NL
NLactie


Verklaring:
abstractie / abstraheren / geabstraheerd: Eng.: abstraction: rechtsfilosofie - proces van de rechtsvorming en rechtstoepassing, waarbij nieuwe kenmerken van een hoger abstractieniveau worden toegevoegd. nadere verklaring ratio decidendi

abstractievermogen: Eng.: powers of abstraction: rechtsfilosofie - intellectueel vermogen om uit een groot, concreet feitencomplex het kernachtig, relevante gedeelte te kunnen halen (abstraheren).

actie: vermogensrecht - vorderingsrecht, in rechte afdwingbaar recht; bewijs van een zodanig recht, aandeel; vordering in rechte, rechtsvordering, proces (van de zijde van de eiser bezien).

actie / ageren / geageerd: Eng.: bring an action against: burgerlijk procesrecht - gerechtelijke stappen ondernemen. Bijv. ~ op grond van onrechtmatige daad. nadere verklaring rechtsvordering nadere verklaring berusting / berusten / berust nadere verklaring onrechtmatige daad (OD)
wet- en regelgeving Art. 162 Boek 6 BW

actie uit baattrekking: rechtsgeschiedenis - rechtsvordering tegen een persoon die zich zonder grond ten koste van een ander bevoordeeld heeft, en wel in die gevallen waarin geen wettelijke bepaling uitkomst biedt. onderdeel Ongegronde verrijking onderdeel ongerechtvaardigde verrijking

actief: vennootschapsrecht - het actief (of de activa) van een boedel, een vermogen, de baten, de bezittingen en de inschulden. tegenstelling passiva

actief burgerschap: Eng.: active citizenship: politiek - actieve deelname van de bevolking op sociaal, cultureel, economisch en politiek vlak. onderdeel verkiezing / verkiezen / verkozen onderdeel aanhouding / aanhouden / aangehouden

actief kiesrecht: Eng.: right to vote: politiek - recht om te mogen kiezen. Bijv. bij gemeentelijke of nationale verkiezingen, maar ook bij de samenstelling van ondernemingsraden. tegenstelling passief kiesrecht nadere verklaring verkiezing / verkiezen / verkozen
wet- en regelgeving Art. B1 kw, Art. 6 Wor

actief nationaliteitsbeginsel / personaliteitsbeginsel: Eng.: active principle of nationality: internationaal privaatrecht - een van de drie rechtsgronden voor rechtsmacht in Nederland. De wetten betreffende de rechten, de staat en de bevoegdheid van personen verbinden de Nederlanders, ook als zij zich buiten Nederland bevinden; beginsel dat het recht van een persoon wordt bepaald door het land van zijn nationaliteit of afkomst.
wet- en regelgeving Art. 6 wet ab

actiënrecht: burgerlijk procesrecht - recht waarin de rechtsbetrekkingen die ontstaan door het voeren van een burgerlijk proces worden geregeld.

actieve hoofdelijkheid: Eng.: joint and several liability / anyone being entitled to claim full payment / plurality of creditors / solidary right: burgerlijk recht - gemeenschap van vorderingsrecht; als met een schuldenaar is overeengekomen dat twee of meer personen als schuldeiser de prestatie van hem voor het geheel kunnen vorderen, zodanig dat de voldoening aan één van hen bevrijdend is. nadere verklaring gemeenschap van vorderingsrechten tegenstelling hoofdelijke aansprakelijkheid
wet- en regelgeving Art. 16 Boek 6 BW

actieve hoofdelijkheid: Eng.: joint and several liability / anyone being entitled to claim full payment / plurality of creditors / solidary right: vermogensrecht - wettelijke mogelijkheid dat een schuldeiser een prestatie (meestal betaling van een geldsom) van meerdere hoofdelijke schuldenaren mag vragen (zie passieve hoofdelijkheid).

actieve novatie : Eng.: active renewal: overeenkomstenrecht - vervanging van de crediteur. tegenstelling schuldoverneming / delegatie / passieve novatie / debiteursvervanging

atoomreactieclausule: verzekeringsrecht - bedoelt uit te sluiten schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan en onverschillig of zij zich in of buiten het in de polis genoemde complex heeft voorgedaan.

basisherfinancieringstransacties: bankrecht - ~ vormen de belangrijkste openmarkttransacties van het ESCB en vervullen een sleutelrol bij het sturen van de geldmarktrente, het beheersen van de liquiditeitsverhoudingen in de markt en het afgeven van signalen omtrent de koers van het monetaire beleid. (bron: DNB)

...


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"