last (15 of meer gevonden)

Dutch aangifte bij aangiftebelastingen English tax return

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - opgave van vermogen en inkomsten om de belastingdienst in staat te stellen de te betalen belasting te bepalen.


nadere verklaring recht van voorrang

nadere verklaring bodembeslag

nadere verklaring fiscus / belastingdienst

Artikel 10 Awr:

1. Met betrekking tot belastingen welke ingevolge de belastingwet op aangifte moeten worden voldaan of afgedragen, wordt de aangifte gedaan bij de inspecteur of de ontvanger die is vermeld in de uitnodiging tot het doen van aangifte.
2. Heeft de aangifte betrekking op een tijdvak, dan wordt zij gedaan binnen een door de inspecteur gestelde termijn van ten minste een maand na het einde van het tijdvak. Heeft de aangifte niet betrekking op een tijdvak, dan wordt zij gedaan binnen een door de inspecteur gestelde termijn van ten minste een maand.
3. De inspecteur kan onder door hem te stellen voorwaarden uitstel van het doen van aangifte verlenen.

Deel deze pagina met:      
Dutch aangiftebelasting English taxes payable upon filing a tax form

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - belastingen welke ingevolge de belastingwet bij wege van aanslag worden geheven.


onderdeel fiscus / belastingdienst

onderdeel vennootschapsbelasting (VPB)

nadere verklaring belastingaanslag

Artikel 6 AWR:

1. Met betrekking tot belastingen welke ingevolge de belastingwet bij wege van aanslag worden geheven, dan wel op aangifte worden voldaan of afgedragen, kan de inspecteur degene die naar zijn mening vermoedelijk belastingplichtig of inhoudingsplichtig is uitnodigen tot het doen van aangifte. Worden door de belastingwet aangelegenheden van een derde aangemerkt als aangelegenheden van degene die vermoedelijk belastingplichtig of inhoudingsplichtig is, dan kan de inspecteur ook die derde uitnodigen tot het doen van aangifte. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop het uitnodigen tot het doen van aangifte geschiedt.
2. Degene die een daartoe strekkend verzoek bij de inspecteur indient, wordt in elk geval uitgenodigd tot het doen van aangifte.
3. Bij ministeriële regeling kan degene, die in de daarbij omschreven omstandigheden verkeert, worden verplicht om binnen een te stellen termijn om uitnodiging tot het doen van aangifte te verzoeken.


Artikel 11 AWR:

1. De aanslag wordt vastgesteld door de inspecteur.
2. De inspecteur kan bij het vaststellen van de aanslag van de aangifte afwijken, zomede de aanslag ambtshalve vaststellen.
3. De bevoegdheid tot het vaststellen van de aanslag vervalt door verloop van drie jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Indien voor het doen van aangifte uitstel is verleend, wordt deze termijn met de duur van dit uitstel verlengd.
4. Voor de toepassing van het derde lid wordt belastingschuld, waarvan de grootte eerst kan worden vastgesteld na afloop van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven, geacht te zijn ontstaan op het tijdstip waarop dat tijdvak eindigt.

Deel deze pagina met:      
Dutch aanhouding op last van hoger hand

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - onttrekking van schepen en/of goederen aan de rechtmatige eigenaren op gezag van de overheid. Anders dan bij neming was beroving van de eigenaar niet het doel. ~ viel tot 2006 onder het begrip molest, inbeslagneming, neming en verbeurdverklaring.


Artikel 647 Wvk:

[1.] In eene verzekering onder het beding vrij van molest, is de verzekeraar bevrijd, zoodra het verzekerd voorwerp vergaat of bederft, door geweld, neming, kaperij, zeerooverij, aanhouding op last van hooger hand, verklaring van oorlog en represailles.
[2.] De verzekering vervalt, zoodra het verzekerde door het molest wordt opgehouden of van den koers gebragt.
[3.] Alles behoudens de verpligting van den verzekeraar, om de schade te voldoen, welke vóór het molest heeft plaats gehad.

Deel deze pagina met:      
Dutch aanslag / belastingaanslag English taks assessment

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - vaststelling van belasting door de belastingdienst en mededeling daarvan aan de belastingplichtige.


nadere verklaring fiscus


Deel deze pagina met:      
Dutch accijns / (mv.) accijnzen / verbruiksbelasting English excise duty

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - kostprijsverhogende belasting die de overheid heft op zaken waarvan zij het gebruik probeert af te remmen, zoals tabak, alcohol en benzine. Verbruiksbelasting door het Rijk geheven krachtens bijzondere wetten.Deel deze pagina met:      
Dutch administratieve rechtspraak in belastingzaken

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - De belastingplichtige die niet akkoord gaat met de beschikking van een inspecteur van belastingen op zijn bezwaarschrift tegen de aanslag, kan een beslissing uitlokken van deze belastingkamer.Deel deze pagina met:      
Dutch afdrachtbelasting English tax allocations by a third party

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - in de gevallen waarin de belastingwet afdracht van in een tijdvak ingehouden belasting op aangifte voorschrijft, is de belastingplichtige, onderscheidenlijk de inhoudingsplichtige, gehouden de belasting binnen één maand na het einde van dat tijdvak overeenkomstig de aangifte aan de ontvanger te betalen.


Artikel 19 AWR:

1. In de gevallen waarin de belastingwet voldoening van in een tijdvak verschuldigd geworden of afdracht van in een tijdvak ingehouden belasting op aangifte voorschrijft, is de belastingplichtige, onderscheidenlijk de inhoudingsplichtige, gehouden de belasting binnen één maand na het einde van dat tijdvak overeenkomstig de aangifte aan de ontvanger te betalen.
2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld:
a. met betrekking tot het tijdvak waarover de belasting moet worden betaald, waarbij tevens regels kunnen worden gesteld volgens welke in de loop van dat tijdvak één of meer voorlopige betalingen moeten worden gedaan;
b. krachtens welke door de inspecteur aan de belastingplichtige, onderscheidenlijk de inhoudingsplichtige, uitstel wordt verleend voor de voldoening van in een tijdvak verschuldigd geworden belasting of de afdracht van in een tijdvak ingehouden belasting, indien met betrekking tot dat tijdvak dan wel een tijdvak dat is geëindigd vóór of tegelijk met dat tijdvak een verzoek om teruggaaf van belasting is ingediend.
3. In de niet in het eerste lid bedoelde gevallen waarin de belastingwet voldoening of afdracht van belasting op aangifte voorschrijft, is de belastingplichtige, onderscheidenlijk de inhoudingsplichtige, gehouden de belasting overeenkomstig de aangifte aan de ontvanger te betalen binnen één maand na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan.
4. Indien voor het doen van aangifte uitstel is verleend, wordt de in het eerste en in het derde lid genoemde termijn van één maand met de duur van dit uitstel verlengd.
5. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en in het derde lid gestelde termijn van één maand.

Deel deze pagina met:      
Dutch Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR) English Dutch General Tax Act

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - wet van 2 juli 1959, houdende regelen met betrekking tot aangifte en heffing rijksbelastingen.


hierarchische verhouding hoger Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) / (oneigen.) Wet Ruimtelijke Ordening


icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Artikel 6 Awr:

1. Met betrekking tot belastingen welke ingevolge de belastingwet bij wege van aanslag worden geheven, dan wel op aangifte worden voldaan of afgedragen, kan de inspecteur degene die naar zijn mening vermoedelijk belastingplichtig of inhoudingsplichtig is uitnodigen tot het doen van aangifte. Worden door de belastingwet aangelegenheden van een derde aangemerkt als aangelegenheden van degene die vermoedelijk belastingplichtig of inhoudingsplichtig is, dan kan de inspecteur ook die derde uitnodigen tot het doen van aangifte. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop het uitnodigen tot het doen van aangifte geschiedt.
2. Degene die een daartoe strekkend verzoek bij de inspecteur indient, wordt in elk geval uitgenodigd tot het doen van aangifte.
3. Bij ministeriële regeling kan degene, die in de daarbij omschreven omstandigheden verkeert, worden verplicht om binnen een te stellen termijn om uitnodiging tot het doen van aangifte te verzoeken.


Artikel 11 Awr:

1. De aanslag wordt vastgesteld door de inspecteur.
2. De inspecteur kan bij het vaststellen van de aanslag van de aangifte afwijken, zomede de aanslag ambtshalve vaststellen.
3. De bevoegdheid tot het vaststellen van de aanslag vervalt door verloop van drie jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Indien voor het doen van aangifte uitstel is verleend, wordt deze termijn met de duur van dit uitstel verlengd.
4. Voor de toepassing van het derde lid wordt belastingschuld, waarvan de grootte eerst kan worden vastgesteld na afloop van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven, geacht te zijn ontstaan op het tijdstip waarop dat tijdvak eindigt.

Deel deze pagina met:      
Dutch alternatieve tenlastelegging English alternative indictment

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - veel voorkomende vorm, waarbij aan de verdachte verschillende strafbare feiten worden verweten, waarbij meestal het zwaarste feit voorop staat. Voor het geval dat feit niet bewezen kan worden, wordt subsidiair een minder ernstig feit tenlastegelegd. Bijv. moord, subsidiair doodslag, meer subsidiair dood door schuld; tenlastelegging waarin de verdachte ervan wordt beschuldigd dat hij het ene of het andere misdrijf heeft begaan.


tegenstelling cumulatieve tenlastelegging


icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Deel deze pagina met:      
Dutch assurantiebelasting English insurance tax

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - belasting ter zake van verzekeringen waarvan het risico in Nederland is gelegen en ter zake van daarmee samenhangende diensten (Wet op belastingen van Rechtsverkeer).


20 WBR.
Deel deze pagina met:      
Dutch baatbelasting English capital levy

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - gemeentelijke belasting ter zake in die gemeente gelegen onroerende zaken die gebaat zijn door gemeentelijke voorzieningen.


Artikel 222 Gemw:

1. Ter zake van de in een bepaald gedeelte van de gemeente gelegen onroerende zaak die gebaat is door voorzieningen die tot stand worden of zijn gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur, kan van degenen die van die onroerende zaak het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, een baatbelasting worden geheven, waarbij de aan de voorzieningen verbonden lasten geheel of gedeeltelijk worden omgeslagen. Indien de aan de voorzieningen verbonden lasten ter zake van een onroerende zaak krachtens overeenkomst zijn of worden voldaan, wordt de baatbelasting ter zake van die onroerende zaak niet geheven.
2. Voordat met het treffen van voorzieningen wordt aangevangen, wordt door de raad besloten in welke mate de aan die voorzieningen verbonden lasten door middel van een baatbelasting zullen worden verhaald. Een besluit als bedoeld in de eerste volzin bevat een aanduiding van het gebied waarbinnen de gebate onroerende zaak is gelegen. Het besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 139.
3. Of een onroerende zaak is gebaat wordt beoordeeld naar de toestand op een in de belastingverordening te bepalen tijdstip, dat is gelegen uiterlijk een jaar nadat de voorzieningen geheel zijn voltooid.
4. Tot invoering van de belasting wordt besloten uiterlijk twee jaren nadat de voorzieningen geheel zijn voltooid.
5. De belasting wordt ineens geheven, met dien verstande dat de belasting op verzoek van de belastingplichtige in de vorm van een jaarlijkse belasting wordt geheven gedurende ten hoogste dertig jaren, een en ander volgens in de verordening vast te stellen regelen.


Artikel 281 gemw:

Het gemeentebestuur neemt opnieuw een besluit omtrent het onderwerp van het vernietigde besluit, waarbij met het koninklijk besluit wordt rekening gehouden.

Deel deze pagina met:      
Dutch baten-lastenstelsel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (politiek) - stelsel waarbij uitgaven en ontvangsten worden toegerekend aan het tijdvak waarin het verbruik van goederen en diensten plaatsvindt en de baten ontstaan. Het ~ maakt het mogelijk om de integrale kosten en opbrengsten af te leiden uit de administratie en leidt daarmee tot een doelmatiger beheer.Deel deze pagina met:      
Dutch belastbaar bedrag / zuivere inkomsten

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - inkomsten na aftrek van de aftrekposten. Op dit bedrag zijn tarieven en vrijstellingen van toepassing, afhankelijk van de soort belasting. Bijv. op inkomen, vermogen of schenkingen.


niet gelijk aan belastbaar inkomen

2.10 wet IB 2001.
Deel deze pagina met:      
Dutch belastbaar inkomen English taxable income

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - inkomen dat uit dienstbetrekking of onderneming is verworven en waarover de fiscus belasting heft. Op het ~ mag een belastingvrije som in mindering worden gebracht.


niet gelijk aan belastbare som

niet gelijk aan belastbaar bedrag / zuivere inkomsten

2.4 wet IB 2001.
Deel deze pagina met:      
Dutch belastbare goederen English dutiable goods

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - zaken die aan belasting zijn onderworpen.Deel deze pagina met:      
...