waarborg (13 gevonden)

    Deutsch gemeinsamer Kfz-Garantiefonds
    French fonds commun de garantie automobile
    Spanish fondo común de garantía del automóvil con arreglo al Derecho extranjero (Derecho belga)".
    Italian fondo comune di garanzia degli autoveicoli
    Polish wspólny fundusz gwarancyjny dla pojazdów mechanicznych

vreemd recht (Belgisch recht) - een in 1952 opgericht fonds dat tot doel heeft de schade te herstellen die door motorrijtuigen veroorzaakt werd in gevallen waarin er geen dekking is van die schade ondanks het bestaan van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de autosector.Deel deze pagina met:      
    Deutsch garantierte Menschenrechte
    French les droits de l'homme garantis
    Spanish derechos humanos garantizados
    Italian diritti umani garantiti
    Polish gwarantowane prawa człowieka

staatsrecht (mensenrechten) - opgenomen in titel VIII van de Europese Grondwet. De door de Unie ~ zijn: recht op leven, waardigheid, rechtsgelijkheid, vrijheid van gedachte, vrijheid van meningsuiting en informatie, persoonlijke levenssfeer, bescherming van het gezin, vrijheid van vergadering, vrijheid van vereniging, recht op eigendom, vrijheid van beroep en arbeidsomstandigheden, collectieve en sociale rechten, sociale bescherming, recht op onderwijs, recht op toegang tot informatie, politieke partijen, toegang tot de rechtspraak, non bis in idem, niet-retroactiviteit, petitierecht en recht op eerbiediging van het milieu.Deel deze pagina met:      
Dutch onderlinge waarborgmaatschappij (OWM) English mutual guarantee fund

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (rechtspersonenrecht) - bij notariële akte opgerichte vereniging die tot doel heeft om met haar leden bepaalde verzekeringsovereenkomsten te sluiten of haar leden in het kader van een wettelijke regeling verzekerd te houden.


nadere verklaring coöperatie / coöpereren / gecoöpereerd

nadere verklaring verenigingen

niet gelijk aan onderlinge verzekering

Artikel 53 Boek 2 BW:

1. De coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen.
2. De onderlinge waarborgmaatschappij is een bij notariële akte als onderlinge waarborgmaatschappij opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen met haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten of leden en mogelijk anderen in het kader van een wettelijke regeling verzekerd te houden, een en ander in het verzekeringsbedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent.
3. De statuten van een coöperatie kunnen haar veroorloven overeenkomsten als die welke zij met haar leden sluit, ook met anderen aan te gaan; hetzelfde geldt voor de statuten van een onderlinge waarborgmaatschappij waarbij iedere verplichting van leden of oud-leden om in de tekorten bij te dragen is uitgesloten.
4. Indien een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij de in het vorige lid bedoelde bevoegdheid uitoefent, mag zij dat niet in een zodanige mate doen, dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.


Artikel 54 Boek 2 BW:

1. Een coöperatie en een onderlinge waarborgmaatschappij worden opgericht door een meerzijdige rechtshandeling bij notariële akte.
2. De naam van een coöperatie moet het woord "coöperatief" bevatten, die van een onderlinge waarborgmaatschappij het woord "onderling" of "wederkerig". De naam van de rechtspersoon moet aan het slot de letters W.A., B.A. of U.A. overeenkomstig artikel 56 dragen.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Garantie
    French garantie
    Spanish garantía
    Italian garanzia
    Polish gwarancja

verbintenissenrecht - vorm van zekerheid dat iets inderdaad waar is of zo zal gebeuren.


nadere verklaring waarborgsom

nadere verklaring oproeping in vrijwaring / oproepen in vrijwaring / in vrijwaring opgeroepen

onderdeel hoofdelijke aansprakelijkheid

Artikel 100 Boek 2 BW:

1. De naamloze vennootschap legt de in artikel 99 lid 1 bedoelde besluiten neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.
2. De vennootschap moet, op straffe van gegrondverklaring van een verzet als bedoeld in het volgende lid, voor iedere schuldeiser die dit verlangt zekerheid stellen of hem een andere waarborg geven voor de voldoening van zijn vordering. Dit geldt niet, indien de schuldeiser voldoende waarborgen heeft of de vermogenstoestand van de vennootschap voldoende zekerheid biedt dat de vordering zal worden voldaan.
3. Binnen twee maanden na de in het eerste lid vermelde aankondiging kan iedere schuldeiser door een verzoekschrift aan de rechtbank tegen het besluit tot kapitaalvermindering in verzet komen met vermelding van de waarborg die wordt verlangd.
4. Voordat de rechter beslist, kan hij de vennootschap in de gelegenheid stellen binnen een door hem bepaalde termijn een door hem omschreven waarborg te geven. Op een ingesteld rechtsmiddel kan hij, indien het kapitaal al is verminderd, het stellen van een waarborg bevelen en daaraan een dwangsom verbinden.
5. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht zolang verzet kan worden gedaan. Indien tijdig verzet is gedaan, wordt het besluit eerst van kracht, zodra het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is. Een voor de vermindering van het kapitaal vereiste akte van statutenwijziging kan niet eerder worden verleden.
6. Indien de vennootschap haar kapitaal wegens geleden verliezen vermindert tot een bedrag dat niet lager is dan dat van haar eigen vermogen, behoeft zij geen waarborg te geven en wordt het besluit onmiddellijk van kracht.
7. Dit artikel is niet van toepassing, indien een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal wettig verkregen eigen aandelen intrekt.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Garantie / Garantien
    French garantie / garanties
    Spanish garantía / garantías
    Italian garanzia / garanzie
    Polish gwarancja / gwarancje

procesrecht - persoon die in vrijwaring wordt opgeroepen.


Artikel 210 Rv:

1Indien de verweerder meent gronden te hebben om iemand in vrijwaring op te roepen en hij die oproeping niet heeft gedaan vóór de dag waarop de hoofdzaak moet dienen, neemt hij zijn daartoe strekkende, met redenen omklede conclusie vóór alle weren op op de voor het verweer bepaalde datum.
2Indien de eiser meent gronden te hebben om iemand in vrijwaring op te roepen, neemt hij zijn daartoe strekkende, met redenen omklede conclusie uiterlijk op de datum, op zijn verzoek bepaald bij de verschijning van partijen ter zitting op de voet van artikel 30j. Vindt geen verschijning van partijen op de voet van artikel 114 plaats, dan neemt de eiser zijn conclusie uiterlijk op de daarvoor door de rechter bepaalde datum.
3Indien de vordering wordt toegewezen, bepaalt de rechter de dag waarop zowel de hoofdzaak als de zaak in vrijwaring worden voortgezet. Betreft de zaak in vrijwaring een vordering die ongeacht het beloop of de waarde door de kantonrechter moet worden behandeld, dan verwijst de rechter beide zaken daarbij zo nodig, met overeenkomstige toepassing van artikel 71, naar de kantonrechter.
4Het vonnis waarbij de oproeping in vrijwaring is toegestaan, behoeft aan de waarborg niet betekend te worden. De procesinleiding moet de in het vonnis vermelde beslissing behelzen; bij de betekening of bezorging van die procesinleiding moet het oproepingsbericht in de hoofdzaak in afschrift worden gevoegd.
5Indien de vordering wordt afgewezen, bepaalt de rechter bij die beslissing de dag waarop de zaak zal worden voortgezet of beveelt hij een verschijning van partijen ter zitting.


Artikel 213 Rv:

1In het geval, bedoeld in artikel 212, kan het tegen de waarborg gewezen vonnis tegen de gewaarborgde ten uitvoer worden gelegd.
2Wat de kosten en de vordering tot schadevergoeding betreft, kunnen de vereffening en de tenuitvoerlegging slechts tegen de waarborg geschieden.
3Indien echter de waarborg geen verhaal biedt, moet de gewaarborgde de kosten dragen en, zo daartoe gronden zijn, ook de schade vergoeden.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Garantien
    French les garanties
    Spanish garantías
    Italian garanzie
    Polish gwarancje

verbintenissenrecht - ervoor zorgdragen of ervoor instaan dat iets gebeurt of dat een bepaalde toestand er is.


Artikel 54 Wna:

1. Bij algemene maatregel van bestuur worden voor het verrichten van ambtelijke werkzaamheden tarieven dan wel regels vastgesteld ter bepaling van het honorarium dat de notaris de cliënt in rekening brengt, voor zover zulks kennelijk noodzakelijk is om de continuïteit van een toegankelijke notariële dienstverlening te waarborgen.
2. Het eerste lid kan zonodig onmiddellijk nadat de in artikel 127, tweede en derde lid, bedoelde overgangsregeling is geëindigd, worden toegepast.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Kfz-Garantiefonds (WAM)
    French Fonds de garantie du trafic automobile (WAM)
    Spanish Motor Traffic Guarantee Fund (WAM)
    Italian Fondo di garanzia del traffico automobilistico (WAM)
    Polish Fundusz Gwarancji Ruchu Motorowego (WAM) w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności cywilnej (ustawa o ubezpieczeniach)".

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die tot taak heeft aan benadeelden hun schade, veroorzaakt door een motorrijtuig, te vergoeden, indien niet kan worden vastgesteld wie de aansprakelijke persoon is.


nadere verklaring assurantie / assureren / geassureerd

nadere verklaring waarborg

nadere verklaring wettelijke aansprakelijkheid

nadere verklaring gemeenschappelijk motorwaarborgfonds

Artikel 1 wam:

Voor de toepassing van deze wet worden verstaan onder
motorrijtuigen: alle rij- of voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven over de grond te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig dan wel door electrische tractie met stroomtoevoer van elders; als een deel daarvan wordt aangemerkt al hetgeen aan het rij- of voertuig is gekoppeld of na koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt, zolang het nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;
verzekerden: zij wier aansprakelijkheid overeenkomstig de bepalingen van deze wet is gedekt;
benadeelden: zij die schade hebben geleden welke grond oplevert voor toepassing van deze wet, alsmede hun rechtverkrijgenden;
vergunning: een vergunning, die een verzekeringsonderneming ingevolge artikel 24, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 behoeft voor de uitoefening van de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen;
verzekeraar: de verzekeringsonderneming, die in het bezit is van een vergunning of heeft voldaan aan de ingevolge de artikelen 37 of 38 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 vereiste procedure met betrekking tot een bijkantoor in Nederland dan wel, indien het de in die wet bedoelde dienstverrichting naar Nederland betreft heeft voldaan aan het bepaalde in de artikelen 111, eerste of tweede lid, 113, eerste, tweede of vierde lid, 116, eerste of derde lid, of 118, tweede, derde of vijfde lid, van die wet, en het bureau, bedoeld in artikel 2 zesde lid, dat is belast met de afwikkeling van de schade, welke in Nederland is veroorzaakt door motorrijtuigen die gewoonlijk in het buitenland zijn gestald, en van de schade, welke in een van de krachtens artikel 3, derde lid, aangewezen landen is veroorzaakt door motorrijtuigen die gewoonlijk in Nederland zijn gestald;
weg: een weg waarop de omschrijving van het begrip "wegen" in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing is; onder "weg" wordt mede verstaan een vaartuig dat wordt gebruikt bij de uitoefening van een veerdienst;
terrein: een terrein dat toegankelijk is voor het publiek of voor een zeker aantal personen die het recht hebben daar te komen;
kenteken: een kenteken als bedoeld in artikel 36 van de Wegenverkeerswet 1994;
kentekenbewijs: een kentekenbewijs als bedoeld in artikel 36 van de Wegenverkeerswet 1994.
Waarborgfonds Motorverkeer en fonds: de krachtens artikel 23, eerste lid, aangewezen rechtspersoon;
gevaarlijke stof: een stof als bedoeld in artikel 1210, onderdeel a, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;
gebeurtenis: een gebeurtenis als bedoeld in artikel 1210, onderdeel d, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;
exploitant: een exploitant als bedoeld in artikel 1210, onderdeel e, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;
lidstaat: een lidstaat van de Europese Unie;
Informatiecentrum: de krachtens artikel 27b, eerste lid, aangewezen rechtspersoon;
Schadevergoedingsorgaan: de krachtens artikel 27k, eerste lid, aangewezen rechtspersoon;
schaderegelaar: de schaderegelaar, bedoeld in artikel 52, eerste lid, onderdeel e, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijfá1993.


Artikel 23 wam:

1. Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën wijzen een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid aan, die onder de naam Waarborgfonds Motorverkeer tot taak heeft in de gevallen, in artikel 25 genoemd, aan de benadeelden hun schade te vergoeden overeenkomstig het bepaalde in artikel 26.
2. Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid vindt slechts plaats, indien de rechtspersoon aan de volgende eisen voldoet:
a. hij dient in staat te zijn de in het eerste lid bedoelde taak naar behoren te vervullen;
b. de voorwaarden dienen aanwezig te zijn voor een zodanige besluitvorming binnen de rechtspersoon dat een onafhankelijke vervulling van de in het eerste lid bedoelde taak is gewaarborgd.
3. Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën kunnen een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid intrekken indien de rechtspersoon naar hun oordeel niet meer aan de in het tweede lid vermelde eisen voldoet, dan wel indien de rechtspersoon anderszins zijn taak niet meer onafhankelijk vervult.
4. Intrekking van een in het eerste lid bedoelde aanwijzing geschiedt onder gelijktijdige voorziening door Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën in de in het eerste lid bedoelde taak, waaromtrent zij nadere regels kunnen stellen. De intrekking heeft de ontbinding van de rechtspersoon ten gevolge en doet de vermogensbestanddelen daarvan onder algemene titel op de Staat overgaan.
5. Een aanwijzing en een intrekking van een aanwijzing als bedoeld in dit artikel worden in de Staatscourant bekend gemaakt.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Garantiefunktion
    French fonction de garantie
    Spanish función de garantía
    Italian funzione di garanzia
    Polish Funkcja gwarancyjna w rozumieniu orzecznictwa".

rechtswetenschap - werking van iets als waarborg, als vorm van zekerheid dat iets inderdaad waar is of zo zal gebeuren. Bijv. de waarborgfunctie van een pensioenwet.Deel deze pagina met:      
    Deutsch Sicherheitsstandards
    French les normes de sécurité
    Spanish normas de seguridad
    Italian norme di sicurezza
    Polish normy bezpieczeństwa

staatsrecht - grondrechtelijke regels (waaronder klassieke grondrechten), waarbij aan burgers zekere waarborgen worden gegeven.Deel deze pagina met:      
    Deutsch Kaution
    French dépôt
    Spanish depósito
    Italian deposito
    Polish depozyt

goederenrecht (bouwrecht) - bedrag dat de eisende partij aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw moet betalen ter dekking van de nog te maken kosten van de Raad voor de behandeling van zijn vordering. Voor de uitreiking van het vonnis worden de totale kosten aan partijen meegedeeld en wordt aan de eisende partij gevraagd een eventuele aanvulling over te maken. In het vonnis wordt beslist wie de kosten uiteindelijk moet dragen.


nadere verklaring verhaal / verhalen / verhaald

nadere verklaring zekerheidstelling / stellen van zekerheid / zekerheid gesteld


Deel deze pagina met:      
    Deutsch Kaution
    French dépôt
    Spanish depósito
    Italian deposito
    Polish depozyt

goederenrecht (vermogensrecht) - in onderpand gegeven geldsom waarop de houder zijn schade kan verhalen. De schade moet voortkomen uit het niet nakomen van verplichtingen tegenover de houder. Bij de verhuur van woningen wordt vaak een waarborgsom gevraagd.


nadere verklaring waarborg

nadere verklaring onderpand

577d WvSv.
Deel deze pagina met:      
    Deutsch Einlage
    French dépôt
    Spanish depósito
    Italian deposito
    Polish depozyt

ondernemingsrecht (financieel recht) - margin, onderpand, zekerheid of dekking. Minimum ~ die betaald wordt voordat termijncontracten bij een broker worden afgesloten. Bijv. iemand heeft een calloptie geschreven en koopt de onderliggende aandelen als ~.


nadere verklaring waarborg

nadere verklaring onderpand


Deel deze pagina met:      
    Deutsch Garantiestempel / Apostille
    French timbre de garantie / timbre apostille
    Spanish sello de garantía / sello de apostilla
    Italian timbro di garanzia/timbro dell'apostilla
    Polish pieczęć gwarancyjna / pieczęć apostille

personen- en familierechtrecht - apostille; stempel of zegel waarmee een buitenlandse akte wordt gelegaliseerd.Deel deze pagina met: