fiscus (2 gevonden)

Dutch bodemrecht van de fiscus

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - voorrecht van de fiscus om bij voorrang verhaal te nemen op de roerende zaken die hij aantreft in de woon- of bedrijfsruimte van de schuldenaar of belasting- of premieplichtige.


nadere verklaring recht van voorrang

tegenstelling voorrecht / privilege / (mv.) voorrechten / privileges

onderdeel bodembeslag

Artikel 22 iw 1990:

1. Derden die geheel of gedeeltelijk recht menen te hebben op roerende zaken waarop ter zake van een belastingschuld beslag is gelegd, kunnen een beroepschrift richten tot de directeur, mits zulks doende vóór de verkoop en uiterlijk binnen zeven dagen, te rekenen van de dag der beslaglegging. Het beroepschrift wordt ingediend bij de ontvanger, tegen een door deze af te geven ontvangbewijs. De directeur neemt zo spoedig mogelijk een beslissing. De verkoop mag niet plaats hebben, dan acht dagen na de betekening van die beslissing aan de reclamant en aan degene tegen wie het beslag is gelegd, met nadere bepaling van de dag van verkoop.
2. Door het indienen van een beroepschrift op de voet van het eerste lid, verliest de belanghebbende niet het recht om zijn verzet voor de burgerlijke rechter te brengen.
3. Behoudens in het geval dat er een recht van terugvordering bestaat jegens degene die een zaak onrechtmatig of van een onbevoegde heeft verkregen, kunnen derden echter nimmer verzet in rechte doen tegen de beslaglegging ter zake van naheffingsaanslagen in:
a. de loonbelasting ten laste van inhoudingsplichtigen met uitzondering van naheffingsaanslagen ter zake van huispersoneel;
b. de omzetbelasting, alsmede de belasting van personenautoĆ£s en motorrijwielen ten laste van een ander dan degene op wiens naam het kenteken is gesteld;
c. de accijns;
d. de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruimtabak en snuiftabak;
e. de in artikel 1 van de Wet belastingen op milieugrondslag genoemde belastingen;
f. de dividendbelasting;
g. de kansspelbelasting ten laste van inhoudingsplichtigen;
h. de assurantiebelasting; en
i. de beursbelasting, alsmede tegen de beslaglegging ter zake van:
- uitnodigingen tot betaling; en
- ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikkingen inzake heffingsrente, inzake bestuurlijke boeten die worden opgelegd in verband met vorenbedoelde naheffingsaanslagen, inzake bestuurlijke boeten als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Douanewet, inzake compenserende rente of inzake kosten van ambtelijke werkzaamheden, indien de ingeoogste of nog niet ingeoogste vruchten, of roerende zaken tot stoffering van een huis of landhoef, of tot bebouwing of gebruik van het land, zich tijdens de beslaglegging op de bodem van de belastingschuldige bevinden.

Deel deze pagina met:      
Dutch fiscus / belastingdienst English tax authorities

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de heffing, controle en inning van rijksbelastingen, en de opsporing van fiscale fraude. De ~ verricht ook overige taken voor derden zoals de vermogenstoets individuele huursubsidie, de ruil- en herverkavelingsrente en de dwanginvordering voor een aantal instanties. Naast de douane- en accijnswetgeving voert de ~ (met de douane) voor andere departementen wetgeving uit op economisch-, gezondheids-, milieu- en veiligheidsterrein. De Belastingdienst-ECD (ECD: Economische Controle Dienst) voert voor derden handhavingstaken uit mbt. economische ordening, financiƫle integriteit en goederenbewegingen. Vorderingen van de ~ hebben zeer hoge preferentie. De ~ kan bodembeslag leggen.


nadere verklaring bodembeslag

nadere verklaring eigendomsvoorbehoud

tegenstelling fiscalist


Deel deze pagina met: