien).


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - gerechtelijke stappen ondernemen. Bijv. ~ op grond van onrechtmatige daad.

nadere verklaring rechtsvordering

nadere verklaring berusting / berusten / berust

nadere verklaring onrechtmatige daad (OD)

Artikel 162 Boek 6 BW:

1Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - rechtsvordering tegen een persoon die zich zonder grond ten koste van een ander bevoordeeld heeft, en wel in die gevallen waarin geen wettelijke bepaling uitkomst biedt.

onderdeel Ongegronde verrijking

onderdeel ongerechtvaardigde verrijking


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


ondernemingsrecht (vennootschapsrecht) - het actief (of de activa) van een boedel, een vermogen, de baten, de bezittingen en de inschulden.

tegenstelling passiva


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht (politiek) - actieve deelname van de bevolking op sociaal, cultureel, economisch en politiek vlak.

onderdeel verkiezing / verkiezen / verkozen

onderdeel aanhouding / aanhouden / aangehouden


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht (politiek) - recht om te mogen kiezen. Bijv. bij gemeentelijke of nationale verkiezingen, maar ook bij de samenstelling van ondernemingsraden.

tegenstelling passief kiesrecht

nadere verklaring verkiezing / verkiezen / verkozen

Artikel B1 kw:

1. De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden gekozen door degenen die op de dag van de kandidaatstelling Nederlander zijn en op de dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, met uitzondering van degenen die op de dag van de kandidaatstelling hun werkelijke woonplaats hebben in de Nederlandse Antillen of Aruba.
2. Deze uitzondering geldt niet voor:
a. de Nederlander die gedurende ten minste tien jaren ingezetene van Nederland is geweest;
b. de Nederlander die in Nederlandse openbare dienst in de Nederlandse Antillen of Aruba werkzaam is, alsmede zijn Nederlandse echtgenoot, geregistreerde partner of levensgezel en kinderen, voor zover dezen met hem een gemeenschappelijke huishouding voeren.


Artikel 6 Wor:

1. Een ondernemingsraad bestaat uit leden die door de in de onderneming werkzame personen rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. Hun aantal bedraagt in een onderneming
met minder dan 50 personen 3 leden;
met 50 tot 100 personen 5 leden;
met 100 tot 200 personen 7 leden;
met 200 tot 400 personen 9 leden;
met 400 tot 600 personen 11 leden;
met 600 tot 1000 personen 13 leden;
met 1000 tot 2000 personen 15 leden;
en zo vervolgens bij elk volgend duizendtal personen 2 leden meer, tot ten hoogste 25 leden.
De ondernemingsraad kan met toestemming van de ondernemer in zijn reglement zowel een afwijkend aantal leden vaststellen, als bepalen dat voor een of meer leden van de ondernemingsraad een plaatsvervanger wordt gekozen. Een plaatsvervangend ondernemingsraadslid heeft dezelfde rechten en verplichtingen als het lid dat hij vervangt.
2. Kiesgerechtigd zijn de personen die gedurende ten minste 6 maanden in de onderneming werkzaam zijn geweest.
3. Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad zijn de personen die gedurende ten minste een jaar in de onderneming werkzaam zijn geweest.
4. De ondernemer en de ondernemingsraad kunnen, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming, gezamenlijk een of meer groepen van personen die anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst met de ondernemer, dan wel krachtens publiekrechtelijke aanstelling regelmatig in de onderneming arbeid verrichten, aanmerken als in de onderneming werkzame personen, dan wel een of meer groepen van die personen niet langer aanmerken als in de onderneming werkzame personen. Komen de ondernemer en de ondernemingsraad niet tot overeenstemming, dan kan ieder van hen een beslissing van de kantonrechter vragen.
5. De ondernemingsraad kan in zijn reglement afwijken van hetgeen in het tweede en derde lid van dit artikel ten aanzien van de diensttijd is bepaald indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming.
6. Tijdens een zittingsperiode van de ondernemingsraad kan geen wijziging worden gebracht in het aantal leden van de raad op grond van vermeerdering of vermindering van het aantal in de onderneming werkzame personen.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch aktivitätsprinzip der nationalität
    French principe actif de la nationalité
    Spanish principio activo de nacionalidad
    Italian principio attivo di nazionalità
    Polish aktywna zasada obywatelstwainternationaal recht (internationaal privaatrecht) - een van de drie rechtsgronden voor rechtsmacht in Nederland. De wetten betreffende de rechten, de staat en de bevoegdheid van personen verbinden de Nederlanders, ook als zij zich buiten Nederland bevinden; beginsel dat het recht van een persoon wordt bepaald door het land van zijn nationaliteit of afkomst.

Artikel 6 wet ab:

De wetten betreffende de regten, den staat en de bevoegheid der personen, verbinden de Nederlanders, ook wanneer zij zich buiten ãs lands bevinden.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - recht waarin de rechtsbetrekkingen die ontstaan door het voeren van een burgerlijk proces worden geregeld.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


rechtswetenschap (algemeen) - gemeenschap van vorderingsrecht; als met een schuldenaar is overeengekomen dat twee of meer personen als schuldeiser de prestatie van hem voor het geheel kunnen vorderen, zodanig dat de voldoening aan één van hen bevrijdend is.

nadere verklaring gemeenschap van vorderingsrechten

tegenstelling hoofdelijke aansprakelijkheid

Artikel 16 Boek 6 BW:

Wanneer met de schuldenaar is overeengekomen dat twee of meer personen als schuldeiser de prestatie van hem voor het geheel kunnen vorderen, des dat de voldoening aan de een hem ook jegens de anderen bevrijdt, doch in de onderlinge verhouding van die personen de prestatie niet aan hen allen gezamenlijk toekomt, zijn op hun rechtsverhouding jegens de schuldenaar de in geval van gemeenschap geldende regels van overeenkomstige toepassing.
Afdeling 4. Alternatieve verbintenissen

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - wettelijke mogelijkheid dat een schuldeiser een prestatie (meestal betaling van een geldsom) van meerdere hoofdelijke schuldenaren mag vragen (zie passieve hoofdelijkheid).


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - vervanging van de crediteur.

tegenstelling schuldoverneming / delegatie / passieve novatie / debiteursvervanging


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - bedoelt uit te sluiten schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan en onverschillig of zij zich in of buiten het in de polis genoemde complex heeft voorgedaan.


Deel deze pagina met:      
    Deutsch Hauptrefinanzierungsgeschäfte
    French opérations principales de refinancement
    Spanish operaciones principales de financiación con arreglo al derecho de sociedades (derecho financiero)".
    Italian operazioni di rifinanziamento principale
    Polish główne operacje refinansowaniaondernemingsrecht (financieel recht) - ~ vormen de belangrijkste openmarkttransacties van het ESCB en vervullen een sleutelrol bij het sturen van de geldmarktrente, het beheersen van de liquiditeitsverhoudingen in de markt en het afgeven van signalen omtrent de koers van het monetaire beleid. (bron: DNB)


Deel deze pagina met:      
...

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.4036 seconds.