wissel (11 gevonden)

Dutch acceptatie van een wissel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- verklaring van de betrokkene om de op zijn naam gestelde wissel op de vervaldag te voldoen. Door deze acceptatie wordt de betrokkene acceptant. De ~ vindt plaats door een verklaring op de wissel, de handtekening van de betrokkene op de voorzijde van het stuk is voldoende. Van non-acceptatie wordt protest opgemaakt.Deel deze pagina met:      
Dutch afwisselende voogdij English alternating custody

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - de kinderen wonen afwisselend bij hun vader en hun moeder.Deel deze pagina met:      
Dutch dagwissel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - wissel die pas op een bepaalde dag opeisbaar wordt. Die dag staat in de wissel vermeld.Deel deze pagina met:      
Dutch effectieve wisselkoersen (nominaal en reëel)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - in hun nominale versie bestaan effectieve wisselkoersen uit een gewogen gemiddelde van diverse bilaterale wisselkoersen. Reële effectieve wisselkoersen zijn nominale effectieve wisselkoersen, die gedefleerd zijn voor verschillen in inflatie, loonkosten, exportprijzen of andere prijsmaatstaven. Deze wisselkoersen zijn een maatstaf voor het concurrentievermogen van een land. De meest gebruikte maatstaven van effectieve wisselkoersen hanteren de gegevens voor de buitenlandse handel. (bron: DNB)


Artikel 60 Wvk:

[1.] Uit de handelingen en afspraken, ter beurze gesloten, worden opgemaakt de bepaling van den wisselkoers, de prijs der koopmanschappen, der assurantien, der zeevrachten, der kosten van vervoer te water en te lande, der binnen- en buitenlandsche obligatien, fondsen en andere papieren, die voor bepaling van koers vatbaar zijn.

Deel deze pagina met:      
Dutch gegevensuitwisseling / informatie-uitwisseling English exchange of information

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

informatierecht (privacyrecht) - verstrekking van (persoons)gegevens van een (semi-)overheidsinstantie aan een andere (semi-)overheidsinstantie. Bijv. naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten op het World Trade Center en het Pentagon heeft de Nederlandse regering een actieplan opgesteld inzake terrorismebestrijding en veiligheid. In dit actieplan wordt een aantal door de regering in gang gezette maatregelen op het terrein van terrorismebestrijding beschreven. Verbetering en intensivering van ~ tussen verschillende onderdelen binnen de overheid ter voorkoming en bestrijding van terroristische misdrijven vormt hierbij een terugkerend onderwerp. (2003)


Artikel 121 ABW:

1. Ieder is verplicht desgevraagd en bevoegd uit eigen beweging aan burgemeester en wethouders kosteloos opgaven en inlichtingen te verstrekken omtrent feiten en omstandigheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet ten opzichte van een persoon te wiens behoeve bijstand is gevraagd of wordt verleend en die in zijn dienst dan wel te zijnen behoeve werkt of heeft gewerkt. De verplichting strekt zich mede uit tot de inkomsten van een persoon van wie kosten van bijstand ingevolge hoofdstuk VI worden of kunnen worden teruggevorderd of op wie kosten van bijstand ingevolge hoofdstuk VII worden of kunnen worden verhaald.
2. De opgaven en inlichtingen moeten desgevraagd schriftelijk, of in een andere vorm die redelijkerwijs kan worden verlangd, binnen een door burgemeester en wethouders schriftelijk te stellen termijn worden verstrekt.


6a Participatiewet.
Deel deze pagina met:      
Dutch herwissel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - nieuwe wisselbrief gemaakt door een persoon die regres kan uitoefenen vanwege non-acceptatie of non-betaling. Een ~ wordt getrokken op een van de wisselschuldenaren.


Artikel 151 WvK:

[1.] Ieder, die een recht van regres kan uitoefenen, kan, tenzij het tegendeel bedongen is, zich de vergoeding bezorgen door middel van een nieuwen wisselbrief (herwissel), getrokken op zicht op éénen van degenen, die tegenover hem regresplichtig zijn en betaalbaar te diens woonplaats.
[2.] De herwissel omvat, behalve de bedragen in de artikelen 147 en 148 aangegeven, de bedragen van provisie en het zegel van den herwissel.
[3.] Indien de herwissel door den houder is getrokken, wordt het bedrag bepaald volgens den koers van eenen zichtwissel, getrokken van de plaats, waar de oorspronkelijke wisselbrief betaalbaar was, op de woonplaats van den regresplichtige. Indien de herwissel is getrokken door eenen endossant, wordt het bedrag bepaald volgens den koers van eenen zichtwissel, getrokken van de woonplaats van den trekker van den herwissel op de woonplaats van den regresplichtige.

Deel deze pagina met:      
Dutch incassocheque / incassowissel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (zakelijke rechten) - bewijs van lastgeving die een blote opdracht tot inning inhoudt. Bijv. 'ter incasso'. Met de ~ kan de lasthebber het geld incasseren bij de schuldenaar. De schuldenaar kan slechts de verweermiddelen inroepen die hij tegen de lastgever (trekker) ook kan inroepen.


Artikel 102a Wvk:

[1.] Wanneer de trekker op den wisselbrief de vermelding "waarde ter incasseering", "ter incasso", "in lastgeving", of eenige andere vermelding met zich brengend een bloote opdracht tot inning, heeft geplaatst, kan de nemer alle uit den wisselbrief voortvloeiende rechten uitoefenen, maar hij kan dezen niet anders endosseeren dan bijwege van lastgeving.
[2.] Bij een zoodanigen wisselbrief kunnen de wisselschuldenaren aan den houder slechts de verweermiddelen tegenwerpen, welke aan den trekker zouden kunnen worden tegengeworpen.
[3.] De opdracht, vervat in een incasso-wisselbrief, eindigt niet door den dood of de latere onbekwaamheid van den lastgever.


Artikel 183a Wvk:

[1.] Wanneer de trekker op de chÌque de vermelding "waarde ter incasseering", "ter incasso", "in lastgeving" of eenige andere vermelding, met zich brengend een bloote opdracht tot inning, heeft geplaatst, kan de nemer alle uit de chÌque voortvloeiende rechten uitoefenen, maar hij kan deze niet anders overdragen dan bijwege van lastgeving.
[2.] Bij een zoodanige chÌque kunnen de chÌqueschuldenaren aan den houder slechts de verweermiddelen tegenwerpen, welke aan den trekker zouden kunnen worden tegengeworpen.
[3.] De opdracht, vervat in een incasso-chÌque, eindigt niet door dood of latere onbekwaamheid van den lastgever.

Deel deze pagina met:      
Dutch nazichtwissel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - waardepapier waarbij de ondertekenaar een andere persoon opdracht geeft om een bepaalde geldsom te betalen aan een derde of aan de ondertekende zelf onder bepaalde voorwaarden. De wissel mag niet voor de termijn van betaling aangeboden worden.


onderdeel wissel


Deel deze pagina met:      
Dutch recht van de dertiende penning / handwissel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vastgoedrecht) - opslagpercentage van 7,7% (dertiende deel) van de koopprijs, dat de kopers van grond in Vinkeveen, Abcoude en omstreken betalen aan de oorspronkelijke eigenaren van die grond. Op grond van een wet uit 1984 vervalt het ~ per 1 januari 2015. Het ~ dateert uit de Middeleeuwen.Deel deze pagina met:      
Dutch wissel / wisselbrief English bill of exchange

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - onvoorwaardelijke schriftelijke opdracht van een schuldeiser aan een schuldenaar om een bepaald bedrag op een bepaalde tijd en plaats aan een in de opdracht genoemde persoon te betalen; waardepapier waarin een opdrachtgever (de trekker) aan een derde opdracht geeft een geldsom of diens order te betalen aan een bepaalde persoon (de nemer).


tegenstelling cheque

nadere verklaring betaling / betalen / betaald

Artikel 100 Wvk:

De wisselbrief behelst:
1°. de benaming "wisselbrief", opgenomen in den tekst zelf en uitgedrukt in de taal, waarin de titel is gesteld;
2°. de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een bepaalde som;
3°. den naam van dengene, die betalen moet (betrokkene);
4°. de aanwijzing van den vervaldag;
5°. die van de plaats, waar de betaling moet geschieden;
6°. den naam van dengene, aan wien of aan wiens order de betaling moet worden gedaan;
7°. de vermelding van de dagteekening, alsmede van de plaats, waar de wisselbrief is getrokken;
8°. de handteekening van dengene, die den wisselbrief uitgeeft (trekker).


Artikel 101 Wvk:

[1.] De titel, waarin ééne der vermeldingen, in het voorgaande artikel aangegeven, ontbreekt, geldt niet als wisselbrief, behoudens in de hieronder genoemde gevallen:
[2.] De wisselbrief, waarvan de vervaldag niet is aangewezen, wordt beschouwd als betaalbaar op zicht.

Deel deze pagina met:      
Dutch wisselkantoor / wisselkantoren

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap, die beroeps- of bedrijfsmatig ten behoeve van of op verzoek van een ander wisseltransacties uitvoert. ~ dienen op grond van de Wet inzake de wisselkantoren ingeschreven te staan in het register van wisselkantoren dat wordt aangehouden door De Nederlandsche Bank. (bron: DNB)Deel deze pagina met: